eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › "Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+ 000 do km 2 + 266"Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+ 000 do km 2 + 266”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 3

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 343599005

1.5.8.) Numer faksu: 343599005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+ 000 do km 2 + 266”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6612897e-546e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034002/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 1011809 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+ 266

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZPŚ.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3563060,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+ 000 do km 2 + 266” w miejscowości Radłów i nowe Karmonki o łącznej długości 2 266 mb i szerokości jezdni 5,0 mb, na dz. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 947 , 985 obręb Radłów, działki nr 1348 , 1352 obręb Sternalice i działka nr 8 obręb Nowe Karmonki.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
- rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o gr. 4 cm – 10 876,80 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 11S o gr. 5 cm warstwa ścieralna – 11 330,00 m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16 W o gr. 6 cm warstwa wiążąca – 11 330,00 m2,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P o gr 9 cm – 12 463 m2,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr 12 cm, warstwa górna gr. 10 cm – 12 463,00 m2,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm = 2.5 MPa o grubości warstwy 15 cm – 12 463 m2,
- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. 20 cm po 0,75 mb obustronnie – 3399,00 m2,
- wykonanie 39 szt. zjazdów do posesji i na pola które polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 853, 75 m2.


Uwaga: Zamawiający zastrzega, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego naturalnego bazaltowego lub granitowego

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2884139,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5825750,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2884139,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751839378

7.3.3) Ulica: Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2884139,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.