eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Dowóz oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Milicz do szkół podstawowych i ośrodków edukacyjnych od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. oraz 01.09-31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Milicz do szkół podstawowych i ośrodków edukacyjnych od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. oraz 01.09-31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.niewiejska@milicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Milicz do szkół podstawowych i ośrodków edukacyjnych od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. oraz 01.09-31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8c46108-6b19-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000820/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowozy osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz.
2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
d.niewiejska@milicz.pl.
3.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Pozostałe wymagania dotyczące korespondencji elektronicznej ważne dla Wykonawcy znajdują się w Rozdz. XIII SWZ na przedmiotowe zadanie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I (dowóz i odwóz) – Milicz – Miłosławice – Piotrkosice -Sułów - Łąki - Baranowice - Olsza – Ruda Sułowska - Słączno - Węgrzynów - Dunkowa - Brzezina Sułowska (gajówka) - Milicz – 74 km (148 km dziennie).

Przewóz obejmuje: 16 osób, w tym 1 osoba na wózku, 4 osoby w fotelikach
- 10 dzieci uczęszczających do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Miliczu,
- 4 dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu,
- 1 dziecko uczęszczające do SP Dunkowa
- 1 dziecko uczęszczające do Zespołu Szkól Zawodowych w Miliczu.

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 184 dni x 148 km = 27 232 km;

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty w ramach części I, II, III, IV będzie
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1 Cena 60 % 0 – 60,0
2 Wiek taboru 40% 0 – 40,0
Wzór dokonania oceny ofert:
Cmin
W = (-------------------x 60% + P x 40%) x100
Cn
W - ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę, którego oferta podlega
ocenie, maksymalnie 100 punktów;
C min – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty,
C n – cena oferowana przez badanego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty,
P – ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę w wyniku oceny średniego wieku taboru, którym będzie wykonywana usługa.
P - Oferta z najniższym średnim wiekiem taboru zaangażowanego w realizację poszczególnych części I, II, III, IV otrzyma maksymalną ilość punktów – 40. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego
kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Najniższy średni wiek taboru ( lata )
P = --------------------------------------------------------------------------------
średni wiek taboru w badanej ofercie (lata)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Punkty za wiek taboru będą podzielone na wszystkich oferentów proporcjonalnie do średniego wieku taboru zgodnie z powyższym wzorem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II (dowóz i odwóz) – Milicz – Czatkowice - Sławoszowice – Milicz (ul. Wojska Polskiego) - Milicz (ul. Krzywa) - Milicz (Plac Waresiaka) - Milicz (ul. Rawicka) - Milicz (ul. Polna) – Kąty - Milicz (ul. Krotoszyńska) – 35 km (czyli 70 km dziennie).

Przewóz obejmuje: 11 osób, w tym 2 na wózku inwalidzkim.
- 6 dzieci uczęszczających do DOR-W,
- 2 osoby do SOS-W,
- 2 osoby do KOM,
- 1 osobę do SP nr 1 w Miliczu

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 184 dni x 70= 12 880 km;

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty w ramach części I, II, III, IV będzie
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1 Cena 60 % 0 – 60,0
2 Wiek taboru 40% 0 – 40,0
Wzór dokonania oceny ofert:
Cmin
W = (-------------------x 60% + P x 40%) x100
Cn
W - ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę, którego oferta podlega
ocenie, maksymalnie 100 punktów;
C min – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty,
C n – cena oferowana przez badanego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty,
P – ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę w wyniku oceny średniego wieku taboru, którym będzie wykonywana usługa.
P - Oferta z najniższym średnim wiekiem taboru zaangażowanego w realizację poszczególnych części I, II, III, IV otrzyma maksymalną ilość punktów – 40. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego
kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Najniższy średni wiek taboru ( lata )
P = --------------------------------------------------------------------------------
średni wiek taboru w badanej ofercie (lata)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Punkty za wiek taboru będą podzielone na wszystkich oferentów proporcjonalnie do średniego wieku taboru zgodnie z powyższym wzorem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III (dowóz i odwóz) – Milicz – Wodników Górny –Bartniki – Gądkowice- Tworzymirki Górne - Wszewilki -Milicz – 60 km (czyli 120 km dziennie)
Przewóz obejmuje: 10 osób:
- 5 dzieci uczęszczających do DOR-W
- 5 dzieci uczęszczających SOSW

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 184 dni x 120= 22080 km;

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty w ramach części I, II, III, IV będzie
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1 Cena 60 % 0 – 60,0
2 Wiek taboru 40% 0 – 40,0
Wzór dokonania oceny ofert:
Cmin
W = (-------------------x 60% + P x 40%) x100
Cn
W - ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę, którego oferta podlega
ocenie, maksymalnie 100 punktów;
C min – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty,
C n – cena oferowana przez badanego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty,
P – ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę w wyniku oceny średniego wieku taboru, którym będzie wykonywana usługa.
P - Oferta z najniższym średnim wiekiem taboru zaangażowanego w realizację poszczególnych części I, II, III, IV otrzyma maksymalną ilość punktów – 40. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego
kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Najniższy średni wiek taboru ( lata )
P = --------------------------------------------------------------------------------
średni wiek taboru w badanej ofercie (lata)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Punkty za wiek taboru będą podzielone na wszystkich oferentów proporcjonalnie do średniego wieku taboru zgodnie z powyższym wzorem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV (dowóz i odwóz) – Milicz – Lasowice – Pracze – Dunkowa – Milicz (ul.Wojska Polskiego) – 38 km (czyli 76 km dziennie).
Przewóz obejmuje: 6 osób, w tym jedna na wózku:
- 1 dziecko uczęszczające do SP. Dunkowa
- 2 dzieci uczęszczających do DORW
- 3 dziecko uczęszczające do SOSW

Przewidywana maksymalna ilość przewozów w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 192 dni x 76= 14 592 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót może dotyczyć wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia. Umowa w sprawie przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty w ramach części I, II, III, IV będzie
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1 Cena 60 % 0 – 60,0
2 Wiek taboru 40% 0 – 40,0
Wzór dokonania oceny ofert:
Cmin
W = (-------------------x 60% + P x 40%) x100
Cn
W - ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę, którego oferta podlega
ocenie, maksymalnie 100 punktów;
C min – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty,
C n – cena oferowana przez badanego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony formularz oferty,
P – ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę w wyniku oceny średniego wieku taboru, którym będzie wykonywana usługa.
P - Oferta z najniższym średnim wiekiem taboru zaangażowanego w realizację poszczególnych części I, II, III, IV otrzyma maksymalną ilość punktów – 40. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego
kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Najniższy średni wiek taboru ( lata )
P = --------------------------------------------------------------------------------
średni wiek taboru w badanej ofercie (lata)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Punkty za wiek taboru będą podzielone na wszystkich oferentów proporcjonalnie do średniego wieku taboru zgodnie z powyższym wzorem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:

A) Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 1) jeżeli wykażą, iż posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym przynajmniej (warunek TOŻSAMY DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI I – IV przedmiotowej usługi):
̶ ważne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie krajowego transportu osób – stosownie do unormowania art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.);

B)Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 2) jeżeli wykażą, iż:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
- niezależnie od ilości części, co do których składa ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie lub wykonywanie, w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie przewozu osób;
2) dysponuje niezbędną do wykonania części lub całości zamówienia, ilością w pełni sprawnych pojazdów wraz kierowcami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, którymi świadczony będzie dowóz. Dla poszczególnych części zamówienia wystarczające jest dysponowanie (wartość minimalna):
- dla części I: jeden pojazd z kierowcą i opiekunem; minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów: 16, w tym jedno miejsce na wózek,
- dla części II: jeden pojazd z kierowcą i opiekunem; minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów: 11, w tym dwa miejsca na wózek elektryczny. Dopuszcza się możliwość przedstawienia samochodów z mniejszą ilością miejsc siedzących dla pasażerów niż wskazana w niniejszym warunku udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Zamawiający zapewni przewóz wszystkich osób z większą ilością kursów w ramach kilometrów przypisanych do części II zamówienia,
- dla części III: jeden pojazd z kierowcą i opiekunem; minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów: 10,
- dla części IV: jeden pojazd z kierowcą i opiekunem; minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów: 6, w tym jedno miejsce na wózek.

Wykonawca powinien dysponować ilością fotelików lub siedzisk dostosowanych do przewozu osób z uwagi na wiek oraz rodzaj niepełnosprawności poszczególnych pasażerów. Przyjmuje się, że miejsce przeznaczone dla osoby na wózku zajmuje dwa miejsca siedzące.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca musi dysponować liczbą pojazdów stanowiącą sumę pojazdów wymaganych dla każdej z części zamówienia. Ponadto niezależnie od ww. ilości minimalnych, Wykonawca musi dysponować dodatkowo co najmniej jednym pojazdem zastępczym gotowym do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Aktualne zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, z w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru z Załącznika nr 6 do Specyfikacji (ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA TEGO DOKUMENTU NA WEZWANIE TYLKO OD WYKONAWCY NAJWYŻEJ OCENIONEGO)
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. X ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4) należy na wezwanie Zamawiającego złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do Zamawiającego;
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy na wezwanie zamawiającego złożyć następujący dokument:
- Dokument potwierdzający posiadanie ważnych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie krajowego transportu osób.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, należy na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz środków transportowych (narzędzi), urządzeń technicznych lub wyposażenia zakładu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami przeznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. X ust. 3, 4 SWZ należy na wezwanie Zamawiającego złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do Zamawiającego;
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 oraz art. 108 ust.1 i 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji wraz z informacją o podmiotach, na które powołuje się Wykonawca w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów;
3) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Załącznik nr 3 do Specyfikacji (jeżeli dotyczy). UWAGA: Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby lub jego pełnomocnik;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika jakie dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - wg wzoru z Załącznika nr 4 do Specyfikacji (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: – poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o
waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 8 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 15 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;
Pozostałe informacje dotyczące zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 - projekt umowy, § 10, do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.