eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług ochrony osób i mienia Białostockiego Ośrodka Sportu i RekreacjiOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włókiennicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-465

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856652870

1.5.8.) Numer faksu: 856652871

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bosir.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania terenów rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b49fba0-698b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011205/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi ochrony osób i mienia Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miejskoaktywni.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, wskazanej
w rozdz. I pkt 2 SWZ, tj. adabrowska@bosir.bialystok.pl, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej ePUAP adres /BOSiRBialystok/SkrytkaESP.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Adres strony internetowej - www.miejskoaktywni.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
4. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
7. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.miejskoaktywni.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR) przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEiDG, KRK) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego BOSiR informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4
w Białymstoku (15-465) reprezentowane przez Dyrektora.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: iod@bosir.bialystok.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 2019), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych BOSiR jako Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy BOSiR, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez niego systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.262.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 989582,18 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Zakres zamówienia obejmuje ochronę fizyczną, grupę interwencyjną, monitoring systemu telewizji przemysłowej i sygnałów włamaniowych oraz system sygnalizacji włamania
i napadu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
1) nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
2) nr 2 – zadania i obowiązki pracowników ochrony;
3) nr 3 – Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników ochrony;
4) nr 4 – harmonogramy:
a) 4-1, 4-a – harmonogramy pracy Pływalni „Sportowej”,
b) 4-2, 4-2a – harmonogram pracy Lodowiska,
c) 4-3, 4-3a – harmonogram pracy Hotelu,
d) 4-4, 4-4a – harmonogram pracy OSW „Dojlidy”.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji umowy oraz sposób realizacji zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 60 %,
2) czas przybycia grupy interwencyjnej- 40 %.

Ad. 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi według następującego wzoru:
CC = (COF ÷ Co) x 60 pkt
gdzie:
COF - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena ofertowa oferty badanej.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „cena ofertowa” maksymalnie 60 pkt.

Ad. 2) ocena ofert w kryterium „czas przyjazdu grupy interwencyjnej”, będzie dokonana w następujący sposób:
a) przyjazd do 10 min od zgłoszenia przez Zamawiającego – 40 pkt,
b) przyjazd do 15 min. od zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt,
c) przyjazd do 20 min. od zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt.
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas przyjazdu grupy interwencyjnej krótszy niż 10 min do oceny ofert zostanie przyjęty czas do 10 min i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. W przypadku braku wyboru czasu przybycia grupy interwencyjnej Zamawiający przy badaniu i ocenie ofert przyjmie, iż Wykonawca zaoferował przyjazd do 20 min. od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i przyzna 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach oceny ofert, obliczonych według poniższego wzoru:
CS = CC + CT
gdzie:
CS - suma punktów
CT - oznacza punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy” (max. 40 pkt),
CC - oznacza punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa” (max 60 pkt).
3. Zamawiający zaokrągli liczbę uzyskanych punktów do 2-ch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości min. 800 000 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w zrealizowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na lub według załącznika nr 7 do SWZ):
a) co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości min. 200 000 zł brutto (wartość umowy ogółem) i co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem ochronę osób i mienia
w formie ochrony polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych o wartości min. 200 000 zł brutto (wartość umowy ogółem)
LUB
b) co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz ochrony polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych o wartości min. 400 000 zł brutto (wartość umowy ogółem)
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (na lub według załącznika nr 7 do SWZ).
W przypadku, gdy usługa jest nadal wykonywana Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wartość zrealizowanej części umów/umowy, na dzień przygotowania przez Wykonawcę oferty, wyniesie odpowiednio min. 200 000 zł brutto lub min. 400 000 zł brutto.
2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mających na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć na złote polskie według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :
1) warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej określony w pkt 1 ppkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej określony w pkt 1 ppkt 3 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości min. 800 000 zł (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów);
3) warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej określony w pkt 1 ppkt 4 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się wykonaniem usług w zakresie wymaganym w pkt 1 ppkt 4 lit. a lub b (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy.
2. W zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć aktualną na dzień składania ofert koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy usługa/usługi są nadal wykonywane referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 800 000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy (na lub wg załącznika nr 1 do SWZ),
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników) - wraz z ofertą.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. XII pkt 1 ppkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy) - wraz z ofertą.
4. Dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - składane wraz z ofertą:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XII pkt 2 ppkt 1 (jeśli dotyczy),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XII pkt 2 ppkt 2 (jeśli dotyczy),
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. CEiDG, KRS, uchwała zgromadzenia wspólników).
5. Dokument wadium w formie niepieniężnej - wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy podać: Wadium
– Świadczenie usług ochrony osób i mienia Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Gwaranta, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument".
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 6 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
3) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty,
4) dokumenty, o którym mowa w rozdz. X SWZ pkt 2-4 – składają odpowiednio Wykonawcy, którzy wykazują spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. VI SWZ - na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zamian umowy oraz warunki ich wprowadzenia, zostały przewidziane w par 9 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty składane waz z ofertąWykonawca składa za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.