eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu - działka nr 1721Ogłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu - działka nr 1721

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 756 49 00

1.5.8.) Numer faksu: 29 756 49 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu - działka nr 1721

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a5fe1ca-668a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013453/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szate roślinną placu rynku w Przasnyszu - działka nr 1721

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniporta.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email:
gkos@przasnysz.um.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Przasnysza, adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. 29 756 49 00.
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: oc@przasnysz.um.gov.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
− udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,
− realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
− archiwizacji.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub przez czas trwania umowy, jeżeli okres na jaki umowa została zawarta przekracza 4 lata.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKOŚ.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na założeniu zieleni, realizowana w ramach zadania pn.: „Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – dz. nr 1721”, realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.
Zakres usług obejmuje:
1) przygotowanie terenu do prac: przestawienie w miejsca wskazane przez Zamawiającego obiektów małej architektury kolidującej z pracami, takich jak: ławka – 1 szt., donica- 15 szt., stojak na rowery – 4 szt., oświetlenie przy pomniku – 1szt.
Pozostałe elementy małej architektury: ławki – 8 szt., pojemniki na odpady – 4 szt., zostaną wykorzystane ponownie i ulokowane zgodnie z koncepcją projektową;
2) rozbiórka i wywóz nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt granitowych w miejscu lokalizacji nasadzeń;
3) rozbiórka i wywóz podbudowy kostki brukowej w miejscach nasadzeń roślinności;
4) roboty brukarskie - ponowne ułożenie obrzeży granitowych (po poszerzeniu rabat wokół drzew);
5) roboty brukarskie – poszerzenie głównych alejek z kostki granitowej zlokalizowanych między nasadzeniami;
6) roboty brukarskie – wykonanie zatoczek z kostki brukowej pod ławki i pojemniki na odpady – kostka brukowa pozyskana z rozbiórki;
7) przestawienie i umocowanie istniejących ławek parkowych oraz pojemników na odpady – zgodnie z koncepcją projektową;
8) usunięcie krzewów i karpin;
9) zakup, transport i wymiana gruntu;
10) ręczne usunięcie i przerzut warstwy ziemi urodzajnej pod rabaty;
11) przygotowanie terenu pod nasadzenia;
12) rozłożenie agrowłókniny ogrodniczej;
13) nasadzeniem krzewów oraz bylin;
14) rozrzucenie kory ogrodniczej;
15) montaż linii kroplującej wraz z zakupem podzespołów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria i ich
znaczenie procentowe w sposób opisany niżej:
Przyjmuje się zasadę wyliczenia punktacji z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Cena - 60%
Termin wykonania nasadzeń - 40%.
Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na
Formularzu Oferty. Podstawą porównania będzie cena brutto. Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona
według następującego wzoru:
C = C min/ Cbd x 60 pkt
gdzie: Cmin – oferta z najniższą ceną
C bd - cena oferty badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Kryterium „Termin wykonania nasadzeń – będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania nasadzeń, podanego przez
Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Tu = Tn/Tob x 40 pkt
gdzie:
Tu - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Tn – najkrótszy termin wskazany w ofertach
Tob – termin w ofercie badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania nasadzeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 1 usługę obejmującą swoim
zakresem zakładanie i/lub pielęgnację terenów zielonych z nasadzeniami, w tym na terenach zabytkowych, o wartości świadczonych usług
nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek spełniają łącznie. [Łącznie] należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Sformułowania [łącznie] nie należy utożsamiać z sumowaniem rodzajów i wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku.
2) odpowiedni potencjał techniczny
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (posiadanie, dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub w inny sposób) niżej wymienionymi jednostkami podstawowego sprzętu i jednostkami transportowymi:
samochód o DMC do 3,5 t - min. 1 jednostka
minikoparka - min. 1 jednostka
3) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, tj.:
- 1 osobą wyznaczoną do kierowania pracami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje
zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała
udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru;
- co najmniej 1 osobę do wykonywania prac o charakterze technicznym, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego
rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których zostały wykonane na formularzu 3.4 stanowiącym załącznik do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te zadania zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków sprzętowo-transportowych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz – zgodny z treścią Formularza
3.5. (Potencjał techniczny – Sprzęt) musi potwierdzać spełnienie warunku pkt. 9.1.4 pkt 2) niniejszej Instrukcji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)
Wadium może być wniesione w formach:
a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu NR RACHUNKU: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, to na wezwanie Zamawiającego są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.7, przy czym składa je ten wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmianę treści umowy lub terminu wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
2) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Zadania;
3) gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie do prawidłowego wykonania Zadania posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami, którzy będą realizowali zastępczo część lub cały zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres usługi;
4) nastąpią inne zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiające wykonanie Zadania w ustalonym terminie;
5) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zmian w zasadach dotyczących sposobu realizacji Zadania;
6) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.