eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu.Ogłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALISZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główny Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wrmi@um.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6d64a16-3a3e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031960/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 3. Budowa windy i monaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370866/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRM.2711.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie windy i montażu monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.5 SWZ.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje kompleksową realizację przedmiotu inwestycji w szczególności i w zakresie:
1) robót rozbiórkowych;
2) wykopów i robót ziemne;
3) wykonania szybu windowego w konstrukcji żelbetowej samonośnej do zamontowania windy dla osób niepełnosprawnych;
4) dostawy i montażu windy przelotowej, wejścia do windy z zewnątrz z poziomu terenu;
5) ogrodzenia z przęseł stalowych z furtką;
6) instalacji elektrycznej zasilania tablicy dźwigu windowego;
7) instalacji systemu monitoringu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki do niej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45410000-4 - Tynkowanie

34928200-0 - Ogrodzenia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

32270000-6 - Cyfrowa aparatura nadawcza

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32240000-7 - Kamery telewizyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 847000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 939720,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.