eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Liszki › "Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach".Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Liszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mały Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Liszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-060

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@liszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liszki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb1aab50-6a68-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032618/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem
(https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej -
ug@liszki.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz ePUAPu dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz Formularz do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z mini Portalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Liszki jest Wójt Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2 , 32-060 Liszki;
2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@liszki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Pzp, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach”. Oznaczenie sprawy: IN.271.12.2022.
4) Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”);
5) Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ zamówienia, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO* (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
e) co do zasady Pana/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jest istotnie ograniczone.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” poprzez:
1) zaprojektowanie, na działkach nr 887/1, 887/2, 1303/3 obręb Piekary, budynku sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz zagospodarowaniem terenu i małą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Piekarach, Gmina Liszki, a także łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej, a projektowaną salą gimnastyczną;
2) następnie wykonanie jako generalny wykonawca robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej, dwóch oddziałów przedszkolnych wraz zagospodarowaniem terenu, małej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Piekarach, a także łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej, a projektowaną salą gimnastyczną, dostawa pierwszego wyposażenia sali i przedszkola oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Szczegółowy zakres oraz zasady wykonania zamówienia zostały określone w Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ oraz w załączonym do niej Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
3. Na przedmiot zamówienia, określony w ust. 2 i 3 powyżej, składa się w szczególności:
1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a także innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
2) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, dokonanie zgłoszeń oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie, badań, aprobat, licencji, atestów, a także wszelkich innych dokumentów – niezbędnych do wykonania robót budowlanych i oddania do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. z poz. 2351 z późn. zm.);
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i zgodnie z uzgodnieniami w zakresie budowy sali gimnastycznej, dwóch oddziałów przedszkolnych wraz zagospodarowaniem terenu, małej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Piekarach, a także łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej, a projektowaną salą gimnastyczną, dostawa pierwszego wyposażenia sali i przedszkola oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
4) wyposażenie wykonanych obiektów w urządzenia, meble oraz inne wyposażenie wskazane w Koncepcji lub w PFU;
5) przeprowadzenie szkoleń pracowników wskazanych przez Zamawiającego;
6) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń;
7) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
9) świadczenie w okresie gwarancji obsługi gwarancyjnej i serwisowej w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do projektu umowy.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w dwóch częściach:
1) Część I – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień wymaganych przed rozpoczęciem i do rozpoczęcia robót budowlanych, potwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej;
2) Część II – wykonanie robót budowlanych, dostawa pierwszego wyposażenia sali i przedszkola, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich innych uzgodnień, a także wykonanie czynności określonych w ust. 4 pkt 4-9 projektu umowy.
5. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej wpisanej do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
i) jedno zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj, które polegało na wykonaniu projektu i budowie lub przebudowie budynku kubaturowego o kubaturze co najmniej 4 000 m3
lub
jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy budynku kubaturowego o kubaturze co najmniej 4 000 m3 oraz jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego o kubaturze co najmniej 4 000 m3.
Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.
Uwaga 2: Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek wskazany w pkt. 4 a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie (wymagane doświadczenie wskazane w pkt. 4 lit. a) musi posiadać co najmniej jeden z konsorcjantów);
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym minimum:
i) Projektantem branży architektonicznej, posiadającym uprawnienia w specjalności architektonicznej (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji) oraz doświadczenie zawodowe jako główny projektant przy sporządzeniu projektu w branży architektonicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu, w ramach wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego/budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o kubaturze jednego z nich co najmniej 3 000 m3,
ii) Projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji),
iii) Projektantem branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji),
iv) Projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji),
v) Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji),
vi) Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji),
vii) Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (lub umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodne z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale VII SWZ:
a) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SWZ dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG);
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SWZ dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SWZ dotyczących zdolności zawodowej i technicznej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy,
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na „Formularzu Ofertowym” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – jeżeli dotyczy;
5. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby – jeżeli dotyczy;
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 7 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w SWZ w rozdz. XXIV.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani:
1) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy;
2) do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa
w pkt 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowiące załączniki nr 2, 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału potwierdza jego spełnienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (podmiotowe środki dowodowe).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
1) Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider będzie upoważniony także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;
2) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia z Zamawiającym;
3) zakaz zmian postanowień umowy bez zgody Zamawiającego;
4) wskazanie rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności za roboty budowlane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został zawarty w Projekcie umowy stanowiącym załacznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złozenia oferty dostępnegona ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Innstrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamówienie publiczne pn.„Budowa Sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach” będzie realizowane w formule "Zaprojektuj i
wybuduj".
2. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania z uwagi na brak lub cofniecie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.