eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk.Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/30279479

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-958b7797-1995-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647031 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303666/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu starego i wzniesieniu nowego wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie.
Długość obiektu 60 metrów, z odcinkami dojazdowymi ok. 570 metrów, szerokość wiaduktu ok. 9, 5 metra. Istniejący obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym.
W wyniku realizacji inwestycji obiekt uzyska wymagane obowiązującym prawem parametry techniczne i użytkowe, w szczególności nośność dostosowaną do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów.
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia
W postępowaniu złożone zostały cztery oferty, w których zaoferowane po ceny ofert wynosiły odpowiednio Oferta Nr 1 – 13 229 354,85 PLN i Oferta Nr 2 – 13 973 387,56 PLN, Oferta Nr 3 – 14 563 015,96 PLN, Oferta Nr 4 - 13 397 000,00 PLN.
Złożone oferty dodatkowe oferowały wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę Oferta Nr 1 – 13 000 000,00 PLN i Oferta Nr 2 – 13 909 866,66 PLN, Oferta Nr 4 - 12 191 270,00 PLN.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 8 003 260,00 PLN brutto.
Ceny oferty Nr 4 będącej ofertą z najniższą ceną przewyższa wysokość środków jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 4 188 010,00, tj. o 52,33%.
Zamawiający nie może zwiększyć wysokości środków na sfinansowanie zmówienia do ceny oferty najkorzystniejszej lub ofert z najniższą ceną.

Uzasadnienie prawne unieważnienia
Zgodnie z art. 255 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12191270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13909866,66 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.