eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelisko › Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nędzy Kubińca 101

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku - 2-gie postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42b238e2-4497-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009280/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja zbiornika wody i hydroforni DBOR w Kościelisku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378714/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji zbiornika wody i hydroforni „DBOR” w Kościelisku oraz doposażenie w system monitoringu zbiornika wody „Salamandra” oraz zbiornika wody „Kowalczyk”.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Dostawę montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 2 x 11 kW zasilającego zbiornik „Salamandra”
b) Dostawa montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 2 x 5,5 kW zasilającego zbiornik „Kowalczyk”
c) Wymiana armatury oraz przewodów rurowych w pomieszczeniu technologicznym zbiornika i hydroforni „DBOR” w Kościelisku
d) Modernizacja instalacji elektrycznej zbiornika i hydroforni „DBOR” w Kościelisku
e) Modernizacja aparatury kontrolnej pomiarowej i automatyki (AKPIA)
f) Wykonanie chmurowego systemu wizualizacji pracy zbiorników i hydroforni (system SCADA)
g) Pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa: dokumentów, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, etc. – które są lub mogą być niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
h) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla części instalacyjnej, elektrycznej oraz AKPiA zawierającej między innymi:
- Projekt powykonawczy zawierający dokładną inwentaryzację zrealizowanych robót w zakresie rozwiązań budowlanych i materiałowych, detali, urządzeń, instalacji i wyposażenia technicznego, elektrycznego i AKPiA - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej PDF i edytowalnej (ePlan).
- Dokumentację fotograficzną z realizacji prac.
- Instrukcję obsługi i konserwacji systemu sterowania monitoringu hydroforni - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej (PDF i edytowalnej).
- Dokumenty DTR, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu.
- Cesja kart SIM.
- Oświadczenie o dokonaniu opłaty umożliwiającej działanie chmurowego systemu SCADA w czasie obowiązywania gwarancji
i) Systematyczne gromadzenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac (dokumentacja budowy) – prowadzone w trakcie realizacji robót.
j) Prowadzenie starannej dokumentacji fotograficznej procesu budowy (obrazującej stan te-renu budowy oraz wszelkich znajdujących się na nim obiektów, przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji prac oraz ewentualne przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

38420000-5 - Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

48150000-4 - Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 267850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 267850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 267850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo Hydrauliczna HYDRO-KRAM Kramarz Daniel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681685338

7.3.4) Miejscowość: Zakopane

7.3.5) Kod pocztowy: 34-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 267850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.