eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Świadczenie usług sprzątania wewnątrz budynków i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i 3Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania wewnątrz budynków i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W TRZCIANCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 673528985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@trzcianka.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania wewnątrz budynków i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11fdce0d-6a4f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075283/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług sprzątania i czystości obiektów i terenów wewnętrznych i zewnętrznych Sądu Rejonowego w Trzciance

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11fdce0d-6a4f-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula RODO załącznik do oferty

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Złożenie oświadczenia wg załącznika do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-360-19/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :
a/ świadczenie usług sprzątania obiektów Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i 3; w tym:
- zamiatanie, odkurzanie dywanów i podłóg oraz czyszczenie wycieraczek wykładzinowych,
- mycie podłóg i schodów we wszystkich pomieszczeniach obydwu budynków Sądu (podłogi panelowe, płytki podłogowe i drewno), bez tworzenia smug na podłogach a w razie potrzeby doczyszczenia powierzchni, użycie w tym celu specjalistycznego sprzętu,
- sprzątanie serwerowni i archiwum pod nadzorem pracownika sądu w godz. 14-15.30,
- sprzątanie Sali Konferencyjnej, pokoju przesłuchań i pokoju technicznego przynajmniej jeden raz w tygodniu oraz po każdym odbywającym się tam szkoleniu bądź przesłuchaniu ( budynek ul. Staszica 3),
- oczyszczanie z kurzu biurek, kontenerów biurowych, monitorów komputerowych, drukarek, stołów, stolików i innych odkrytych powierzchni,
- przecieranie na wilgotno nóg krzeseł i stołów,
- opróżnianie koszów na śmieci oraz niszczarek,
- mycie parapetów,
- mycie balustrad i poręczy schodowych,
- mycie okien, ram okiennych i ościeżnic od zewnątrz i wewnątrz budynku przynajmniej 3 razy w roku,
- mycie przeszklenia w biurze podawczym oraz drzwi szklanych ( budynek ul. Staszica 1 i 3) , ściany szklanej z drzwiami (budynek ul. Staszica 3) a także czyszczenie wszystkich ekranów ochronnych z pleksi,
- mycie drzwi i futryn wewnętrznych co najmniej raz na miesiąc,
- mycie kaloryferów przynajmniej raz na kwartał,
- usuwanie pajęczyn,
- sprzątanie całkowite łazienek, w tym kafli na ścianach, toalet, bidetów, zlewów i innych powierzchni,
- mycie drzwi wejściowych w budynku ul. Staszica 1 i 3 oraz sprzątanie wejść głównych do obu budynków;
b/ dostarczenie środków czystości do obu budynków, tj. m.in. mydła w płynie, białych ( białość co najmniej na poziomie 85%), dobrej jakości ręczników, które się nie rozpadają, nie pylą oraz nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu w kontakcie z wodą, białego papieru toaletowego, gąbek i płynu do mycia naczyń, sprayów zapachowych i odświeżaczy, środków do dezynfekcji oraz innych nie wymienionych środków niezbędnych do utrzymania czystości w budynkach;
c/ Sprzątanie i utrzymanie czystości terenu przyległego do budynków sądu, (terenów zewnętrznych budynków Sądu) ul. Staszica 1 i 3 – częstotliwość w zależności od potrzeb ( bez konieczności wzywania Wykonawcy w tym zakresie) , w tym:
- koszenie trawników,
- grabienie liści opadających z drzew,
- przycinanie gałęzi i krzewów, usuwanie uschniętych pędów i gałęzi drzew i krzewów,
- utrzymanie czystości parkingu,
- opróżnienie zewnętrznych koszy na śmieci,
- pielęgnacja zieleni przy budynku Sądu ul. Staszica 1 i 3 (podlewanie, odchwaszczanie, zbiór liści, innych suchych roślin oraz śmieci zalegających na kamieniach ozdobnych),
- odśnieżanie dróg wjazdowych oraz wszystkich wejść do budynków Sądu wraz z usunięciem nadmiaru śniegu oraz błota pośniegowego, skuwanie lodu przed przyjściem i przyjazdem pracowników do Sądu;
- posypywanie piaskiem i solą wejść i schodów do budynku oraz wjazdu na parking sądowy we wczesnych godzinach rannych przed przyjściem i przyjazdem pracowników do Sądu ;
d/ sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i konserwacyjnych (po ustaleniu szczegółów z Wykonawcą, także przed rozpoczęciem godzin pracy w Sądzie, w pomieszczeniach remontowanych),
e/ inne czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach sądu typu odkażanie pomieszczeń często użytkowanych powierzchni: m.in. klamek, blatów, poręczy schodowych (środki nie uszkadzające drewnianych powierzchni) toalet, zlewów itp..
f/ wykonywanie innych czynności porządkowych na zlecenie Dyrektor Sądu lub upoważnionego pracownika.
2 .Usługa winna być wykonywana po godzinach pracy Sądu, tj. od godz. 14.00 (pomieszczenia ze szczególną kontrola dostępu: serwerownia, archiwum) i maksymalnie do godz. 20.00. Zamawiający może zażądać usługi sprzątania przed godzinami pracy Sądu w przypadku prowadzonych prac remontowych lub innych powodujących silne zabrudzenia w pomieszczeniach Sądu (koszt dodatkowej usługi należy uwzględnić w ofercie).
3. Zamawiający wymaga dyspozycyjności i nadzorowania wykonywania usługi ze strony wykonawcy , w tym dokonywania kontroli pracowników wykonawcy i świadczonej przez nich pracy co najmniej 1 raz w tygodniu.
4. Powierzchnia budynków Sądu Rejonowego w Trzciance i terenów przyległych objętych przedmiotem postępowania:
a/ Budynek znajdujący się przy ul. Staszica 1 są IV kondygnacje ( łącznie z piwnicą) i 3 klatki schodowe wewnętrzne :
• Piwnica – 323,28 m² - archiwa , pomieszczenie dla archiwisty, pomieszczenie aresztowe i toaleta przynależna do pomieszczenia aresztowego;
• Parter – 344,12 m² - 8 pomieszczeń, w tym 5 sal rozpraw i toaleta dla klientów
• I piętro – 350,74 m²- 12 pomieszczeń , w tym 6 pomieszczeń sekretariatów sądowych, 3 pomieszczenia gabinetów sędziowskich, kasa, serwerownia oraz toaleta dla pracowników;
• II piętro- 322,71 m² - 14 pomieszczeń, w tym 3 sekretariaty, 2 pomieszczenia księgowości, 6 gabinetów sędziowskich i gabinet dyrektora, kancelaria tajna oraz toaleta dla pracowników.
b/ Teren wokół budynku ul. Staszica 1 to ok. 883 m² .
c/ Budynek znajdujący się przy ul. Staszica 3 są IV kondygnacje ( łącznie z piwnicą ) i 2 klatki schodowe:
• Piwnica – 110,57 m² - archiwa i pomieszczenie gospodarcze;
• Parter – 229,82 m² - 9 pomieszczeń, w tym: 1 sala rozpraw, 2 pomieszczenia sekretariatu sądowego, 1 gabinet sędziowski, 2 pomieszczenia kuratorów sądowych, archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych, serwerownia i 2 toalety ( 1 dla klientów, 1 dla pracowników);
• I piętro – 240,21 m² - 10 pomieszczeń, w tym 1 sekretariat sądowy, 1 gabinet sędziego, 5 pomieszczeń kuratorskich, pokój informatyka, pomieszczenie gospodarczo-socjalne, toaleta dla pracowników;
• Poddasze – 233,92 m² - sala konferencyjna, pokój przesłuchań i pokój techniczny do pokoju przesłuchań
d/ Teren wokół budynku ul. Staszica 3 to ok. 350 m².

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującym kryterium:
a/ cena – waga wynosi 90 %
b/ koncepcja realizacji usług – maksymalnie 10 %
2. Punkty za kryterium ceny będą obliczane wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 90 = liczba punktów
Cena oferty badanej

3. Punkty za kryterium „koncepcja realizacji usług „ będą przyznawane na podstawie następujących podkryteriów:
a/ mycie okien – częstotliwość i terminy usługi oraz organizacja tej części usługi;
b/ stosowane środki czystości i sprzęt (opis, ewentualnie zdjęcia i wskazanie stosowanych marek środków i sprzętu);
c/ organizacja pracy, podział zadań pracowników oraz ich ilość;
d/ kontrola jakości i nadzór nad wykonywaniem usługi
Koncepcja realizacji usług winna stanowić załącznik do oferty i odnieść się do wszystkich wymienionych podkryteriów. Brak opisu któregokolwiek podkryterium punktowany będzie jako 0 pkt. Podkryteria opisane przez Wykonawcę zostaną zestawione i będą porównanie z innymi ofertami a punktowane będą w następujący sposób:
- 1 pkt – identycznie dobre;
- 2 pkt – trochę lepsza oferta;
- 3 pkt – zdecydowanie lepsza;
- 4 pkt- bardzo dobra, najlepsza oferta
Maksymalnie oferent za koncepcję wykonywania usługi może uzyskać 10 pkt.
4. Punkty zostaną przyznane każdej ofercie . Punktacja ostateczna to suma ilości punktów przyznanych za kryterium ceny i kryterium koncepcji realizacji usług. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, tj. o jak najwyższej ilości uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja realizacji usług

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 . Złożenie oświadczenia o niepodleganiu o wykluczeniu z postępowania
2. Oferent spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeśli przedstawi dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem postępowania w ciągu co najmniej 3 lat.
3. Wraz z ofertą oferent jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, że nie był karany i nie toczy się wobec niego żadne postepowanie przygotowawcze oraz sądowe (postępowań wykroczeniowych nie związanych z działalnością gospodarczą nie należy brać pod uwagę ), w przypadku spółki oświadczenie winno dotyczyć wspólników lub członków zarządu ( w zależności od rodzaju spółki).
4. Wraz z ofertą oferent jest zobowiązany przestawić zaświadczenie , że nie posiada zaległości w podatkach i składkach ZUS i jego wynagrodzenie nie będzie podlegało zajęciu egzekucyjnemu.
5. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą co najmniej 3 referencji, z których wynikać będzie, że wykonał co najmniej 3 umowy w przeciągu ostatnich 5 lat , których przedmiot jest tożsamy z przedmiotem postępowania , dla jednostek budżetowych lub komercyjnych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł.
Ocena warunków: kwalifikacja spełnia/ nie spełnia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowody potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Brak oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający, zgodnie z art.274 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczeń i zaświadczeń wymienionych w pkt 13 SWZ , które zostaną potraktowane jako podmiotowe środki dowodowe, o ile Oferent nie złoży wszystkich oświadczeń i zaświadczeń razem z ofertą.
3.Ponadto Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę co najmniej 200.000 zł jako podmiotowego środka dowodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

FORMALNOŚCI, KTÓRE MUSZA ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT
1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić listę pracowników wraz z oświadczeniem każdego pracownika, że w terminie 3 lat poprzedzających ofertę nie był karany i nie toczy się wobec niego żadne postepowanie przygotowawcze oraz sądowe ( także w zakresie postępowania karnoskarbowego czy wykroczeniowego) wraz z informacją o rodzaju umowy, która jest lub będzie zawarta ze wskazanymi pracownikami a następnie, po zawarciu umowy, kserokopie zawartych umów z pracownikami.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego wypisu z krajowego rejestru karnego, poświadczającego, że właściciel, współwłaściciel, prezes zarządu czy inny przedstawiciel Wykonawcy nie był karany oraz oświadczenia, że nie toczą się żadne postepowania karne lub karnoskarbowe przeciwko osobie lub przedstawicielom Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopie wraz z oryginałem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opiewającego co najmniej na kwotę 200.000 zł na cały okres obowiązywania umowy z wykonawcą (ewentualnie na okresy roczne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5200 zł
(słownie: pięćtysięcydwieściezłotych 00/100),
2. Termin wniesienia wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania.
b/ Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
- wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia- Oferent przekazał Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej załączonej do oferty.

c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty, przy czym należy je wnieść na rachunek bankowy nr:
58 1130 1017 0021 1001 5990 0004
z dopiskiem "wadium – postępowanie w sprawie świadczenia usług sprzątania wewnątrz budynków i utrzymanie czystości terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 1 i 3”

3.Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza zmianę treści wzoru umowy po negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
2. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w zakresie terminu jej obowiązywania oraz rozszerzenia usług na Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 2

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Ilość punktów uzyskanych w trakcie oceny ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.