eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy ramowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy ramowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kul

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy ramowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b41ec0f-3b30-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00273613/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 Dostawy naczyń i akcesoriów laboratoryjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362784/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP.274.34/2022

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia z wyceną oraz Rozdział V SWZ.
2. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały również we wzorze umowy ramowej, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp.
3. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa z jednym Wykonawcą na podstawie art. 313 ustawy Pzp.
4. W czasie trwania umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień w formie zleceń, na warun-kach określonych w umowie ramowej zgodnie z art. 313 ustawy Pzp.
5. Przewidywane ilości naczyń i akcesoriów laboratoryjnych określone w Opisie przedmiotu zamówienia z wyceną stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich zakupu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33192500-7 - Probówki

38437110-1 - Końcówki pipet

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty ”.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał dwie oferty: oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Alfachem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 3, 61 – 249 Poznań z zaoferowaną ceną ofertową brutto w wysokości : 1 856 834,05 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 05/100), oraz oferta nr 2 złożona przez Zbigniewa Bartczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak w spadku, z siedzibą przy ul. Usługowej 3, 73 – 110 Stargard z zaoferowaną ceną ofertową brutto w wysokości : 529 779,77 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100).
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego postępowania wynosi 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) . Zamawiający, postępując zgodnie z dyspozycją art. 222 ust 4 ustawy Pzp udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przed otwarciem ofert.
Oferta z ceną mieszczącą się w budżecie Zamawiającego podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia. Natomiast cena brutto niepodlegającej odrzuceniu oferty znacznie przewyższa kwotę jaką przeznaczono na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację postępowania w przedmiocie dostawy naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy ramowej na potrzeby jednostek organizacyjnych KUL o brakujące 1 156 834,05 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 05/100).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.