eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnejOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEZINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855564

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1000-Lecia 8

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-874

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627698004

1.5.8.) Numer faksu: 627698062

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzeziny-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny-gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-133775bd-6982-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029419/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.brzeziny-gmina.pl, https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt. 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGiRL.271.1.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej
Wspólny Słownik Zamówień: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych uczniom do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2023 r.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
1.Szkoła Podstawowa w Brzezinach
2.Przedszkole w Brzezinach
3.Szkoła Podstawowa w Sobiesękach
3) Wykaz placówek oświatowych, prognozowana liczba uczniów w poszczególnych placówkach - stanowi załącznik nr 2
4) Trasy przebiegu kursów szkolnych - stanowi załącznik nr 6
5) Uczniów należy dowieźć na zajęcia co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1h w każdą stronę.
6) Zamawiający zapewnia opiekunów na przewozach szkolnych na wszystkich trasach będących przedmiotem niniejszej umowy. Natomiast Wykonawca umożliwia bezpłatny przejazd opiekunów.
7) Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) będzie podawana do wiadomości Wykonawcy przez Dyrektorów szkół za pośrednictwem Gminy przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie, o czym Dyrektor szkoły powiadomi Wykonawcę. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie list uczniów z poszczególnych szkół podanych przez Dyrektora szkoły.
8) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc.
9) W przypadku przerwy lub ograniczeń w organizacji zajęć szkolnych, spowodowanych przede wszystkim działaniem siły wyższej, epidemii lub zagrożenia epidemicznego, Wykonawca obowiązany jest zapewnić uczniom możliwość dojazdu i powrotu ze szkoły w celu uczestnictwa w innych formach edukacji lub opieki, a nadto zachować gotowość do wykonywania niniejszej umowy.
10) Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów.
11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 4 autobusami z ilością miejsc w pojazdach, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach.
12) Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC I NW oraz aktualne badania techniczne.
13) Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkoły oraz ilość wolnych miejsc siedzących koniecznych do bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby skutkować poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zadania. Zamówienie może być zrealizowane przez jednego Wykonawcę w całości.
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to kierowanie pojazdami przewożącymi osoby. Wymagana liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę - min. 4 kierowców.
2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania, spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, iż wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 zatrudnione były w okresie realizacji umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wg stanu na określony dzień, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać: informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy.
b) w przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) stanowi: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Miejsce realizacji: teren Gminy Brzeziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.):
1. aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, lub
2. aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferty
Wypełniony formularz cenowy
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 12 Projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.