eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Zakupu energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. dla Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakupu energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. dla Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250638714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 27

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627375820

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@crk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.crk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakupu energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. dla Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6eefd5d-6af7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mimiPortalu oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 16 PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 172504,12 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm. ) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, z przeznaczeniem na własny użytek.
2. Wszystkie Punkty Poboru Energii (dalej także PPE) mają umowy dystrybucji i sprzedaży, tj. umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte na czas nieokreślony a umowy sprzedaży energii elektrycznej wygasną z upływem 31 grudnia 2022 r.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp informuje, iż dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia – podział na części, wykaz obiektów, numerów PPE, zużyć, liczników oraz status umów - zawarty jest w załącznikach nr 6a i 6b do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na mocy uzyskanych od Zamawiającego pełnomocnictw, w ramach której wykona następujące czynności:
a) zgłosi właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
b) dokona wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych z czynnościami, o których mowa w punkcie powyżej,
c) zawrze umowę sprzedaży energii elektrycznej z Zamawiającym w odniesieniu do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej określonych w SWZ.
6. Zamawiający informuje, że nie posiada umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych / programów lojalnościowych, które uniemożliwiłby zawarcie umów sprzedażowych z terminem 01.01.2023 r.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na inne dodatkowe opłaty np. opłata handlowa.
8. Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych są dostosowane do zasad TPA.
9. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 miesięcy wskazane w załącznikach, o których mowa w punkcie 4 ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowa ilość energii elektrycznej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w okresie objętym zamówieniem. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
10. Za każdym razem, gdy w dalszej części SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający, informuje, że nie jest wytwórcą energii.

4.2.5.) Wartość części: 166148,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i dla każdego wiersza w każdej tabeli w formularzu ofertowym dla poszczególnych grup taryfowych powinna być obliczona w następujący sposób:
a. cena jednostkowa netto w zł za 1 kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto w zł za 1 kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,
b. następnie należy pomnożyć szacunkowe roczne ilości energii elektrycznej w kWh (kolumna C) x cenę jednostkową brutto w zł za 1 kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku (kolumna F) = łączna oferowana cena zł brutto w każdej grupie taryfowej (kolumna G),
c. w tabeli A na I CZĘŚĆ zamówienia należy zsumować wszystkie wiersze z kolumny G i wpisać w pole „Cena łączna oferty”, co stanowić będzie cenę oferty brutto na I CZĘŚĆ zamówienia,
d. w tabeli B na II CZĘŚĆ zamówienia wpisaną łączną oferowaną cenę zł brutto (kolumna G) należy powtórzyć i wpisać w odpowiednie pole, co stanowić będzie cenę oferty brutto na II CZĘŚĆ zamówienia.
UWAGA:
Jeśli podana na formularzu ofertowym cena oferty brutto będzie inna niż wynikająca z działań arytmetycznych, zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto dla poszczególnych grup taryfowych i dokona koniecznych wyliczeń matematycznych.
Kryteria oceny ofert:
. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – 100%.
b. Zamawiający dokona wyboru najtańszej oferty na każdą CZĘŚĆ zamówienia spośród wszystkich ofert złożonych na tę CZĘŚĆ.
c. W odniesieniu do każdej CZĘŚCI zamówienia ocenie podlegać będą ceny jednostkowe netto powiększone o podatek VAT, które zostaną pomnożone przez ilości planowanych dostaw dla poszczególnych grup taryfowych .
Cena oferty brutto na każdą CZĘŚĆ zamówienia zostanie podstawiona do wzoru:

Oferta z najniższą ceną
PUNKTACJA = ------------------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta (albo oferta dodatkowa), która otrzyma najwyższą ilość punktów na każdą część zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm. ) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, z przeznaczeniem na własny użytek.
2. Wszystkie Punkty Poboru Energii (dalej także PPE) mają umowy dystrybucji i sprzedaży, tj. umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte na czas nieokreślony a umowy sprzedaży energii elektrycznej wygasną z upływem 31 grudnia 2022 r.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp informuje, iż dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia – podział na części, wykaz obiektów, numerów PPE, zużyć, liczników oraz status umów - zawarty jest w załącznikach nr 6a i 6b do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na mocy uzyskanych od Zamawiającego pełnomocnictw, w ramach której wykona następujące czynności:
a) zgłosi właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
b) dokona wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych z czynnościami, o których mowa w punkcie powyżej,
c) zawrze umowę sprzedaży energii elektrycznej z Zamawiającym w odniesieniu do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej określonych w SWZ.
6. Zamawiający informuje, że nie posiada umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych / programów lojalnościowych, które uniemożliwiłby zawarcie umów sprzedażowych z terminem 01.01.2023 r.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na inne dodatkowe opłaty np. opłata handlowa.
8. Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych są dostosowane do zasad TPA.
9. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 miesięcy wskazane w załącznikach, o których mowa w punkcie 4 ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowa ilość energii elektrycznej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w okresie objętym zamówieniem. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
10. Za każdym razem, gdy w dalszej części SWZ nie wskazano inaczej, poszczególne postanowienia SWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
12. Zamawiający, informuje, że nie jest wytwórcą energii.

4.2.5.) Wartość części: 6355,26

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i dla każdego wiersza w każdej tabeli w formularzu ofertowym dla poszczególnych grup taryfowych powinna być obliczona w następujący sposób:
a. cena jednostkowa netto w zł za 1 kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto w zł za 1 kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,
b. następnie należy pomnożyć szacunkowe roczne ilości energii elektrycznej w kWh (kolumna C) x cenę jednostkową brutto w zł za 1 kWh z dokładnością do 4 miejsc po przecinku (kolumna F) = łączna oferowana cena zł brutto w każdej grupie taryfowej (kolumna G),
c. w tabeli A na I CZĘŚĆ zamówienia należy zsumować wszystkie wiersze z kolumny G i wpisać w pole „Cena łączna oferty”, co stanowić będzie cenę oferty brutto na I CZĘŚĆ zamówienia,
d. w tabeli B na II CZĘŚĆ zamówienia wpisaną łączną oferowaną cenę zł brutto (kolumna G) należy powtórzyć i wpisać w odpowiednie pole, co stanowić będzie cenę oferty brutto na II CZĘŚĆ zamówienia.
UWAGA:
Jeśli podana na formularzu ofertowym cena oferty brutto będzie inna niż wynikająca z działań arytmetycznych, zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto dla poszczególnych grup taryfowych i dokona koniecznych wyliczeń matematycznych.
Kryteria oceny ofert:
. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – 100%.
b. Zamawiający dokona wyboru najtańszej oferty na każdą CZĘŚĆ zamówienia spośród wszystkich ofert złożonych na tę CZĘŚĆ.
c. W odniesieniu do każdej CZĘŚCI zamówienia ocenie podlegać będą ceny jednostkowe netto powiększone o podatek VAT, które zostaną pomnożone przez ilości planowanych dostaw dla poszczególnych grup taryfowych .
Cena oferty brutto na każdą CZĘŚĆ zamówienia zostanie podstawiona do wzoru:

Oferta z najniższą ceną
PUNKTACJA = ------------------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta (albo oferta dodatkowa), która otrzyma najwyższą ilość punktów na każdą część zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD i OSDn) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez zamawiającego, którym jest ENERGA – OPERATOR S.A. dla PPE z CZĘŚCI I zamówienia oraz ENRGETYKA WAGON SP. Z O.O. dla PPE z CZĘŚCI II zamówienia, lub jest OSDn w CZĘŚCI II zamówienia pełniącym jednocześnie funkcję dystrybutora i sprzedawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców (np.: konsorcjum, spółki cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek musi być spełniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje dostawy energii elektrycznej o wolumenie 500 000 kWh/rok dla co najmniej 3 zamawiających dla każdego z tych zamawiających.
Uwaga: W celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył wykaz dostaw energii elektrycznej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 8 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 8 SWZ .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d. w pozostałym zakresie – oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia go z udziału w postepowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD i OSDn) właściwym terytorialnie dla PPE wskazanych przez zamawiającego, którym jest ENERGA – OPERATOR S.A. dla PPE z CZĘŚCI I zamówienia oraz ENRGETYKA WAGON SP. Z O.O. dla PPE z CZĘŚCI II zamówienia, lub jest OSDn w CZĘŚCI II zamówienia pełniącym jednocześnie funkcję dystrybutora i sprzedawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców (np.: konsorcjum, spółki cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia ww. warunek musi być spełniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował bądź realizuje dostawy energii elektrycznej o wolumenie 500 000 kWh/rok dla co najmniej 3 zamawiających dla każdego z tych zamawiających.
Uwaga: W celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył wykaz dostaw energii elektrycznej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa i nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 6 i 7 SWZ.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
5. Zamawiający wymaga podania w ofercie, które z elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp. oraz na zasadach wskazanych w istotnych postanowieniach umowy- Załącznik nr 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.