eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850012309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rynek@muzeum.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b18c8171-6bc8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028752/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona fizyczna mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b18c8171-6bc8-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b18c8171-6bc8-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/)
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w punkcie powyżej.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Szczegółowe uregulowania zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl tel.: 14 621 21 49.
 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. 14 621 21 49, rynek@muzeum.tarnow.pl, Rynek 3, 33-100 Tarnów.
 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania;
 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jego upływie przez okres zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji, określoną w Instrukcji Kancelaryjnej Muzeum Okręgowego w Tarnowie;
 Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Osoby, której dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych[1];
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
 Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez czas związany z przygotowaniem i realizacją inwestycji, a po jego upływie przez okres zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji, określoną w Instrukcji Kancelaryjnej Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 Kategorie danych osobowych: Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, PESEL.
 2. Odbiorcy danych: Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym, w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją sytemu elektronicznego wykorzystywanego w naszej instytucji, a także innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. organom kontrolnym i nadzorczym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AD-271-1-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1) Wykonaniu usługi ochrony fizycznej przez jednoosobowe posterunki w obiekcie:
a. (Zadanie I) Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno,
b. (Zadanie II) Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20 – 21, 33 – 100 Tarnów.
2) Monitorowaniu elektronicznych systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach:
a) Siedziba, Rynek 3, 33 – 10 Tarnów,
b) Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów,
c) Muzeum Etnograficzne, ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów,
d) Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – Rynek 20 -21, 33 – 100 Tarnów,
e) Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, ul Mościckiego 29, 33 – 100 Tarnów,
f) Pomieszczenia Galerii „Panorama” na Dworcu PKP, PL Dworcowy 4, 33 – 100 Tarnów,
g) Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 698,
h) Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno,
i) Muzeum Dwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów,
j) Zagroda Curyłowej w Zalipiu, Zalipie 135, 33-210 Olesno.
3) Serwisowaniu elektronicznych systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach:
a) Siedziba, Rynek 3, 33 – 10 Tarnów,
b) Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, Rynek 1, 33-100 Tarnów,
c) Muzeum Etnograficzne, ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów,
d) Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – Rynek 20 -21, 33 – 100 Tarnów,
e) Pomieszczenia Galerii „Panorama” na Dworcu PKP, PL Dworcowy 4, 33 – 100 Tarnów,
f) Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 698,
g) Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno,
h) Zagroda Curyłowej w Zalipiu, Zalipie 135, 33-210 Olesno,

4) Ochronie imprez i wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Zamawiającego.

5) Wykonanie asysty (konwoju) przy transporcie muzealiów, na zlecenie Zamawiającego po uprzedniej akceptacji formy asysty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Gospodarka kluczami.
W zakresie tego elementu zamówienia Zamawiający będzie deponował u Wykonawcy klucze awaryjne do wszystkich obiektów i będzie z nich korzystał w sytuacjach nadzwyczajnych (np. pożar)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia:
1. Usługa ochrony fizycznej w obiekcie Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno, od 31 grudnia 2022 r. godz. 8.00 do 31 października 2024 r. godz. 8.00
2. Usługa ochrony fizycznej w obiekcie Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – Rynek 20 -21, 33 – 100 od 31 grudnia 2022 r. godz. 7.30 do 31 października 2024 r. godz. 7.30
3. Monitoring i serwisowanie systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum od 31 grudnia 2022 r. godz. 7.30 do 31 października 2024 r. godz.7.30

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji w zakresie napraw systemów alarmowych

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję, wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997r.o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu postępowania, tj.:
W celu udowodnienia spełnienia wymagań w tym zakresie, wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował następującymi osobami:

1) minimum 2 (dwiema) osobami, posiadającymi minimum 2-letnie (24 miesięczne) doświadczenie w ochronie np. budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, które będą skierowane do udziału w realizacji zamówienia.

Poprzez dwuletnie doświadczenie Zamawiający rozumie sumę miesięcy (lat) świadczenia usług ochrony. W sytuacji wykazania kilku usług na spełnienie wymagania, okresy, które się na siebie nakładają nie podlegają podwójnemu sumowaniu.

2) minimum 2 (dwoma osobami) wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, który będzie skierowany do udziału w realizacji zamówienia
3) Grupa Interwencyjna: minimum 8 (ośmioma) osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz wszystkie przypadki użycia broni palnej określonej w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (dotyczy grupy interwencyjnej)
Grupa Interwencyjna musi spełniać wymagania SUFO określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
Osoby wchodzące w skład Grupy Interwencyjnej oraz Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego muszą posiadać uprawnienia:
a) kwalifikowanego pracownika ochrony,
b) kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
c) pozwolenie na broń.

Przez budynek użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego należy rozumieć odpowiednio :
budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

budynek zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tzn.:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynku/ach o powierzchni użytkowej 2000 m2 dla każdej z usług.

Przez „1 usługę” rozumie się jedną, umowę odpłatną.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ)
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy Pzp tj. oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ).
2. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 10 do SWZ).
3. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 ust.3 PZP ( załącznik nr 13 do SWZ)
4. (Jeżeli dotyczy): W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy, roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5. Dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej koncesji, wydanej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997r.o ochronie osób i mienia.
6. Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, powierzchni, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ
7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem załącznik nr 8 do SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy skłać przez platforę e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela się w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750.000 euro

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.