eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w NieciszowieOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w Nieciszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLEŚNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 24

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 314 02 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@olesnica.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w Sokołowicach, budowa chodnika w Nieciszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1dca901-42fc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022425/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 367/1 w m. Sokołowice

1.1.18 Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374616/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi na odcinku długości 153 m zakłada rozebranie istniejącej konstrukcji z kruszywa i wykonanie nowej o szerokości nawierzchni 3 m. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej typu „Ecofarm” grubości 8 cm. Nawierzchnia ułożona będzie na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm grubość 3 cm, podbudowa wykonana będzie z mieszanki 0/63 mm C50/30 grubości 30 cm ułożonej na warstwie odsączającej z piasku k≥8m/dobę grubości 40 cm. W warstwie odsączającej ułożona zostanie warstwa z geowłókniny wykonanej z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie min. 8 kN/m2. Jako oporniki zostaną ułożone krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej.
UWAGA: w części opisowej Projektu Budowlanego oraz w przekroju konstrukcyjnym omyłkowo wskazano, że grubość warstwy podbudowy z mieszanki 0/63 mm C50/30 wynosi 25 cm. Poprawna grubość warstwy podbudowy to 30 cm.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przygotuje projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, który przekaże Zamawiającemu w 2 egz. celem zatwierdzenia. Po uzyskaniu zatwierdzenia wdroży powyższy projekt. Nie przewiduje się zmian w stałej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 277018,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje budowę fragmentu chodnika (jako kontynuacja istniejącego), poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej o 0,5 m, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego. W ramach projektu zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa.
Dla ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej BEHATON w kolorze grafitowym (zjazdy) i szarym (ciąg pieszo - rowerowy). Wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać z betonu asfaltowego.
Ciągi kanalizacji deszczowej wykonywać należy z rur GRP. Rury posiadać powinny nominalną sztywność obwodową na poziomie SN10. Średnice rur przewodowych wynoszą Ø400, przykanalików Ø200.
Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako Ø1200, z kinetą prefabrykowaną lub w formie wkładki prefabrykowanej z betonu min. C35/45, ze stopniami złazowymi (żeliwnymi) mocowanymi na etapie prefabrykacji. Studnie zaopatrzyć w pokrywę żeliwną typu przejazdowego na pierścieniu odciążającym oraz włazie klasy D400. Studnie rewizyjne wykonywać wyłącznie, jako systemowe żelbetowe dostosowane do wprowadzania przykanalików PVC ø200 w oparciu o systemowe rozwiązania z użyciem gniazd lub złączek dławikowych.
Studnie rewizyjne w ścieżce rowerowej należy wykonać zgodnie z nowym schematem wykonania studni stanowiącym załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ z dnia 26.10.2022 r.
Studzienki wpustów ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury Ø500 mm, z kratą żeliwną z wlotem z góry klasy D500. Kraty wpustów powinny posiadać zatrzask i zawias. Osadnik wpustu powinien posiadać głębokość min 0,50 m.
W ramach części nr 2 Wykonawca wdroży organizację ruchu zastępczego oraz organizację ruchu docelowego. Zamawiający zapewnia projekty dla obu organizacji ruchu (załączniki do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 507771,53 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 pzp, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części pierwszej przedmiotowego zamówienia tj. 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
W postępowaniu złożono jedną ofertę, w której cena oferty wynosi 447 984,88 zł, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty. W związku z powyższym postępowanie dla tej części zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 447984,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 447984,88 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu na drugą część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie dla tej części zostaje unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.