eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zagospodarowanie terenu Szkoły Podst. przy ul. Malborskiej w ramach zadania 1. Sportowa Malborska - street workout, OCR i plac zabaw - Budżet Obywatelski edycja 2021; 2. Budowa boiska wielofunkcyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu Szkoły Podst. przy ul. Malborskiej w ramach zadania 1. Sportowa Malborska - street workout, OCR i plac zabaw – Budżet Obywatelski edycja 2021; 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków -Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 616 64 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.zis.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podst. przy ul. Malborskiej w ramach zadania 1. Sportowa Malborska - street workout, OCR i plac zabaw – Budżet Obywatelski edycja 2021; 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ca2c4c4-454f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021578/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach zadania BOD pn.: „Sportowa Malborska – Street Workout, OCR i plac zabaw”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380091/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZ.273.227.2022.RZA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Malborskiej w ramach zadania: 1. Sportowa Malborska - street workout, OCR i plac zabaw – Budżet Obywatelski edycja 2021;2. Budowa boiska wielofunkcyjnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Na wykonane nawierzchnie poliuretanowe Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy, 60 miesięcy - nie dłużej niż 60 miesięcy).
4. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1094683,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1212774,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1094683,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EVERSPORT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252352959

7.3.3) Ulica: Kiersnowskiego

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-161

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109468335 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.