eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.oborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.oborniki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd118834-6b03-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026746/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa placu zbaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami (w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej zamowienia@um.oborniki.pl
- dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2. Sposób składania ofert:
1) Wykonawca po sporządzeniu i podpisaniu oferty szyfruje ofertę (funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest
dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania) i wysyła ją do zamawiającego za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa: URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania ogólne / informacje o
środkach komunikacji elektronicznej / informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy
użyciu:
- miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zamowienia@um.oborniki.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP
aby mieć dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na miniPortalu oraz ePUAP
wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub wpływu na skrzynkę odbiorczą
poczty elektronicznej - nie dotyczy ofert.
6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej zamowienia@um.oborniki.pl
- dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Korespondencja (przesłana zgodnie z pkt 1) nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem sprawy lub nazwą zamówienia.
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę jako załączniki.
4) Sposób sporządzenia i przekazywania oświadczeń lub dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
a) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);
b) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452);
c) Rozporządzeniu rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2247).
3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
1) Daria Dziabas
2) Justyna Białek-Biedna
e-mail: zamowienia@um.oborniki.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Obornikach jest: Burmistrz Obornik, ul. marsz. J.
Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Bartosz Pawelczyk – radca prawny, Kancelaria Radców
Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c., ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, kontakt: tel. 792 304 042 / e-mail
inspektor@rodo-krp.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 i art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez administratora;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych wykonawcy dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku wykonawca może zostać zobowiązany do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje wykonawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych
osobowych wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kowanowie.
2. Projektowane zmiany obejmują:
a) rozbiórka i demontaż ogrodzenia wraz z zadaszeniem,
b) budowę nowego ogrodzenia,
c) zagospodarowanie terenu urządzeniami placu zabaw,
d) zagospodarowanie terenu urządzeniami siłowni zewnętrznej,
e) lokalizację małej architektury,
f) wykonanie zróżnicowanych nawierzchni na terenie opracowania,
g) wycinka drzewa i lokalizacja nowego nasadzenia.
3. Rozbiórka i demontaż ogrodzenia - ogrodzenie z podmurówką, wraz z zadaszeniem wejścia, przeznaczono w całości do rozbiórki i demontażu.
4. Budowa nowego ogrodzenia - zaprojektowano nowe ogrodzenie wydzielające nawierzchnię piaszczystą z projektowanym placem zabaw.
5. Ogrodzenie stalowe z furtką - ogrodzenie panelowe o wysokości 1,40 m. Panele, słupki i furtka stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony albo popielaty. Profile słupków min. 40x40x3, a przy furtce i w narożach ogrodzenia max 60x60x3 mm, zakończone od góry kapturkiem nawierzchniowym. Profile ramy furtki min. 40x40x3 mm. Pręty paneli i furtki min. 10 mm. Pręty tworzące łuki w górnej części panelu i furtki. Panele dł. max 200 cm. Na odcinku łukowym ogrodzenia, panele na dł. ok. 100 cm, z zachowaniem regularności modułów ułożenia prętów. Szerokość furtki 1,2 m. Furtka otwierana na zewnątrz placu zabaw. Należy zapewnić odległość między słupkami furtki i furtką nie większą niż 12 mm. Furtka zamykana klamką, z szyldem i wkładką.
5. Fundamentowanie - słupki ogrodzenia osadzić w prefabrykowanych stopach betonowych.
6. Obrzeża betonowe - w liniach ogrodzenia, między stopami betonowymi słupów, ułożyć obrzeża betonowe wys. 30 cm, szer. 8 cm.
7. Zagospodarowanie ternu urządzeniami placu zabaw - zaprojektowano następujące elementy wyposażenia terenu placu zabaw, na nawierzchni piaszczystej:
a) zestaw zabawowy – zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej (z ekspozycją na północ/wschód), ścianka wspinaczkowa, 2 podesty z przejściem między podestami, min. 1 daszek, preferowane 2 daszki,
b) bujak – zwierzątko,
c) karuzela tarczowa z siedziskami, tarcza ze stali nierdzewnej, otwarta,
d) huśtawka podwójna z 1 siedziskiem otwartym i 1 siedziskiem zamkniętym,
e) stonoga – tuba z naprzemiennymi modułami.
8. Zagospodarowanie ternu urządzeniami siłowni zewnętrznej - zaprojektowano następujące elementy wyposażenia terenu siłowni zewnętrznej, na nawierzchni trawiastej:
a) urządzenie – orbitrek,
b) urządzenie – wioślarz.
9. Mała architektura -elementy towarzyszącej małej architekturze: ławka z oparciem (6 szt.), ławka bez oparcia (4 szt.), kosz na śmieci (4 szt.), poj. 40-45 l., regulamin placu zabaw, regulamin siłowni (łącznie 2 szt.), donica okrągła (1 szt.), stojak na rowery czterostanowiskowy, do parkowania jednostronnego, przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów
10. Nawierzchnia piaszczysta - grubość nawierzchni: 30 cm. Pod warstwa piasku należy ułożyć geowłókninę na warstwie zagęszczonego żwiru. Piasek na nawierzchnię stosować o wielkości ziaren 0,2–2,5 mm. Nawierzchnia piaszczysta będzie wydzielona od terenu o innej nawierzchni obrzeżem betonowym.
11. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej pełnej:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary i grafitowy (układ zgodnie z częścią graficzną projektu) h=6 cm,
- podsypka piaskowa h=4 cm,
- podbudowa, grubość warstwy h= 10 cm,
- grunt nośny, przepuszczalny – spadek min. 1%.
12. Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20 cm albo 8x30 cm, na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeże w kolorze szarym i grafitowym, odpowiednio do wydzielanej powierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie z kory - nawierzchnia z kory, na której istnieje możliwość wykonania nasadzeń ozdobnych roślin i krzewów.
13. Warstwy nawierzchni z kory:
– kora sosnowa świeża średnio mielona, gr. warstwy 10 cm,
– geowłóknina.
14. Nawierzchnię z kory należy wydzielić od trawiastej z użyciem obrzeża z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym. Nawierzchnia trawiasta - teren zielony należy poddać rekultywacji. Teren należy spulchnić, wyrównać, a następnie nawieźć warstwę ziemi urodzajnej o grubości około 5 cm. Całość terenu należy obsiać trawą i zawałować.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45262300-4 - Betonowanie

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przedmiotem niniejszych zamówień
będą roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia
(dokumentacji projektowej lub STWiORB).
2. Wielkość/zakres niniejszych zamówień nie przekroczy 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia będą mogły zostać udzielone jeżeli:
1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy/zlecenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny ofert:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2.
3) Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli takie warunki
zostały przez zamawiającego określone).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 IDW).
2. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).
2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót zamawiającego, które stanowią załączniki Opisu
Przedmiotu Zamówienia (Część II SWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze
robót. Tabela kosztorysu ofertowego winna odpowiadać tabeli przedmiaru robót tj. powinna zawierać wszystkie pozycje
przedmiarowe (bez możliwości ich pomijania). Dla każdej pozycji kosztorysu należy podać m.in. nazwę/opis pozycji,
jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową, wartość pozycji. Jeżeli w wyniku dokonanej przez wykonawcę
analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót
wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 284 ustawy Pzp.
3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ust. 1 pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie; oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu,
2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych
(pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 1).
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację
zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu
cywilnego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę umowy, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany i ograniczenie ilości robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót
budowlanych,
3) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany terminów określonych w § 7 umowy,
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i
niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione
okoliczności:
1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części robót z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 umowy,
3) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
4) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
5) zmiany obowiązujących przepisów,
6) podniesienie wydajności urządzeń,
7) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
8) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu,
9) opóźnienia lub zawieszenia robót oraz zmiany powstałe w wyniku:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innego organu administracji publicznej, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy, właścicieli lub zarządców sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy,
b) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy,
c) wystąpienia warunków pogodowych lub gruntowych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
d) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i
uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, i/lub zamówień
podobnych,
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
f) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
10) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych
przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca po sporządzeniu i podpisaniu oferty szyfruje ją i wysyła do zamawiającego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa: URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.