eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-11-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227806421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d82ba866-658c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpotwock.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej:„Platforma”) pod adresem: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/ , która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowymhttps://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, e mail: iod@powiat-otwocki.pl ,• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),dalej „ustawa Pzp”;• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;• posiada Pani/Pan: ** na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; **na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; **na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; **prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu: **w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; **prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawi Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-27/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego w Otwocku.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów ciągu pieszo-rowerowego tj. obrzeży, nawierzchni chodnika,
2. Wykonanie korytowania na średnią głębokość 28cm mierzoną od góry nawierzchni chodnika, koryto musi być wyprofilowane oraz zagęszczone przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić Is ≥ 1,0,
3. Regulacji wysokościowej oraz sytuacyjnej istniejących obrzeży betonowych gr. 8 cm wraz uzupełnieniem i wyprofilowaniem nawierzchni za nimi.
4. Ustawienie nowych obrzeży ulicznych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15–wg wskazań Zamawiającego,
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm –warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm dla ciągu pieszo -rowerowego, przy czym stosunek modułu wtórnego E2 do pierwotnego E1 musi być mniejszy bądź równy 2,2 a E1 musi wynosić min. 80 MPa;
6. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo -rowerowego o szerokości 2,5 m z betonowej kostki brukowej prostokątnej 10 x 20 cm o grubości 6cmbezfazowej, na podsypce cementowo –piaskowej 1:5 grubości min. 5 cm, nawierzchnię ciągu pieszo -rowerowego należy układać przy zachowaniu spadku poprzecznego wynoszącego 2 % w stronę jezdni, nawierzchnia musi zostać zamulona piaskiem. Kolor nawierzchni ustalić z Zamawiającym.
7. Wykonaniu przełożenia istniejącej nawierzchni ciągu pieszo –rowerowego o szer. 2,5 m wykonanego z płyt betonowych o orientacyjnym wymiarze 30x30x5 cm. W ramach przełożenia istniejącej nawierzchni należy wyprofilować jej spadek poprzeczny oraz podłużny. Nawierzchnie wykonać na podsypce cementowo –piaskowej grubości min. 5 cm

Informacje dotyczące zadania
1. Prace należy przeprowadzić na ulicy Żeromskiego w Otwocku,
2. Prace należy prowadzić na odcinku pomiędzy działką nr. ew. 19/3 z obr. 61, a działką nr. ew. 4/6z obr. 237 w Otwocku,
3. Remont ciągu pieszo -rowerowego należy przeprowadzić po istniejącym jego śladzie,
4. W ramach zamówienia należy ustawić obrzeża, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej, wykonać przełożenia istniejącej nawierzchni za łączną kwotę 200 000,00 zł brutto.
5. Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej nawierzchni ciągu pieszo -rowerowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 6cm bezfazowej układanej na posypce cementowo –piaskowej grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości warstwy po zagęszczeniu min 15cm.
6. Ciąg pieszo –rowerowy należy wykonać szerokości 2,5 m mierzonej jako szerokość nawierzchni pomiędzy elementami ograniczającymi tj. obrzeża. Nawierzchnia musi zostać wykonana ze spadkiem wynoszącym ok. 2% w kierunku jezdni.
7. Wykonawca dokona przełożenia istniejącej nawierzchni ciągu pieszo –rowerowego z odzyskanych materiałów układanych na podsypce cementowo –piaskowej gr. min. 5 cm. Należy uzyskać wrażenie wykonania nawierzchni o równej powierzchni oraz spadku poprzecznym w kierunku krawędzi jezdni.
8. W ramach inwestycji należy dokonać regulacji wysokościowej wystających elementów infrastruktury tj. skrzynki zaworów, zasuw i hydrantów występujących w modernizowanej nawierzchni ciągu pieszo -rowerowego. Regulację należy przeprowadzić w uzgodnieniu z gestorami sieci.
9. Po zakończonych robotach celem rozliczenia należy przedłożyć dokumentację powykonawczą w skład której muszą wchodzić między innymi wyniki przeprowadzonych badań, atesty oraz certyfikaty na wbudowane materiały oraz inne wg potrzeby Zamawiającego.
10. Potwierdzenie faktycznego wykonania robót zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku rozbieżności należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ze wskazaniem powierzchni, długości odcinków sporządzoną przez uprawnionego Geodetę. Koszt sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji pokrywa Wykonawca

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za wykonanie 1mb regulacji wysokościowej oraz sytuacyjnej istniejącego obrzeża wraz z obsypaniem ziemią oraz wyprofilowaniem terenu za nim

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm bezfazowej układanej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości min. 5 cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – chodnik

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm bezfazowej układanej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15 cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – zjazdy

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za wykonanie 1 m2 przełożenia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych z ponownym ich ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 5 cm z wyprofilowaniem podłoża wraz z niezbędnym materiałem.

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej –Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie,które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej klasy co najmniej Z.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. W przypadku gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okrążą się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współprace tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanawiania:
* Określenie celu gospodarczego,
*Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
* Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
* Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości,
* Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
*Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
* Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
c) istotnej zmiany w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanej na wniosek Zamawiającego,
d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
e) wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy,
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w tym niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2) Zamiany osobowe:
a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub w innych ustawach,
b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg określony w SWZ,
c) zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru;
3) Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych robot budowlanych.
4) Zmiany terminu płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy.
5) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6) Zmiany umowy w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi z powodu zmian wprowadzonych do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpotwock.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.