eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Przebudowa ul. Zacisze w Kaliszu w zakresie wydzielenia stanowisk postojowychOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Zacisze w Kaliszu w zakresie wydzielenia stanowisk postojowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota 43

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Zacisze w Kaliszu w zakresie wydzielenia stanowisk postojowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c8175ce-43ae-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023266/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zacisze 6-12 wzdłuż ogrodzenia UAM BO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375677/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2/ wykonanie robot ziemnych,
3/ wykonanie stanowisk postojowych o nawierzchni ekologicznej z kraty systemowej, wykonanej z tworzywa sztucznego,
4/ wykonanie chodników oraz utwardzenia z płyt betonowych,
5/ wykonanie wpustu oraz drenażu,
6/ zabezpieczenie urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,
7/ wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
8/ wykonanie zieleni,
9/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem i utrzymaniem na jego podstawie oznakowania tymczasowego,
10/ obsługę geodezyjną prowadzonych robót w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą uwzględniającą likwidowane urządzenia oraz zmianę użytków (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 505632,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 505632,41 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.