eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630965758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nad Strugą 8

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285 40 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@luks-sroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.luks-sroda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-555543ff-6973-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
przetargi@luks-sroda.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Błażej Zgoliński , tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl
Pan Maciej Osuch, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. jest Pan Wojciech Wośkowiak , kontakt mailowy: iod@tmp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środa Wielkopolska w 2023 roku, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz osoby zajmujące się przeprowadzaniem procedury przetargowej;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LUKS/05/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa realizacja usługi, związanej z przyjęciem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2023 r.”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 90500000-2 – usługi związane z odpadami
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa i kod odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10):
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - szacunkowa ilość 1550 Mg
200307 Odpady wielkogabarytowe - szacunkowa ilość 20 Mg,
200201 Odpady ulegające biodegradacji - szacunkowa ilość 20 Mg,
150101 Opakowania z papieru i tektury - szacunkowa ilość 30 Mg,
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych - szacunkowa ilość 45 Mg,
150107 Opakowania ze szkła – szacunkowa ilość 20 Mg.
3.2. Niniejsze zamówienie dotyczy odpadów komunalnych wskazanych w ust. 3.1 niniejszego działu SWZ, gdzie dla każdej kategorii odpadów ujęta została szacunkowa ilość, przewidziana do zagospodarowania w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
3.3. Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania większej lub mniejszej ilości odpadów w zakresie każdej pozycji wyszczególnionej w ust. 3.1, w zależności od rzeczywistej ilości odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych - bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
3.4. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych będzie dostarczany przez Zamawiającego (ewentualnie podmiot przez niego wskazany) do instalacji komunalnej od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.5. Instalacja komunalna musi być czynna od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach między 6:00 a 20:00.
3.6. Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3.7. Instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę zobowiązana jest zagospodarować i przekazać do recyklingu odpady wysortowane z odpadów 20 03 01 oraz przekazać do przetworzenia lub składowania odpady o kodzie 19 12 12. Wszystkie czynności musza zostać ujęte w cenie, a informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przekazać zgodnie z ust. 3.8 niniejszej SWZ.
3.8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
3.9. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, miejsce operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniało kryteria technologiczne i odpowiadało wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) i innym właściwym przepisom.
3.10. Proces przetwarzania odpadów musi się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
3.11. Dostarczanie odpadów do wybranej w ramach niniejszego postępowania instalacji odbywać się będzie przy pomocy środków zapewnionych przez Zamawiającego (środki transportu) i na jego koszt.
3.12. Wykonawca zapewni dogodną dla pojazdu ciężarowego drogę do miejsca przyjęcia odpadów w obrębie prowadzonej instalacji.
3.13. Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania wszystkich dostaw, poprzez rejestrację każdego wjazdu i potwierdzenie dokumentem zawierającym datę dostarczenia odpadów, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady, dane dostawy, rodzaj i kod odpadu wraz z wagą odpadów. Powyższe dane w formie zestawienia będą przekazywane Zamawiającemu na koniec miesiąca rozliczeniowego w formie elektronicznej oraz w formie papierowej wraz z fakturą VAT.
3.14. Przyjmowane odpady będą każdorazowo ważone na legalizacyjnej wadze. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. Wykonawca będzie przedstawiał na żądanie Zamawiającego wyniki badań z legalizacji wagi oraz kopię legalizacji wagi.
3.15. Każdy pojazd dostarczający odpady musi być dwukrotnie ważony: raz z ładunkiem i drugi raz bez ładunku. Kopie kwitu wagowego otrzyma kierowca dostarczający odpady podczas dostawy każdej partii odpadów. Kopia kwitów wagowych musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do stwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności kopii kwitów wagowych z wystawionym oryginałem.
3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów kwitów wagowych podczas obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia oraz miesiąc dłużej. Wykonawca będzie miał obowiązek udostępnić oryginał kwitów wagowych na każde wezwanie Zamawiającego.
3.17. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o awariach, które mogą mieć wpływ na przyjmowanie odpadów będących przedmiotem niniejszego postępowania, o przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji – wynikających z przyczyn niezależnych od wykonawcy, ograniczeniach będących wynikiem decyzji wydanych przez organy nadzorcze, w terminie do 24 godz. do momentu zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń. Brak przekazania przez Wykonawcę informacji Zamawiającemu o zaistniałych zmianach w wyznaczonym terminie może skutkować naliczeniem kar umownych.
3.18. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat.
3.19. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur wystawianych w formie elektronicznej tzw. e-faktur.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
Cena (C) – 60%
Odległość miejsca przetwarzania odpadów (Instalacji Komunalnej) od granicy Gminy Środa Wielkopolska (O) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość miejsca przetwarzania odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.20120 r. o odpadach oraz przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonuje) usługę zagospodarowania co najmniej 20 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu co najmniej pięciu Gmin. (załącznik nr 4 do SWZ),
b) dysponuje instalacją komunalną do której transportowane będą odpady celem zagospodarowania. Wskazana instalacja musi być objęta zezwoleniem właściwego organu na przetwarzanie odpadów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) , z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający posiadanie aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach lub ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
2) potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznik nr 4a do niniejszej SWZ)
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej usługę zagospodarowania co najmniej 20 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu co najmniej pięciu Gmin (załącznik nr 4 do SWZ), obejmującej wykonanie usługi wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. UWAGA dla wykazania należytego wykonania umowy wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
b. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
c. fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ- Projektowanych postanowieniach
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.