eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/4039 z dnia 18.10.2010rOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją
nr A/4039 z dnia 18.10.2010r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją
nr A/4039 z dnia 18.10.2010r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76d5d257-664e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Kwietniki, dz. 58 gmina Paszowice, powiat jaworski - remont zabytkowego spichlerza Remont dachu i portyku z zabezpieczeniem ścian

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.kowr.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale VIII SWZ oraz rozdziale Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.50.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 328224,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia jest remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/4039 z dnia 18.10.2010r

ZAKRES ROBÓT:
-Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku oraz wymiana elementów zdegradowanych.
-Wymiana pokrycia dachowego z dachówki oraz obróbek blacharskich koszy.
-Wymiana instalacji piorunochronnej na zasadzie odtworzenia w istniejącej lokalizacji.
-Lokalna wymiana odcinków zdegradowanych belek drewnianych stropu poddasza.
-Wymiana desek podłogowych stropu poddasza.
-Zamurowanie wnęk okiennych usytuowanych pod podciągiem stropu poddasza i parteru.
-Przemurowanie prawego narożnika cokołu muru elewacji frontowej.
-Remont spocznika przed wejściem do budynku, naprawa lica muru – prawa strona pseudoportyku.
-Konserwacja antykorozyjna belek stalowych pseudoportyku.
-Odbudowa prawej kolumny pseudoportyku.
-Przemurowanie nadproży okulusa i drzwi wejściowych do budynku.
-Naprawa tynków elewacji frontowej, odtworzenie boni w płaszczyźnie ściany pseudoportyku.
-Malowanie, konserwacja drzwi i drewnianych elementów lukarn i okiennic.
-Demontaż wiaty garażowej, przyległej do elewacji bocznej budynku (samowola).
-Demontaż pokrycia dachowego z dachówki oraz instalacji piorunochronnej.
-Demontaż elementów więźby dachowej, zniszczonych przez korozję biologiczną.
-Demontaż podłogi oraz belek stropu poddasza zniszczonych przez korozję biologiczną.
-Skucie wtórnych tynków elewacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej

Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR,. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://kowr.eb2b.com.pl/ w zakładce przedmiotowego postępowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1)kryterium „CENA” – waga 60%,
2)kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” – waga 16%,
3)kryterium „GWARANCJA-RĘKOJMIA” – waga 24%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 16,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja-Rękojmia

4.3.6.) Waga: 24,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z rozdziałem XV SWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1, , art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust.1, pkt 4 -10 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym okresie wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną w zakresie, w zakresie, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontów budynków, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków na kwotę (brutto) przynajmniej 200 tys. złotych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.
2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi co najmniej następujące kwalifikacje tj:
a) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno – budowlanej lub innej wymaganej prawem, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wskazana osoba winna wykazać się co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z zapisami § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
b) Zgodnie z zapisami § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które odbyły co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie zawodowe kierownika robót na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych potwierdzającego wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie, budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontów budynków, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków na kwotę (brutto) przynajmniej 200 tys. złotych, zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.
a) przynajmniej jedną osobą, która będzie realizowała przedmiot umowy, w szczególności będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno – budowlanej lub innej wymaganej prawem, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wskazana osoba winna wykazać się co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z zapisami § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
b) Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie kierownika budowy na podstawie wypełnionego wykazu opisującego doświadczenie kierownika budowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W taki przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Pozostałe szczegółowe informacje znajdują się
w Rozdziale X SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w projektowanych postanowienia umownych stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-W kryterium „CENA” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) = Cn (najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie/ Cb (cena badanej oferty) x 60 pkt
-W kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 16 pkt:
Zaproponowany w ofercie termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie w następujący sposób .
Termin realizacji zamówienia – 4 miesiące i krócej – 16 pkt.
Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy – 8 pkt.
Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy – 0 pkt.
Oferty w których zaproponowano termin realizacji zamówienia dłuższy niż maksymalny wymagany (6 miesięcy), będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny termin realizacji zamówienia w wielkości 6 miesięcy.
Zamawiający zastrzega, iż za wykonanie przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż zaoferowany zostaną naliczone kary umowne.
-W kryterium „GWARANCJA-RĘKOJMIA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 24 pkt
Zaproponowany w ofercie okres gwarancji-rękojmi będzie podlegał ocenie w następujący sposób. Za każdy dodatkowy miesiąc ponad wymagane minimum 3 lata (36 miesięcy) przyznawany będzie 1 punkt
Przykład
Gwarancja-rękojmia 3 lata (36 miesięcy) – 0 pkt.
Gwarancja-rękojmia 4 lata (48 miesięcy) – 12 pkt.
Gwarancja- rękojmia 5 lat (60 miesięcy) i więcej – 24 pkt.
Oferty w których zaproponowano gwarancję-rękojmie poniżej 3 lat (36 miesięcy)
będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę terminu udzielonej gwarancji-rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres udzielonej gwarancji-rękojmi w wymiarze 3 lat (36 mc).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.