eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu.Ogłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000523940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d914ca63-6731-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030394/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/miechow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) korzystanie z platformazakupowa.pl jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
3) W celu założenia bezpłatnego Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4) W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5) Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem.
6) Wypełnienie formularza i kliknięcie "ZŁÓŻ OFERTĘ" w Postępowaniu oznacza, że:
• dane w ofercie, do momentu zakończenia zbierania ofert w Postępowaniu należą do Użytkownika, który może wycofać się ze składanej oferty poprzez jej anulowanie oraz ma prawo do składania poprawionej oferty,
• po upływie terminu zbierania ofert dane w ofercie należą do Zamawiającego.
7) Po wypełnieniu Formularzu składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.
8) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, podpis elektroniczny Wykonawca złoży bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu.
9) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty i śledzenia komunikatów prywatnych oraz publicznych w postępowaniu. Poprzez opcję Wyślij wiadomość możliwe jest dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
10) Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl oraz wymagania techniczne i organizacyjne dostępne są pod linkiem : https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/ oraz po zalogowaniu się na platformie zakupowej Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.35.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
II. Forma architektoniczna obiektu dworca.
Budynek o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim podpartym na słupach. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu płaskim ze spadkiem w stronę wschodnią. Cały dachy wykończony attyką. Elewacje północna, zachodnia i południowa z fasadami przeszklonymi, elewacja wschodnia ze schodami ewakuacyjnymi oraz stolarką okienną i drzwiową. Wewnątrz budynku zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową, wychodzącą na dach dworca. Na dachu zaprojektowano taras użytkowy wśród dachu zielonego. Budynek wykończony płytami elewacyjnymi (HPL) jako fasada wentylowana.
III. Zakres postępowania obejmuje:
1. Zakres postępowania obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na:
-Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych.
-Budowa budynku dworca autobusowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowa, grzewcza poprzez nowoprojektowaną kotłownię, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji. mechanicznej, pompa ciepła, klimatyzacji, fotowoltaika, elektryczna w tym oświetlenie, gazowa, instalacje niskoprądowe: monitoring i Internet.
- Budowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej w tym oświetlenie i dwie stacje ładowania pojazdów, monitoringu.
- Budowa dróg manewrowych oraz parkingu dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów.
- Budowa elementów małej architektury: dwie wiaty na rowery, stojaki na rowery, kosze, ławki, żagle przeciwsłoneczne, zagospodarowanie terenów zielonych.

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem nadzoru wynika z dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z umowy na wykonanie robót oraz umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – załącznik nr 6 do SWZ oraz OPZ- załącznik nr 7 do SWZ.

3. Dokumentacja opisująca przedmiot robót budowlanych, a wymieniona w pkt. 2 znajduje się na stronie internetowej https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/aktualne-przetargi/zp-271-28-22-rewitalizacja-przestrzeni-publicznej-budowa-dworca-autobusowego-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu/ – „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

3. Wykonawca wyznacza Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego następujących branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie specjalności konstrukcyjno -budowlanej będzie pełnił funkcję koordynatora czynności na budowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. m.in.:
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba ta winna posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednego zadania związanego z budową budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości inwestycji min. 6 000 000,00 zł brutto. Osoba ta pełnić będzie funkcję Koordynatora czynności na budowie.
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
Uwaga: Wskazane osoby powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.: 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz. U. z 2021, poz. 1646).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie, konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami paragrafu 14 oraz 15 wzoru umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/miechow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.