eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Utrzymanie czystości na dworcach autobusowych i węzłach przesiadkowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej na terenie działania Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w ChrzanowieOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości na dworcach autobusowych i węzłach przesiadkowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej na terenie działania
Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271555185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka, 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zkkm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

publiczny transport zbiorowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości na dworcach autobusowych i węzłach przesiadkowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej na terenie działania
Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe95ab7d-6a46-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011012/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie sprzątania przystanków komunikacji miejskiej na terenie działania ZKKM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe95ab7d-6a46-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl; ePUAPu: /ZKKM/SkrytkaESP (za wyjątkiem składania ofert), oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty elektronicznej:
przetargi@zkkm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji Interaktywnej, dostępnej na stronie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) i przekazuje się za pomocą Platformy e-zamowienia – Formularze do komunikacji jako załączniki.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 3. powyżej, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w w/w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i przekazuje się jako załączniki lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (np. w treści „Formularza do komunikacji” lub w treści wiadomości e-mail).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@zkkm.pl, tel. 32 627 61 38.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy OA.271.15.2022 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,
b) realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) archiwizacji dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) osobom upoważnionym przez Zamawiającego,
c) osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
d) podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla Zamawiającego,
e) podmiotom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w zakresie jaki będą stanowiły informację publiczna będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz w art. 78 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie wynosił odpowiednio:
a) 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie danych znajdujących się w dokumentacji postępowania, przy czym teczki aktowe dokumentacji zamówienia będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie.
b) 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym oznaczono termin zakończenia umowy zawartej w wyniku postępowania, w zakresie danych znajdujących się w umowie, nie krócej jednak niż do końca terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6) Posiada Pani/Pan
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO
Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
c.d. klauzuli informacyjnej, od pkt 7) w pkt 3.16 RODO (ograniczenai stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w Pzp. Konsekwencje niepodanie danych określa Pzp.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania.
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy postępowania „Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie działania Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie” znak spawy: OA.271.15.2022.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu, w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace na dworcach autobusowych i punktach przesiadkowych oraz na przystankach komunikacyjnych:
1) posprzątanie terenu,
2) usunięcie śmieci z koszy i ich wywóz,
3) mycie wiat przystankowych,
4) koszenie traw,
5) zimowe utrzymanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryterium K1: Cena oferty – waga 60 %

Najwyższą liczbę 10 punktów otrzyma oferta, w której zaproponowano najniższą cenę brutto. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:

oferta o najniższej cenie brutto
Ocena punktowa = ------------------------------------------- x 10
cena brutto badanej oferty

Ogółem liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium ceny wyniesie:

K1 = ilość punktów uzyskanych w kryterium K1 x 60% (waga kryterium K1)

2. Kryterium K2: „emisja spalin” – waga 10 %

Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji usługi będzie dysponował pojazdem przeznaczonym do odbioru i transportu odpadów zeroemisyjnym lub zasilanym paliwem alternatywnym zgodnie z definicją podaną w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083) – zostanie przyznanych 10 punktów.

Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji usługi będzie dysponował pojazdem przeznaczonym do odbioru i transportu odpadów, w którym emisja spalin odpowiada normie co najmniej Euro 6 - zostanie przyznanych 5 punktów.

Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji usługi będzie dysponował pojazdem przeznaczonym do odbioru i transportu odpadów, w którym emisja spalin odpowiada normie co najmniej Euro 5 - zostanie przyznanych 0 punktów.

Ogółem liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium „emisja spalin” wyniesie:

K2 = ilość punktów uzyskanych w kryterium K2 x 10 % (waga kryterium K2)

3. Kryterium K3: „termin wykonania usługi” – waga 30 %

Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że usługa w dniach sprzątania zostanie wykonana do godziny 10.00 – zostanie przyznanych 10 punktów.

Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że usługa w dniach sprzątania zostanie wykonana do godziny 13.00 – zostanie przyznanych 0 punktów.

Ogółem liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium „termin wykonania usługi” wyniesie:

K3 = ilość punktów uzyskanych w kryterium K3 x 30 % (waga kryterium K3).


4. Łączna liczba punktów, które może uzyskać Wykonawca wyniesie C = K1 + K2 + K3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: emisja spalin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
nadany numer rejestrowy, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), jako zbierający i transportujący odpady w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonym przez marszałka województwa.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia w zakresie umów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości na przystankach komunikacji miejskiej lub w parkach lub na skwerach lub w/na obiektach użyteczności publicznej lub w zakładach pracy o wartości co najmniej 140 000,00 zł brutto.
Na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału pod pojęciem:
„utrzymanie czystości” – Zamawiający rozumie odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ale również utrzymanie terenów zielonych lub czyszczenie i/lub dezynfekcję powierzchni i/lub wyposażenia, w tym koszy i pojemników na odpady, małej architektury miejskiej,
„przystanki komunikacji miejskiej” - Zamawiający rozumie miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi,
„Parki, skwery” - Zamawiający rozumie zielone tereny rekreacyjne wyposażone w obiekty małej architektury,
„obiekty użyteczności publicznej” – Zamawiający rozumie w szczególności przychodnie, szpitale, poczekalnie, hale sportowe i wystawowe, kina, teatry, muzea, obiekty sportowe, drogi i chodniki, wiaty przystankowe,
b) dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonywania przedmiotu umowy, w tym co najmniej:
- pojazd mechaniczny, napędzany własnym silnikiem, z pługiem do odśnieżania – 1 szt.
- pojazd przeznaczony do odbioru i transportu odpadów - 1 szt.
- kosa spalinowa – 1 szt.
- myjka ciśnieniowa podłączona do odpowiedniego zbiornika na wodę o pojemności min. 1000 litrów, zasilana agregatem prądotwórczym – 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga skladania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako zbierający i transportujący odpady w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonym przez marszałka województwa.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
Okresy wskazane powyżej wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 7.3. ppkt 2 SWZ, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100) w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r. do godz. 7:30.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie nr rachunku 08 8444 0008 0000 0081 2599 0252. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie dokumentów wymienionych w pkt 9.2 lit b), c), d) do oferty należy dołączyć ich oryginał, tj. elektroniczny dokument wadialny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta – w odrębnym pliku jako jeden z plików stanowiących ofertę. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Udzielona gwarancja/poręczenie:
- musi być samoistna, nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądnie,
- z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
- jej treści nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Termin obowiązywania gwarancji wadialnej nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa w pkt 5.1 pkt 4 a) ma być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot na zasobach którego Wykonawca polega i który zrealizuje usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia składającego się na spełnianie warunku opisanego w pkt. 5.1 pkt 4) lit a) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w pkt. 5.2. i 5.3. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg załącznika nr 4 do SWZ.
3. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzrorze umowy - Zaąłcznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest, składając ofertę (Interaktywny formularz ofertowy udostępniony w podglądzie postępowania w zakładce „informacje podstawowe”), załączyć do niej na Platformie e-Zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ.
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SWZ.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5.2. i 5.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – Załącznik nr 4 do SWZ.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (art. 118 ustawy Pzp) - Załącznik nr 5 do SWZ.
8) Wadium, w formie innej niż pieniądz.
Inne informacje:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej realizacji zamówienia, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.