eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia ciągłej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów ogółem 130 sztuk w tym: 80 psów i 50 kotów, od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia ciągłej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów ogółem 130 sztuk w tym: 80 psów i 50 kotów, od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia ciągłej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów ogółem 130 sztuk w tym: 80 psów i 50 kotów, od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c07c6ab7-699b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021756/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Portalu https://portal.smartpzp.pl/mikolow/
Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jako załącznik.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, rejestruje się na platformie – zakładając konto - pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow/ klikając przycisk „Załóż konto”.
Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w zakładce E-learning.
Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”., Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce E-learning.
Wykonawca ma dostęp do formularzy umożliwiających wykonanie wszystkich czynności w postępowaniu, a w szczególności złożenia oferty.
Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną ofertę brak możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę https://portal.smartpzp.pl/mikolow/, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning
Korzystanie z platformy jest bezpłatne, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Za datę złożenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów uważa się datę złożenia ich na Portalu.
Dokumenty elektroniczne w tym oferta, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są jako załączniki, formularz oferty pod rygorem nieważności musi być złożony jako załącznik w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Nie jest wystarczające podpisanie czynności wysłania oferty. Należy podpisać elektroniczny formularz oferty i złożyć jako załącznik korzystając z zakładki ZAŁĄCZNIKI i przycisku Dodaj plik. Zamawiający po wykonaniu czynności otwarcia ofert musi mieć możliwość zapoznania się z treścią oferty oraz weryfikacji podpisu elektronicznego na złożonym załączniku formularza oferty.
We wszelkiej korespondencji elektronicznej związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym:
TP1.19-2022
Dokumenty elektroniczne w tym oferta, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są jako załączniki.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mikołów z siedzibą
43-190 Mikołów, Rynek 16, reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest Grzegorz Szymański – tel. 32 3248422,
e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-niona zostanie dokumentacja postępowania
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je-żeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwią-zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1.19-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 112345,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wyłapywanie i zapewnienie ciągłej opieki nadbezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów ogółem 130 sztuk w tym: 80 psów i 50 kotów od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. polegająca na:

a) podjęciu interwencji wraz z transportem zgłoszonej przez Zamawiającego lub przez służby wskazane przez Zamawiającego (pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariuszy Policji lub Weterynarza, z którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług dotyczących udzielania pierwszejpomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym i poszkodowanym w wypadkach drogowych i innychzdarzeniach w roku 2023 z terenu gminy Mikołów), która zakończona zostanie powodzeniem lub niepowodzeniem tzn. wyłapaniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku bądź też samym tylko transportem (bez zwierzęcia w sytuacji, gdy ono zbiegnie).
Czas podjęcia interwencji do 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Ilość zwierząt do wyłapania i przyjęcia do schroniska może być mniejsza lub większa, a wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb i zgłoszeń z terenu gminy Mikołów.

b) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami w schronisku w tym między innymi: poddanie zwierzęcia 14-dniowej kwarantannie, szczepieniom, odrobaczeniu, odpchleniu, karmieniu i pojeniu, leczeniu a w koniecznych przypadkach ich uśmierceniu zgodnie z obwiązującymi przepisami, a także trwałemu oznakowaniu (tj.zaczipowaniu i wprowadzeniu do bazy SAFE ANIMAL), wysterylizowaniu lub wykastrowaniu.

c) dożywotniej kompleksowej opiece nad bezdomnymi kotami w schronisku w tym międzyinnymi: poddanie zwierzęcia 14-dniowej kwarantannie, szczepieniom, odrobaczeniu, odpchleniu, karmieniu i pojeniu, leczeniu a w koniecznych przypadkach ich uśmierceniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także trwałemu oznakowaniu (tj. zaczipowaniu i wprowadzeniu do bazy SAFE ANIMAL), wysterylizowaniu lub wykastrowaniu.

d) tymczasowej (do 24 godzin) nieodpłatnej opiece w schronisku nad odłowionym zwierzęciem(psem lub kotem) z zapewnieniem dostępu do karmy, wody oraz legowiska do czasu odebrania go przez właściciela lub opiekuna.

e) tymczasowej (od 24 godzin do 72 godzin) odpłatnej opiece w schronisku nad odłowionymzwierzęciem (psem lub kotem), z zapewnieniem dostępu do karmy, wody oraz legowiska, do czasu odebrania go przez właściciela lub opiekuna.

f) skontaktowaniu się w terenie z właścicielem/opiekunem wyłapanego psa lub kota w przypadku, gdy zwierzę posiada czip i poinformowaniu go o możliwości odbioru zwierzęcia w terenie.

g) umożliwieniu właścicielowi/opiekunowi zwierzęcia przyjętego do schroniska jego odbiór odponiedziałku do piątku co najmniej do godziny 19.00.

h) systematycznym zamieszczaniu na stronie internetowej schroniska informacji ze zdjęciem i opisem zwierzęcia wyłapanego na terenie gminy Mikołów.

i) niezwłocznym informowaniu Zamawiającego w przypadku, gdy zwierzę zbiegnie ze schroniska oraz natychmiastowym poszukiwaniu zagubionego zwierzęcia.

j) oddawaniu zwierząt do adopcji i informowaniu Zamawiającego o ilości oddanych zwierząt doadopcji

k) przekazywaniu Zamawiającemu w rozliczeniu miesięcznym informacji dotyczącej zwierząt przyjętych do schroniska z terenu gminy Mikołów z podaniem numerów czipa (z podziałem na psy i koty) obejmującej:
- liczbę zwierząt przyjętych do schroniska
- liczbę odebranych zwierząt przez właściciela (opiekuna)
- liczbę zwierząt oddanych do adopcji z podziałem na adopcję do gminy Mikołów oraz poza gminę Mikołów
- liczbę zwierząt padłych w schronisku
- liczbę zwierząt uśpionych w schronisku

l) prowadzenie działań zmierzających do odnalezienia właściciela (opiekuna) zwierzęcia orazaktywne szukanie chętnych do adopcji zwierzęcia, m. in. poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronach internetowych

ł) współpraca z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów na rok 2023.

Wykonawca, który będzie świadczył usługę ma możliwość umieszczenia wyłapanych zwierząt w legalnie działającym schronisku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość przeprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej półgodzinnych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołów w zakresie opieki nad zwierzętami

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
15.1.1.1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do rejestru handlowego lub zawodowego
15.1.1.2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mikołów zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 poz.1297 z późn. zm.).
W/w warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których te zdolności są wymagane.
15.1.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
15.1.1.4. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:
a) dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 z dnia 22 grudnia 2004 r. z późn. zm.
b) dysponowanie specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt (sieci weterynaryjne, chwytaki, klatki, pułapki, pobierak do łąpania zwierząt)
c) dysponowanie urządzeniem do odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych zwierzętom w celu identyfikacji ich właściciela
d) dysponowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które będzie przyjmować wyłapane zwierzęta z terenu Gminy Mikołów i zapewni im dożywotnią opiekę w ilości ok. 130 sztuk zwierząt.
Schronisko, w którym będą umieszczane zwierzęta objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 z późn. zm).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.1 Stosownie do zapisu art. 273 ust. 1 ustawy zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w popstępowaniu.
16.2 Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia te składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.4 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DzU z 2022, poz. 835) z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.2.2 i 11.2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.1710 z późn. zm.), możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w ofercie wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym sporządzona została oferta wykonawcy, złożona w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalszy ciąg opisu zmian w umowie opisanych w sekcji VII 7.4.)
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane w następujących okresach:
a) 5 miesięcy od podpisania umowy.
b) 10 miesięcy od podpisania umowy,
poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. w oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona oferta wykonawcy, złożona w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
4. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Kryteriami oceny ofert są:

18.1 Cena: 60 pkt

18.2 Czas podjęcia interwencji od przyjęcia zgłoszenia: 20 pkt, tj.
- do 1 godziny: 20 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny: 10 pkt,
- powyżej 1,5 godziny do 2 godzin: 5 pkt,
- powyżej 2 godzin, ale nie dłużej niż 3 godziny: 0 pkt.

18.3 Ilość przeprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej półgodzinnych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołów w zakresie opieki nad zwierzętami: 20 pkt, tj.
- cztery w ciągu roku lub więcej niż cztery: 20 pkt
- trzy w ciągu roku: 15 pkt
- dwa w ciągu roku: 10 pkt
- jedno w ciągu roku: 5 pkt
- brak działań edukacyjnych: 0 pkt

13.4. Jeżeli wykonawca w formularzu oferty nie zamieści informacji odnośnie czasu podjęcia interwencji, wskaże czas dłuższy niż 3 godziny, nie zamieści informacji odnośnie ilości przeprowadzonych działań edukacyjnych zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę.

Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + 40 pkt za kryteria poza cenowe = ............... punktów.

wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za kryteria poza cenowe).
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.