eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Usługa sprzątania autobusów oraz utrzymywania czystości w pomieszczeniach budynku MPK Sp. z o.o. utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów w Centrum Przesiadkowym oraz w budynku P&R.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania autobusów oraz utrzymywania czystości w pomieszczeniach budynku MPK Sp. z o.o.
utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów
w Centrum Przesiadkowym oraz w budynku P&R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368802088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Składowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpk@mpkstargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpkstargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania autobusów oraz utrzymywania czystości w pomieszczeniach budynku MPK Sp. z o.o.
utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów
w Centrum Przesiadkowym oraz w budynku P&R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9808c95-6a54-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006389/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 USŁUGA SPRZĄTANIA BIUROWIEC MPK I TERMINAL OBSŁUGI PASAŻERÓW NA ZCP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz
wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), pytania i odpowiedzi, zawiadomienia i
informacje przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem
Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), zwanej dalej: „Platformą” pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Składowa 1, NIP: 854-241-94-84, REGON: 368802088, Spółka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego kapitał zakładowy: 3.332.000,00PLN, tel. 94 573 22 13, e mail; mpk@mpkstargard.pl;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w MPK Sp. z o.o. jest pod adresem e-mail; ido@mpkstargard.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania liczy się od
momentu zakończenia umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo ograniczenia przetwarzania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprzątanie i mycie autobusów oraz systematyczne sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Składowej 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90917000-8 - Usługi czyszczenia urządzeń transportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTOWO

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowana wielkość odpisu na PFRON

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

systematyczne sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w terminalu obsługi pasażerów na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie przy ulicy Towarowej 2 oraz systematyczne sprzątanie i utrzymywanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynku socjalno-biurowym P&R w Stargardzie przy ulicy Barnima.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTOWO

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowana wielkość odpisu na PFRON

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj. w tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. w tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100)
3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) usług w zakresie wykaz
usług sprzątania pomieszczeń, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 800m² . Zamawiający wymaga wskazanie
minimum 3 Usługobiorców z okresu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania z podaniem ich wartości, dat
wykonania, wraz z potwierdzeniem że Wykonawca realizował lub realizuje je należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a.
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych i 00/100).
c. wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) usług w zakresie usług sprzątania pomieszczeń, o łącznej
powierzchni nie mniejszej niż 800m² . Zamawiający wymaga wskazanie minimum 3 Usługobiorców z okresu ostatnich 3 lat
przed wszczęciem postępowania z podaniem ich wartości, dat wykonania, wraz z potwierdzeniem że Wykonawca realizował
lub realizuje je należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00274888/01 z dnia 2021-11-18
2021-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
d. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.2.5. Oświadczenie Wykonawcy składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i warunków zamówienia zawiera specyfikacja
warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard/proceedings

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.