eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, w podziale na 3 części - etap XV/2022Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 / 499 06 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a37559b8-6bdb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie gazowych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/45adb8b2-0972-40fb-addd-071b2ea640de

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)przy użyciu miniPortalu, dostępnego pod adresem:
ttps://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod
adresem przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3) Dokumenty
elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza i rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres
poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-DN/190/2022/ADM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022.
a) Część 1 zamówienia:
lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Cieszyńskiej 56 ,
lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Jana Sobieskiego 47 – budynek wpisany do rejestru zabytków .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena ofertowa brutto („KC”) 1) - waga 60%
2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) 2) - waga 25%
3) kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia („KKu1”) 3) - waga 8%
4) kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji („KKu2”) 4) - Waga 7%
1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) okres rękojmi i gwarancji – wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesięcy,
licząc od daty bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze specyfikacją.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84
miesięcy.
3) Kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie
wyższa niż 400,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze
specyfikacją.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 400,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 400,00 zł.
4) Kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym,
że nie niższa niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 100,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze
specyfikacją.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 100,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 100,00 zł.
1. Kryterium ceny brutto KC będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie najtańszej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KC wg wzoru:
KCon = 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KCoo = Con x 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
Coo
gdzie:
Con - cena oferty najtańszej
Coo - cena oferty ocenianej
2. Kryterium okresu rękojmi i gwarancji KOrg będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi i gwarancji przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KOrg wg
wzoru:
KOrgn = 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KOrgo = RGoo x 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
RGrn
gdzie:
RGoo – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej,
RGon – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi i gwarancji
3. Kryterium kary umownej KKu1 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKu1n = 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KKu1oo = Ku1oo x 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
Ku1on
gdzie:
Ku1oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku1on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,
4. Kryterium kary umownej KKu2 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKu2n = 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KKu1oo = Ku2oo x 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
Ku2on
gdzie:
Ku2oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku2on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot postępowania:
1) nazwa postępowania:
Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022.
2) krótki opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022.
b) Część 2 zamówienia:
lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Stefana Batorego 24 ,
lokal mieszkalny nr. 5 przy ul. gen. Józefa Kustronia 32

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena ofertowa brutto („KC”) 1) - waga 60%
2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) 2) - waga 25%
3) kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia („KKu1”) 3) - waga 8%
4) kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji („KKu2”) 4) - Waga 7%
1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) okres rękojmi i gwarancji – wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesięcy,
licząc od daty bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze specyfikacją.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84
miesięcy.
3) Kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie
wyższa niż 400,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze
specyfikacją.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 400,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 400,00 zł.
4) Kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym,
że nie niższa niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 100,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze
specyfikacją.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 100,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 100,00 zł.
1. Kryterium ceny brutto KC będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie najtańszej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KC wg wzoru:
KCon = 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KCoo = Con x 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
Coo
gdzie:
Con - cena oferty najtańszej
Coo - cena oferty ocenianej
2. Kryterium okresu rękojmi i gwarancji KOrg będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi i gwarancji przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KOrg wg
wzoru:
KOrgn = 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru: KOrgo = RGoo x 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
RGrn
gdzie:
RGoo – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej,
RGon – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi i gwarancji
3. Kryterium kary umownej KKu1 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKu1n = 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KKu1oo = Ku1oo x 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
Ku1on
gdzie:
Ku1oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku1on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,
4. Kryterium kary umownej KKu2 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKu2n = 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KKu1oo = Ku2oo x 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
Ku2on
gdzie:
Ku2oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku2on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022.
Część wspólna budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 9,
lokal użytkowy przy ul. Adama Mickiewicza 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena ofertowa brutto („KC”) 1) - waga 60%
2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) 2) - waga 25%
3) kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia („KKu1”) 3) - waga 8%
4) kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji („KKu2”) 4) - Waga 7%
1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) okres rękojmi i gwarancji – wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesięcy,
licząc od daty bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze specyfikacją.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84
miesięcy.
3) Kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie
wyższa niż 400,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze
specyfikacją.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 400,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 400,00 zł.
4) Kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym,
że nie niższa niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 100,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne ze
specyfikacją.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 100,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 100,00 zł.
1. Kryterium ceny brutto KC będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie najtańszej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KC wg wzoru:
KCon = 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KCoo = Con x 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
Coo
gdzie:
Con - cena oferty najtańszej
Coo - cena oferty ocenianej
2. Kryterium okresu rękojmi i gwarancji KOrg będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi i gwarancji przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KOrg wg
wzoru:
KOrgn = 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KOrgo = RGoo x 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
RGrn
gdzie:
RGoo – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej,
RGon – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi i gwarancji
3. Kryterium kary umownej KKu1 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKu1n = 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KKu1oo = Ku1oo x 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
Ku1on
gdzie:
Ku1oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku1on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,
4. Kryterium kary umownej KKu2 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKu2n = 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KKu1oo = Ku2oo x 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
Ku2on
gdzie:
Ku2oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku2on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w § 2,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 po. 835).
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy).

§ 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie:
1) dla części 1 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, których przedmiotem było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci i/lub instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania o wartości brutto nie niższej niż 80 000,00 zł każda. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę zrealizowaną w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania wartości robót z różnych umów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku,
b) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne.
c) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
d) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 pracownikami (w rozumieniu przepisów prawa pracy) do realizacji robót określonych w Rozdziale III § 5 ust. 5 pkt 1, lit. a - d Specyfikacji,
2) dla części 2 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, których przedmiotem było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci i/lub instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania o wartości brutto nie niższej niż 50 000,00 zł każda. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę zrealizowaną w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania wartości robót z różnych umów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku,
b) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
c) Wykonawca dysponuje co najmniej 3 pracownikami (w rozumieniu przepisów prawa pracy) do realizacji robót określonych w Rozdziale III § 5 ust. 5 pkt 1, lit. a - d Specyfikacji,
3) dla części 3 zamówienia:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, których przedmiotem było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci i/lub instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania o wartości brutto nie niższej niż 25 000,00 zł każda. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę zrealizowaną w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania wartości robót z różnych umów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku,
b) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,,
c) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
d) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 pracownikami (w rozumieniu przepisów prawa pracy) do realizacji robót określonych w Rozdziale III § 5 ust. 5 pkt 1, lit. a - d Specyfikacji.
2. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać spełnienie warunków w zakresie ust. 1 pkt 1 lit a), pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 lit a) oddzielnie dla każdej części.
3. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać spełnienie warunków w zakresie ust. 1 pkt 1 lit d), pkt 2 lit. c) oraz pkt 3 lit. d) oddzielnie dla każdej części, z zastrzeżeniem wskazania dla każdej z części innych pracowników do realizacji robót określonych w Rozdziale III § 5 ust. 5 pkt 1, lit. a - d Specyfikacji.
4. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie ust. 1 pkt 1 lit b-c), pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit. b-c) dysponując tymi samymi osobami.
5. Osoby o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b-c), pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit. b-c) powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 8318) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłożenia kopii uprawnień dla osoby o których mowa powyżej.
6. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 5 powyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – prawo budowlane. Pod pojęciem równoważnych rozumie się uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wydane na podstawie (stanowione przez) odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.).
7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. a (dla części 1 zamówienia), ust. 1 pkt 2 lit. a (dla części 2 zamówienia) oraz ust. 1 pkt 3 lit. a (dla części 3 zamówienia) będzie uznany za spełniony w odniesieniu do każdej części, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku dla danej części zamówienia (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców w ramach jednej części zamówienia) i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. b-d (dla części 1 zamówienia), ust. 1 pkt 2 lit. b-c (dla części 2 zamówienia) oraz ust. 1 pkt 3 lit. b-d (dla części 3 zamówienia) będzie uznany za spełniony w odniesieniu do każdej części, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga w
niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca jest
zobowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w art. 104 – 107 ustawy, tj: 1) wykaz innych, równoważnych rozwiązań, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do Specyfikacji, oraz
2) dowolne dokumenty wykazujące równoważność tych rozwiązań w stosunku do określonych w Dokumentacji Projektowo-
Technicznej,
potwierdzające że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Dokumentacji
Projektowo-Technicznej i Specyfikacji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.
2. Wysokość wadium wynosi:
1) dla części 1 zamówienia - 700,00 zł (sł.: siedemset złotych).
2) dla części 2 zamówienia - 600,00 zł (sł.: sześćset złotych)
3) dla części 3 zamówienia - 500,00 zł (sł.: pięćset złotych)
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
§ 2. Wadium w formie pieniężnej.
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
92 1240 4142 1111 0000 4829 4489
z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ-DN/190/2022/ADM – instalacja gazowa, c.o. część ….. zamówienia”
przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wpłacone w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłacona przez Wykonawcę kwota, zostanie zaksięgowana przez bank na rachunku Zamawiającego. Złożenie dyspozycji wpłaty wadium w dniu składania ofert, nie gwarantuje dotrzymania terminu wniesienia wadium.
2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty.
1. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem zapłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane w zakresie części 1 lub/i części 2 i/lub części 3 na:
„Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w podziale na 3 części – etap XV/2022”.
Dokument poręczenia/gwarancji powinien być ważny przez cały okres związania ofertą oraz stanowić zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust.
6 ustawy Pzp.
2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego.1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale
VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego
udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie
umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum/spółki
cywilnej) zawierające w swojej treści zapisy regulujące współpracę tych wykonawców,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty składają oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy
przepisów przeciwpożarowych,
5) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w
szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków,
6) zmiany osób wskazanych w § 3,
7) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 9
podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez aktualnych podwykonawców, z tym, że jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne
zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z
postanowieniami art. 454 ustawy
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających
wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 5 .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,, Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUŁAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.