eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › "Przebudowa kotłowni w CRR KRUS "GRANIT" w Szklarskiej Porębie wraz z wymianą kotła wiodącego, gazowego w formule zaprojektuj, wyposaż i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa kotłowni w CRR KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie wraz z wymianą kotła wiodącego, gazowego w formule zaprojektuj, wyposaż i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „GRANIT” w Szklarskiej Porębie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020073590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 14

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75-74-59-800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@crrkrus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.crrkrus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa kotłowni w CRR KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie wraz z wymianą kotła wiodącego, gazowego w formule zaprojektuj, wyposaż i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f2cae14-65d3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f2cae14-65d3-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: E) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość́ ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przebudowę kotłowni w CRR KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie wraz z wymianą kotła wiodącego, gazowego w formule zaprojektuj, wyposaż i wybuduj” dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Zdolności technicznej lub zawodowe
4.1 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonaniu prac związanych z instalacją bądź wymianą gazowych kotłów kaskadowych, w tym jednego o mocy powyżej 500 kw O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument lub oświadczenie, sporządzane
w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 Ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
− art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 Ustawy Pzp,
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.3. do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik Nr 2 – Formularz oferty zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcy, złożone w oryginale, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
5) Dowód wniesienia wadium (w sposób określony w pkt. 12 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla zamówienia, przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą od upływu terminu składania ofert w kwocie: 6200 zł.
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK Reg.Dolnośląski), nr rachunku: 49 1130 1033 0018 8182 7720 0001, Kod BIC/SWIFT: GOSKPLPW z tytułem: wadium do postępowania pn.: „Przebudowa kotłowni w CRR KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie wraz z wymianą kotła wiodącego, gazowego w formule zaprojektuj, wyposaż i wybuduj” dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie) w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. g. 12:00;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w ustawie PZP lub wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
b) nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
c) wystąpi konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony (lub jedną ze stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
3. Decyzja o zmianie umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu ze względu na wystąpienie jednej z okoliczności, o których stanowi ust. 2, należy do Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.