eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Utrzymanie miejskich szaletów publicznych w Tychach w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie miejskich szaletów publicznych w Tychach w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.3.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tzuk.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie miejskich szaletów publicznych w Tychach w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61b9e59a-6a3f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015386/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Utrzymanie miejskich szaletów publicznych w Tychach w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tzuk-tychy.logintrade.net/zapytania_email,108585,9d7b11d9014ecc7a1727e384571227c2.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres e-mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl
Platforma przetargowa: https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie przez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami
użytkowników Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem: https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz
zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępnym pod adresem: https://tzuktychy.
logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. 3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o
którym mowa w ust.2. 4.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie
internetowej Platformy przetargowej pod adresem:
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej
udziela jej dostawca, tj.: Logintrade S.A. ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54 – 203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00. 6. Sposoby złożenia oferty za
pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez
logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej. 7. Oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe
postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1.1.Administratorem danych
osobowych jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy.1.2.Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:1.2.1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tzuk.tychy.pl,1.2.2.pisemnie na adres siedziby
Administratora.1.3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.1.4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.1.5.Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane
lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.1.6.Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.1.7.Obowiązek
podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się
Wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.1.8.W odniesieniu do
udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.1.9.Osoba udostępniająca dane posiada: 1.9.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, 1.9.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 1.9.3. na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.), 1.9.4. prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy RODO. 1.10.Osobie
udostępniającej dane nie przysługuje: 1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.10.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.11.Wykonawca który powołuje się na zasoby
Podwykonawcy/Podmiotu składa oświadczenie w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (pkt 3.6. załącznika nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.261.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie miejskich szaletów publicznych w Tychach w 2023 roku.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. utrzymanie szaletów przy al. Niepodległości 60, ul. Uczniowskiej, ul. Rynek:
2.1.1. zapewnienie nieprzerwanej personalnej obsługi szaletów (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
2.1.2. zapewnienie dodatkowej obsługi szaletów zlokalizowanych przy ul. Rynek 7 oraz ul. Edukacji (Park Miejski Solidarności) podczas imprez okolicznościowych,
2.1.3. zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego zgodnego z wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach,
2.1.4. zapewnienie należytego porządku i czystości wewnątrz i wokół eksploatowanych szaletów,
2.1.5. zabezpieczenie w szaletach środków higieny i czystości,
2.1.6. wykonanie drobnych napraw,
2.1.7. bieżące usuwanie napisów i graffiti z elewacji wewnątrz, i na zewnątrz szaletów,
2.1.8. oznakowanie tablicami informacyjnymi szaletów na zewnątrz, wyłącznie z podaniem dni i godzin ich otwarcia oraz zamknięcia,
2.1.9. sprzątanie i mycie po robotach malarskich,
2.1.10. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek.
2.2. utrzymanie szaletu – automatycznej toalety przy ul. Edukacji (teren Parku Północnego) oraz kontenerowej toalety przy ul. Nad Jeziorem:
2.2.1. zapewnienie obsługi szaletu,
2.2.2. zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego zgodnego z wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach,
2.2.3. zapewnienie należytego porządku i czystości wewnątrz, i wokół eksploatowanego szaletu,
2.2.4. zabezpieczenie w szalecie środków czystości i higieny,
2.2.5. bieżące usuwanie napisów i graffiti z elewacji wewnątrz i na zewnątrz szaletu,
2.2.6. wykonywanie wszelkich prac zgodnie z dokumentacją pn.: „Warunki gwarancji”, będącą integralną częścią załącznika nr 2 do SWZ, dotyczącą m.in. instrukcji użytkowania, instrukcji konserwacji dachu i elewacji, zasad oczyszczania i konserwacji elementów ze stali nierdzewnej,
2.2.7. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia,
3.2. Załączniku nr 3 do SWZ: zbiorcze zestawienie kosztów (dot. zamówienia podstawowego),
3.3. Załączniku nr 3 do SWZ: zbiorcze zestawienie kosztów (dot. zamówienia opcjonalnego),
3.4. Załączniku nr 4 do SWZ: projektowane postanowienia umowne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90910000-9 - Usługi sprzątania

45215500-2 - Toalety publiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres zamówienia objętego prawem opcji: zakres wskazany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Okoliczności w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: posiadanie środków finansowych na realizację usług - szczegółowe warunki prawa opcji zawiera § 11 projektowanych postanowień umownych – załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia usterki

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
1.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (szczególnie za wyrządzone szkody, uszkodzenia mienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000.00 zł.
1.1.1.1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt 1.1., musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje co najmniej jedną (1) (zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy) usługę obejmującą swym zakresem utrzymanie dwóch (2) szaletów miejskich o wartości min. 70.000,00 zł brutto - usługa ta powinna być realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ramach jednej umowy.
1.2.1.1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt 1.2., musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
1.2.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
1.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
1.2.2.1. 1 osobą do pełnienia nadzoru nad pracami związanymi z utrzymaniem szaletów miejskich, posiadającą minimum półroczne doświadczenie zawodowe nabyte w ciągu ostatnich 5 lat (gdzie półroczne doświadczenie zawodowe będzie liczone jako suma przepracowanych miesięcy) na stanowisku kierowniczym z nadzorem nad pracami związanymi z utrzymaniem szaletów publicznych.
1.2.2.1.1. Osoba, o której mowa powyżej w pkt 1.2.2.1. musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
1.2.2.1.2. Wymienioną powyżej w pkt 1.2.2.1. osobę ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.1.1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
1.2.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem.
1.2.1.1. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
1.2.1.1.1. Okres wskazany powyżej w pkt. 1.2.1.1., liczy się wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
1.2.2.wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu,
3.2. Gwarancjach bankowych,
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w pkt. 3.2.- 3.4., dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy.

5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
83 1240 2975 1111 0010 6677 5534
PEKAO Bank Pekao S.A.
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (DO.261.24.2022).

7. Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.2. Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (DO.261.24.2022).
7.3. Udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym mowa
w pkt. 3.1. w Dziale V SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym mowa w pkt 3.2. w Dziale V SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę
(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
2.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 10 projektowanych postanowień umownych:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:
1) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów lub innych materiałów i informacji z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było ich uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa,
2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
3) nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, a zmiana zawartej umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
4) zaistniała zmiana wymagań przedmiotu umowy spowodowana zmianą obowiązujących przepisów,
5) zaistniała zmiana osób zaangażowanych w realizację umowy, spowodowana zdarzeniami losowymi lub zmianami organizacyjnymi i kadrowymi,
6) zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy,
7) wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia,
8) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT,
9) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
4. Zmiana klasyfikacji budżetowej określonej w § 2 ust. 4 może być dokonana w formie pisemnej przez Zamawiającego. Powyższe zmiany nie wymagają zgody Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://tzuktychy. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835, z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

2. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie:
2.1 12 miesięcy od dnia jej podpisania, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przyjętych na siebie obowiązków umownych od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Na ofertę składa się:
3.1. Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ,
3.2. Zbiorcze zestawienie kosztów (dot. zamówienia podstawowego) - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
3.3. Zbiorcze zestawienie kosztów (dot. zamówienia opcjonalnego) - wzór stanowi załącznik nr 3A do SWZ,
3.4. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy),
3.5. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp - wzór stanowi załącznik nr 5 lub 6 do SWZ,
3.6. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
3.7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3.8. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.