eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupia › Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap VOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości
Słupia Etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 257

1.5.2.) Miejscowość: Słupia

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-350

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slupia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.slupia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości
Słupia Etap V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-131480e4-6bca-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040294/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap V

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania kod - RPSW.06.05.00 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie”
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słupia, Słupia 257, 28-350 Słupia.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IOŚ 271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw oraz modernizacji płyty boiska, budowie oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring.
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania kod - RPSW.06.05.00 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Część 1: Modernizacja placu zabaw
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawa i montaż karuzeli platformowej - kpl 1
2) Dostawa i montaż piaskownicy o wymiarach 3,0 m x4,0 m wykonana z tworzywa HDPE – kpl 1
3) Dostawa i montaż zestawu linearnego złożonego z sześciu ścianek wykonanego z tworzywa HDPE- kpl 1
4) Dostawa i montaż zjeżdżalni o konstrukcji stalowej, wejście w postaci schodków, , stopnie antypoślizgowe, ześlizg z blachy nierdzewnej – kpl 1
5) Dostawa i montaż huśtawki czteroosobowej wahadłowej o konstrukcji cynkowanej ogniowo, o nierdzewnych zawiasach łańcuchowych z siedziskami mocowanymi na łożyskach toczonych , nogi boczne mocowane na prefabrykatach.
6) Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego składającego się z:
• wież z podestami
• Ześlizg – 1 szt.
• Mostu linowy z linami pionowymi – jeden poziom
• Trapu wejściowego
• Wejścia ze stopniami
• Balkoniku
• Liczydła
• cymbałek
7) Dostawa i montaż zestawu parkowego składającego się ławki i kosza (ławka długość 170 cm o konstrukcji metalowej i siedzisku drewnianym , kosz o pojemności 40 l o konstrukcji metalowej od zewnątrz drewniany) kpl 4
8) Wykonanie ogrodzenia z siatki montowanej na istniejących słupkach ogrodzeniowych – 100,500 m


Uwaga!
Dokumentacja zawiera szerszy zakres. W ramach Części 1 należy wykonać wyłącznie dostawy i roboty budowlane związane z wykonaniem palcu zabaw i jego ogrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw oraz modernizacji płyty boiska, budowie oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring.
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania kod - RPSW.06.05.00 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Część 2: Modernizacja płyty boiska, budowa oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 Modernizacja płyty boiska:
• Usunięcie istniejącej trawy
• Uzupełnienie ziemią urodzajną zagłębień
• Profilowanie płyty boiska
• Wyrównanie terenu pod boisko poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej o średniej gr. 4 cm
• Wykonanie odpowiednich spadków powierzchni boiska
• Montaż siatki zabezpieczającej płytę boiska przeciwko kretom (gryzoniom) – 5060,00 m2
• Wykonanie nowej nawierzchni boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
• Dostawa i montaż kompletnych bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32m x 2,44 m
o głębokości 2 m o konstrukcji z anodowanego profilu alumiowego 120x100 mm malowanej proszkowo na kolor biały z siatką polipropylenową o grubości splotu 4 mm . Bramka montowana w tulejach montażowych zabetonowanych w stopach betonowych o wymiarach 40x40 cm o głębokości 40 cm – kpl 2
• Dostawa i montaż trybun trzyrzędowych na 120 miejsc kpl 1
• Dostawa i montaż ławek dla rezerwowych ( wiata o konstrukcji stalowej malowanej natryskowo , wyposażona w pojedyncze siedziska takie same jak na trybunach montowana za pomocą fundamentów betonowych ) kpl 2
• Rozebranie uszkodzonych paneli istniejącego ogrodzenia szkoły – 168 m2
• Wykonanie ogrodzenia z siatki montowanej na istniejących Słupkach – 112 m
Zadanie 2 Oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring przy szkole podstawowej.
1. Przygotowanie podłoża szafy sterującej i dystrybucyjnej szt. 2
2. Montaż szafy sterującej z kompletnym wyposażeniem szt. 1
3. Montaż GSU szt. 1
4. Wykopy ręczne o głębokości do 2 m wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych oraz puszki hermetyczne ilość 32 m 3
5. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu 0,4 m grunt kategorii IV – 188,00 m
6. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ilość 376 m
7. Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0,8 i szerokości dna wykopu do 0,8 m grunt kategorii IV – ilość 271 m.
8. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,8 m ilość 542,00 m
9. Dostawa i montaż słupów dla oświetlenia zewnętrznego (dla oświetlenia drogi) (słupy aluminiowe anodowane kolor grafit, wysokości 6 m z zabezpieczeniem przed szkodliwym działaniem soli i amoniaku) szt. 6
10. Dostawa i montaż wysięgników aluminiowych anodowanych grafit (pojedyncze) dla jednej oprawy szt. 4
11. Dostawa i montaż wysięgników aluminiowych anodowanych grafit podwójny dla dwóch opraw szt. 2
12. Dostawa i montaż słupów dla oświetlenia zewnętrznego (oświetlenia boisk) słupy aluminiowe anodowane kolor grafit , wysokości 10 m z zabezpieczeniem przez szkodliwym działaniem soli i amoniaku. szt. 6.
13. Dostawa i montaż wysięgników aluminiowych anodowanych dla trzech naświetlaczy szt 1
14. Dostawa i montaż wysięgników aluminiowych anodowanych dla dwóch naświetlaczy szt 5
15. Dostawa i montaż wysięgników aluminiowych anodowanych dla jednej oprawy na słupy ZN szt. 3
16. Dostawa i montaż opraw LED na słupach (oprawa II kl stopień ochrony IP 65 obudowa aluminiowa gładka z zabezpieczeniem przepięciowym min 10 kV parametry wg specyfikacji ( osiem na słupy aluminiowe i 3 na słupy betonowe) ilość 11 szt
17. Dostawa i montaż naświetlaczy LED 150 W na słupach (II kl ochrony IP 65 obudowa aluminiowa gładka z zabezpieczeniem przepięciowym min 10 kV parametry wg specyfikacji. Ilość szt. 13)
18. Dostawa i montaż przewodów do opraw przewody YKYżo 3x1,5 wciągane w słupy i wysięgniki kpl 23
19. Układanie bednarki w rowach Fe zn 25x4 ilość 450,00 m
20. Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY żo 5x6 o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych i rurach przykrytych folią kalandrowaną dla zasilania oświetlenia zewnętrznego ilość 668,00 m.
21. Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY żo 3x2,5 o masie 1,0 kg/m w rowach kablowych i rurach przykrytych folią kalandrowaną dla zasilania kamer zewnętrznych ilość 328,00 m.
22. Wykonanie wykopów oraz układanie kabli wielożyłowych (światłowód) do monitoringu zewnętrznego kamer o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną oraz wciąganie do rur. 790,00 m.
23. Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną oraz rurach i listwach (połączenie monitoringu) ilość 420 m
24. Kompletna radiolinia 1 nadajnik 3 odbiorniki programowalne szt. 1
25. Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg nadajnik szt. 1
26. Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg odbiornik szt. 2
27. Układanie rur ochronnych arot SRS o średnicy 160 mm w wykopie (rezerwa dla kabla docelowego) 12 m
28. Układanie rur ochronnych DVK 110 12 m
29. Układanie rur ochronnych dla światłowodu 790 m
30. Zarabianie na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv. zarobienie końca kabla 5-żyłowego szt. 24
31. Ręczne zasypywanie rowów dla kabli 459 m
32. Montaż przewodów zasilania kamer, przewody kabelkowe wciągane w słupy, wysokość 6 m 8 kpl.
33. Montaż przewodów do kamer, przewody kabelkowe wciągane w słupy 8 kpl
34. Montaż kamery stacjonarnej na słupach wraz z uchwytem. Kamera w kolorze słupa, propozycja: grafitowy) lub zbliżony szt. 8
35. Montaż tabliczek bezpiecznikowych NTB-1 szt. 4
36. Montaż tabliczek bezpiecznikowych NTB-2 szt. 8
37. Montaż tabliczek bezpiecznikowych IZK-1 (montaż na słupach dla podłączenia kamer) szt. 2
38. Podłączenie przewodów kablowych pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych 36 1 POD
39. Przełączenie przewodów kablowych w szafie sterowniczej i na słupach tak, aby zasilić kamerę niezależnie od oświetlenia (uwolnienie jednej fazy oświetlenia ulicznego) pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych 26 1 POD
40. Wykucie bruzd dla rur dla podłączenia kamer na budynku 125 m
41. Montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przykręcenie uchwytów 125 m
42. Rury układanie nu bez zaprawiania bruzd 125 m
43. Zaprawianie bruzd 125 m
44. Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego 12 POMIA
45. Badanie linii kablowej nn o ilości ży do 4 24 ODC.
46. Badanie skuteczności ochrony 12 POMIA
47. Próba – badanie wyłącznika róż-prąd. oraz styczn 1 POMIA
48. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 1 POMIA
49. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 1 POMIA
50. Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) 1 kpl
51. Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt. 30
52. Punkt rozdzielczy np. „UBIQUITI” z dostawą i montażem urządzeń (półek) szafa CCTV 12U montaż na ścianie pod sufitem. Szafka z zamknięciem na klucz patentowy z kompletnym wyposażeniem oraz dostawą okablowania. Urządzenia: ups rejestrator, Diwar, 4 dyski 4TB, 2 switch, panel zasilający i wentylacyjny, oprogramowania z obsługą otwarzanego materiału oraz sterowaniem, rejestrator do 32 kamer, - licencja do obsługi kanałów i kamer + okablowanie 1 kpl (wyposażenie) 1 kpl
53. Montaż puszek hermetycznych doziemnych wraz z switch + zasilacz do kamer szt. 8

Uwaga!
Dokumentacja zawiera szerszy zakres.
W ramach Części 2 należy wykonać wyłącznie dostawy i roboty budowlane związane z:
1) Modernizacją płyty boiska do piłki nożnej
2) Budową trybun
3) Dostawą i montażem ławek dla rezerwowych
4) Dostawą i montażem bramek piłkarskich
5) Wymianą uszkodzonych paneli ogrodzenia szkoły od strony południowo-wschodniej. Ogrodzenie panelowe z siatki L=112mb, H=1,5m
6) Modernizacją/budową oświetlenia i monitoringu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

dla Części nr 1:
• jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową placu zabaw. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 50 000,00 zł brutto.
dla Części nr 2:
• jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową boiska. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 200 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
dla Części nr 1:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową placu zabaw.
dla Części nr 2:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową boiska.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:
dla części 1: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
dla części 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal:

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.