eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap I:Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap I:Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 675 22 19

1.5.8.) Numer faksu: 48 675 21 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gminaprzysucha.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Przysusze-Etap I:Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f35e41f6-5906-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018388/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego - Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha (Etap I)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418133/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.107.2022.MM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha - Etap I: Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: bieżnią okrężną oraz urządzeniami lekkoatletycznymi, a także budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, trybun krytych oraz parkingu.” (dalej także jako „Inwestycja”). Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie ww. Inwestycji, w dniu 28.10.2022 roku wyłonił ofertę i zaprosił do podpisania umowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
2. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych jest dostępna pod linkiem:
https://bip.gminaprzysucha.pl/a,19608,budowa-wieloobiektowego-kompleksu-sportowego-w-miejscowosci-przysucha-etap-i-budowa-boiska-pilkarski.html. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ww. dokumentacją.
3. Zamówienie będzie realizowane przez cały okres trwania realizacji robót budowlanych objętych Inwestycją - 11 miesięcy.
UWAGA: Ponadto Wykonawca sprawujący Nadzór Inwestorski nad Inwestycją jest zobowiązany, w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, do czynnego uczestnictwa w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji, a także w przypadku napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera SWZ oraz wzór umowy (zał. nr 8 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że wszystkie oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418133/01 z dnia 31.10.2022r. zostały odrzucone na podstawie 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.