eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jas這 › "安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urz璠u Gminy Jas這 w 2023 roku"Og這szenie z dnia 2022-11-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urz璠u Gminy Jas這 w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA JASΜ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza S這wackiego 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jas這

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro郾ie雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 13 443 66 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajas這.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.gminajaslo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urz璠u Gminy Jas這 w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fd2f99d9-6716-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00451062

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00043800/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urz璠u Gminy Jas這 w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd2f99d9-6716-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielnie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu:
- Platformy e-Zam闚ienia: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fd2f99d9-6716-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce "Centrum Pomocy" lub szczeg馧owa instrukcja odwo逝j帷a si do Regulaminu Platformy zamieszczona na stronie internetowej gdzie udost瘼niono dokumenty dotycz帷e prowadzonego post瘼owania: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-jaslo zak豉dka zam闚ienia publiczne - poradnik jak z這篡 ofert.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu musz by zgodne z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce "Formularze" ("Formularze do komunikacji").
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog korzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (032) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce " Zg這 problem".
Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerze: .zip, .7Z
Wykonawca przygotowuje ofert przy pomocy interaktywnego "Formularza ofertowego" udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia i zamieszczonego w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce "Informacje podstawowe".
UWAGA! Nie nale篡 zmienia nazwy pliku nadanej przez Platform e-Zam闚ienia. Zapisany "Formularz ofertowy" nale篡 zawsze otwiera w programie Adobe Acrobat Reader DC.
Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki "Oferty/wnioski", widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku "Z堯 ofert" system prezentuje okno sk豉dania ofert umo磧iwiaj帷e przekazanie dokument闚 elektronicznych, w kt鏎ym znajduj si dwa pola drag&drop ("przeci庵nij" i "upu嗆") s逝膨ce do dodawania plik闚.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany "Formularz oferty" w pierwszym polu ("Wype軟iony formularz oferty"). W kolejnym polu ("Za陰czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc") Wykonawca dodaje pozosta貫 pliki stanowi帷e ofert lub sk豉dane wraz z ofert.
Je瞠li wraz z ofert sk豉dane s dokumenty zawieraj帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio opisanym pliku wraz z zaznaczeniem w nazwie "Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa".
System sprawdza czy z這穎ne pliki s podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocze郾ie informuj帷 o tym Wykonawc. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje si w Elektronicznym Potwierdzeniu Przes豉nia (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dost瘼ne s dla zalogowanego Wykonawcy w zak豉dce "Oferty/Wnioski".
Oferta mo瞠 by z這穎na tylko do up造wu terminu sk豉dania ofert.
Wykonawca mo瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert wycofa ofert. Wykonawca wycofuje ofert w zak豉dce "Oferty/Wnioski" u篡waj帷 przycisku "Wycofaj ofert".
Maksymalny 陰czny rozmiar plik闚 stanowi帷ych ofert lub sk豉danych wraz z ofert to 250 MB.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Jas這;
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iod@urzad.gminajaslo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSiO.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor璚zania przesy貫k pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot闚, a tak瞠 us逝gi odbioru przesy貫k z siedziby Zamawiaj帷ego na rzecz Urz璠u Gminy Jas這 w 2023 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z p騧n.zm) oraz na zasadach okre郵onych w:
- ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z p騧. zm.);
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z p騧. zm.);
- ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post瘼owania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z p騧. zm.);
- rozporz康zeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji us逝gi pocztowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 474);
- innych powszechnie obowi您uj帷ych przepisach.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w Za陰czniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64110000-0 - Us逝gi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Us逝gi pocztowe dotycz帷e list闚

64113000-1 - Us逝gi pocztowe dotycz帷e paczek

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleg這嗆 najblizszej plac闚ki nadawczo-odbiorczej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna ten warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada uprawnienia tj.:
- uprawnienie do wykonywania dzia豉lno軼i pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operator闚 pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z p騧n.zm)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie (a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch wykonuje nale篡cie) co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na 鈍iadczeniu us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor璚zania przesy貫k pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot闚 (o warto軼i brutto minimum 150 000,00 z).
3. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej - dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj (dokumenty sk豉dane na wezwanie):
1) wpis do rejestru operator闚 pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz璠u Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z p騧n.zm).
2) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s nale篡cie wykonywane, przy czym dowodami o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y – za陰cznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zgodnie z za陰cznikiem nr 5 do SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania zgodnie z za陰cznikiem nr 4 do SWZ.
Informacje zawarte w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt 1 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj (dokumenty sk豉dane na wezwanie):
O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert nale篡 z這篡 na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Za陰cznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) formularz cenowy, zgodny z Za陰cznikiem Nr 2 do SWZ;
2) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (je瞠li dotyczy);
4) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy);
5) o鈍iadczenie o powierzeniu cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, o kt鏎ym mowa w Rozdziale VI ust. 3 SWZ – zgodnie z Za陰cznikiem nr 8 do SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Formularz do z這瞠nia oferty dost瘼ny jest na Platformie e-Zam闚ienia w zak豉dce post瘼owania - informacje podstawowe

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-05

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.