eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej Nr 2715W w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8786d31-6beb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/375417

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w
Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria
Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-30/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku.
2. Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże:
a) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej w zakresie wymaganym dokumentacją projektową,
b) Inspektor nadzoru w specjalności elektroenergetycznej w zakresie wymaganym dokumentacją projektową,
c) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie wymaganym dokumentacją projektową,
d) Inspektor nadzoru w specjalności gazowej w zakresie wymaganym dokumentacją projektową
e) Inspektor nadzoru w specjalności kanalizacyjnej w zakresie wymaganym dokumentacją projektową,
f) Inspektor nadzoru w specjalności teletechnicznej w zakresie wymaganym dokumentacją projektową,3. Roboty budowlane objęte zakresem nadzoru inwestorskiego zostały ujęte w dokumentacji projektowej:
a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Powstańców Warszawy w Otwocku opracowany przez MM-Projekt Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz,
b) Rozbudowa drogi powiatowej, ulicy Wawerskiej w miejscowości Otwock opracowany przez ARS Projekt Roman Sanojca

4. Informację dotyczące robót budowlanych:
1) Zakres prac obejmuje między innymi:
 Budowę i przebudowę chodników,
 Budowę i przebudowę jezdni dróg,
 Budowę i przebudowę ścieżki rowerowej,
 Budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,
 Budowa zatok postojowych,
 Wykonanie odwodnienia,
 Budowę i przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlania ulicznego,
 Budowa sieci kanalizacyjnej,
 Regulację wysokościową zaworów, studni, włazów i innych elementów infrastruktury podziemnej,
 Usunięcie kolizji drzew oraz wykonanie nasadzeń zieleni,
 Wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu.
2) Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej, która dostępna jest na stronie internetowej https://zdpotwock.eb2b.com.pl w postepowaniu na roboty budowlane – ZDP/P-26/2022
5. Informację dotyczące inspektora:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił osobę, która będzie pełniła funkcję wiodącego inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności drogowej ,
2) Wykonawca pełnić swoje obowiązki zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego, zadania Inspektora Nadzoru będą obejmowały zarówno pełnienie Nadzoru inwestorskiego, jak i rozliczenie i sprawozdawczość budowy (monitoring i kontrola wykonania zadania na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym).
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawca) reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych.
4) Zamawiający informuje, że przewiduje odbiory częściowe oraz płatności częściowe za wykonane prace.
5) Zamawiający przewiduje płatności częściowe po odebraniu prac częściowych od Wykonawców, potwierdzone protokołem częściowym. Odbiory częściowe mogą odbywać się nie częściej niż raz w miesiącu.
6) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
 Zapoznanie się z dokumentacją, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
 Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy,
 Sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót: trasy, docelowego ukształtowania terenu objętego robotami oraz pozostałych prac w zakresie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i weryfikacja ich zgodności z dokumentacja projektową,
 Sprawdzanie, wprowadzanie uwag i akceptowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych,
 Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
 Akceptowanie organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie z wymogami SST,
 Akceptowanie wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia,
 Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,
 Egzekwowania od Wykonawcy robót wymaganych badań i pomiarów
 Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP,
 Sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową oraz przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP,
 Sporządzanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych,
 Sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia narady
 Zapewnienie dokumentowania przebiegu robót w dzienniku budowy lub w innej uzgodnionej z zamawiającym formie
 Kontrolowanie ilości i terminowości wykonanych robót,
 Składania miesięcznych raportów z postępu prac,
 Opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej,
 Opiniowanie wniosków Wykonawcy prac w sprawie zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń i technologii
 Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego,
 Sporządzenie dokumentacji fotograficznej
 Wnioskowanie Zamawiającemu zastosowania kar umownych
 Kontrolowanie czy roboty są prowadzone zgodnie z Czasową Organizacją Ruchu
 Kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę placu budowy w okresie zimowym,
 Godziny prac inspektorów nadzoru w tym inspektorów robót branżowych muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy,
 Zwoływania comiesięcznych lub w razie konieczności częstszym narad dotyczących postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania na roboty stron
 Żądania od Wykonawcy prac, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z dokumentacją projektową
 Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych
 Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, wymaganych przez zamawiającego
 Rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego i rozwiązywanie problemów z tym związanych,
 Realizowanie wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesu Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość pobytu na budowie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował jedną umowę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego na budowie/ przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej min. klasy Z o wartości zadania minimum 2 000 000,00 zł brutto
b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia inspektorem nadzoru w specjalności drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz będącym członkiem izby inżynierów budownictwa , legitymujący się doświadczeniem zawodowym, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającym na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej minimum klasy Z na łącznym odcinku 1 km,
c) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia inspektorem nadzoru w specjalności elektroenergetycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącym członkiem izby inżynierów budownictwa, legitymujący się doświadczeniem zawodowym, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającym na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie lub rozbudowie sieci elektroenergetycznej o wartości minimum 100 000,00 zł,
d) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącym członkiem izby inżynierów budownictwa, legitymujący się doświadczeniem zawodowym, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającym na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o wartości minimum 100 000,00 zł,
e) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia inspektorem nadzoru w specjalności gazowej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącym członkiem izby inżynierów budownictwa, legitymujący się doświadczeniem zawodowym, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającym na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie lub rozbudowie sieci gazowej o wartości minimum 100 000,00 zł,
f) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia inspektorem nadzoru w specjalności teletechnicznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz będącym członkiem izby inżynierów budownictwa, legitymujący się doświadczeniem zawodowym, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającym na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie lub rozbudowie sieci teletechnicznej o wartości minimum 100 000,00 zł,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu – załącznik do SWZ
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich uprawień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, do wykazu należy dołączyć kopie uprawień potwierdzających posiadane kwalifikację poszczególnych osób skierowanych do realizacji zamówienia, oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających opracowanie dokumentacji projektowej wskazanej w przedmiotowym wykazie – załącznik do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą.
W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

28) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
29) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
30) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
31) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni
przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
 Określenie celu gospodarczego
 Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
 Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu
wykonania zamówienia w całości,
 Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
 Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
 Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją
zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał
wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy:
1) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług VAT – jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy albo kosztów robocizny oraz że poniósł on z tego tytułu dodatkowe koszty i do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2) Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, która została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawczy, w przypadku zmiany:
a) Ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy tj. odpowiednio zostać zwiększone lub obniżone,
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w celu udowodnienia zaistnienia przedmiotowej sytuacji musi przedłożyć wniosek, w którym musi odnosić się do złożonej oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu wysokości wynagrodzenia oraz przedstawić wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Przedmiotowe udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Przedmiotowe udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/375417

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania umowy szacowany od dnia podpisania mowy do dnia przekazania raportu końcowego jednak nie później niż do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Faktyczny termin wykonania usługi zależny jest od zakończenia postępowania na wybór Wykonawcy zadania na roboty i zawarcia umowy z Wykonawcą oraz zakończenia robót budowlanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.