eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowegoOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617294

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilno 224

1.5.2.) Miejscowość: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-326

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184453652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puk@korzenna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pukkorzenna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a0bd43-6729-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/pukkorzenna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/pukkorzenna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r.
poz. 123 i 730).2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (nadanym przez miniPortal). 4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert i wniosków) może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: puk@korzenna.pl 5. Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
jest: Monika Rydzyk (w zakresie procedury przetargowej); Stanisław Przychocki (w zakresie przedmiotu zamówienia);6. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 9. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania. 11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego
postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 33 – 326 Mogilno 224
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.: „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUK-5/2022/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego.
Poniżej wymieniono parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać samochód ciężarowy:

A. Wymagania techniczne dotyczące samochodu (wywrotki):
- używany samochód ciężarowy;
- rok produkcji nie starszy niż 2013 ;
- przebieg nie większy niż 450 000 km;
- opony nie mniej niż 22,5”;
- samochód trzyosiowy;
- napęd 6x4;
- blokada I i II mostu oraz blokada międzyosiowa
- zawieszenie przód i tył - resory
- typ skrzyni ładunkowej: wywrotka z wywrotem trzystronnym np. MEILLER
KIPPER lub równoważny;
- burty stalowe niedzielone, przynajmniej jedna burta boczna hydrauliczna, strona lewa samochodu;
- silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 400 KM, spełniający normę emisji spalin EURO 5;
- skrzynia biegów manualna minimum 8 biegów plus połówki biegów,
- ładowność nie mniejsza niż 13.000,00 kg;
- ABS;
- klimatyzacja;
- wspomaganie kierownicy;
- tachograf;
- retarder;
- centralne smarowanie;
- zaczep do ciągnięcia przyczepy;
- samochód powinien posiadać aktualny przegląd techniczny;
- blacharka bez mechanicznych uszkodzeń;
- bezwypadkowy;
- samochód nie powinien posiadać żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego użytkownika;
- pojazd wyposażony w zabezpieczenie do przewozu materiałów sypkich;
- samochód wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe
- samochód fabrycznie oryginalny bez przeróbek i ingerencji w jego konstrukcję.

B. Stan techniczny:
- samochód sprawny technicznie;
- samochód nie może być powypadkowy;
- silnik i skrzynia biegów bez wycieków;
- blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry;
- opony . stopień zużycia nie więcej niż 25%;
- rama pojazdu wolna od korozji;
- Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który został przekształcony (przerobiony, zmieniony) z jazdy w ruchu lewostronnym na jazdę w ruchu prawostronnym;
- rama pojazdu wolna od korozji;
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Wymagania formalne jakie powinien spełniać pojazd:
- dla pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego,
-w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy - komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania, konieczne tłumaczenia i oświadczenia sprzedawcy, ważne badania techniczne, dokonane wszystkie podatki i opłaty,
- pojazd powinien posiadać tabliczkę znamionową i czytelny numer nadwozia.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu bez pobierania dodatkowych opłat.
Odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
Do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
- książkę pojazdu,
- instrukcję obsługi w języku polskim

3. Wymagania oraz warunki leasingu:
1) Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego (PUK Korzenna w Mogilnie, Mogilno 224).
2) Leasing operacyjny.
3) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w PLN (złotych polskich).
4) Czynsz inicjalny (opłata wstępna): 45% wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT, płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy Leasingu.
5) Czas trwania umowy leasingu: 24 miesiące + wykup.
6) Raty leasingowe: 24 raty leasingowe:
- 24 raty leasingowe równe,
7) Terminy płatności rat leasingowych będą określone w umowie leasingu.
8) Wartość resztowa (wykup): 19% wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT (po wpłacie wartości resztowej wykupu oraz wszelkich należności wynikających z umowy leasingu prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego), płatna po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji, dotyczącej zakończenia umowy oraz wysokości wartości resztowej (wykupu) oraz terminu do jego uiszczenia. Faktura (umowa sprzedaży) przedmiotu leasingu zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia upływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
9) Wysokość poszczególnych rat leasingowych ustalona o stałą stopę procentową.
10) Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia (OC, AC, NW) przedmiotu leasingu we własnym zakresie, od dnia rejestracji przedmiotu w Wydziale Komunikacji do czasu wykupu. Beneficjentem polis, dotyczących przedmiotu leasingu, będzie Wykonawca.
11) Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca.
12) Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu przedmiotu leasingu, odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego.
13) Dokumentem stwierdzającym wykonanie dostawy będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków, w celu sprawnego przeprowadzenia odbioru.

Zamawiający akceptuje ogólne warunki leasingu pod warunkiem, iż nie będą one sprzeczne z postanowieniami niniejszej SWZ oraz umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34142300-7 - Pojazdy samowyładowcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.