eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kurów › Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa boiska piłkarskiego oraz budowa bieżni okrężnej długości 200 m wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w KurowieOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa boiska piłkarskiego oraz budowa bieżni okrężnej długości 200 m wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Kurowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 35

1.5.2.) Miejscowość: Kurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-170

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kurow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kurow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.kurow.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa boiska piłkarskiego oraz budowa bieżni okrężnej długości 200 m wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Kurowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fc56253-e6f9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i rozbudowa boisk sportowych przy Szkole w Kurowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299125/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa boiska piłkarskiego oraz budowa bieżni okrężnej długości 200 m wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Kurowie”, polegająca na wykonaniu, następującego zakresu robót:
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne
1.3 Bieżnia, boisko wielofunkcyjne
1.4 Boisko do piłki nożnej
1.5 Rzutnia do pchnięcia kulą
1.6 Skocznia do skoku w dal
1.7 Chodnik
1.8 Trawnik z rolki
1.9 Krawężniki
1.10 Obrzeża
1.11 Elementy montażowe
1.12 Oświetlenie terenu
1.13 Odwodnienie
1.14 Przebudowa sieci gazowej
1.15 Przebudowa sieci hydrantowej

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają:
a) dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”),
c) przedmiar robót – (jako dokument pomocniczy i informacyjny),
stanowiące integralną część SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

39293300-5 - Sztuczna trawa

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2798250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3337490,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3172280,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gardenia Sport Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252280125

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3172280,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.