eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raba Wyżna › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Raba Wyżna w sezonie zimowym 2022/2023 do 30 kwietnia 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Raba Wyżna w sezonie zimowym 2022/2023 do 30 kwietnia 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raba Wyżna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raba Wyżna 41

1.5.2.) Miejscowość: Raba Wyżna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-721

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 91 250

1.5.8.) Numer faksu: 18 26 91 251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabawyzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.rabawyzna.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Raba Wyżna w sezonie zimowym 2022/2023 do 30 kwietnia 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6318f9f3-3ff2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023906/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Raba Wyżna w sezonie zimowym 2022/2023 do 30 kwietnia 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372153/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 611111,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowości Skawa (Skawa 1) w okresie do 30.04.2023 r.:
a) systematyczne odśnieżanie dróg oraz interwencyjne posypywanie dróg gminnych od strony Skawy Górnej (Spytkowic) w kierunku centrum miejscowości po role Cieślówka włącznie, Pańskie, teren Zespołu Szkół, drogi powiatowej do Granic, łącznie z drogą do Chabówki,
b) systematyczne odśnieżanie innych dróg gminnych i interwencyjne odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników w Skawie wskazanych przez zamawiającego,
c) systematyczne odśnieżanie i posypywanie drogi między DK 7 a Chabówką (Skansen kolejowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 74074,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowości Skawa (Skawa 2) w okresie do 30.04.2023 r.:
a) systematyczne odśnieżanie dróg oraz interwencyjne posypywanie dróg gminnych od centrum miejscowości tj. od roli Konieczkówka włącznie, Orzechówka włącznie, Bania i Bania Zabornia włącznie do końca Skawy Dolnej,
b) systematyczne odśnieżanie innych dróg gminnych i interwencyjne odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników w Skawie wskazanych przez zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 74074,07 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowości RABA WYŻNA z wyłączeniem „górnej części” RABY WYŻNEJ, w okresie do 30.04.2023 r.
a) systematyczne odśnieżanie i posypywanie drogi gminnej Raba W. - Łysa Góra,
b) systematyczne odśnieżanie dróg i interwencyjne posypywanie dróg gminnych w miejscowości Raba Wyżna, od roli Arendarczykówka do roli Pałaszówka i Ziębówka włącznie.
c) systematyczne odśnieżanie i interwencyjne posypywanie chodników przy drogach w miejscowości Raba Wyżna,
d) odśnieżanie parkingów gminnych w miejscowości Raba Wyżna wskazanych przez zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 83333,33 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowości Rokiciny Podhalańskie w okresie do 30.04.2023 r.
a) systematyczne odśnieżanie i posypywanie głównej drogi gminnej prowadzącej przez Rokiciny Podhalańskie.
b) systematyczne odśnieżanie oraz interwencyjne posypywanie dróg gminnych i chodników w Rokicinach Podhalańskich.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 83333,33 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowości Sieniawa w okresie do 30.04.2023 r.
a) systematyczne odśnieżanie i interwencyjne posypywanie dróg gminnych i chodników w Sieniawie;
b) systematyczne odśnieżanie i posypywanie drogi do kościoła w Sieniawie, od drogi powiatowej na roli Wilkówka, teren przy kościelny oraz drogę w kierunku kościółka św. Antoniego aż do drogi powiatowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 83333,33 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Bielanka i "górna część" Raby Wyżnej, w okresie do 30.04.2023 r.
systematyczne odśnieżanie oraz interwencyjne posypywanie dróg gminnych i chodników w Bielance i górnej części Raby Wyżnej tj. od mostu na roli Pałaszówka w stronę Bielanki- role: Domałówka, Zarębówka, Pałaszówka, Stramówka, Pietrzakówka, Mardyłówka, Węgrzynówka, Bielańskówka, Buczkówka, Jochymówka, Szczyptówka, Jardusiówka, Suskówka, Sagułówka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 64814,81 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowości Podsarnie w okresie do 30.04.2023 r.
a) systematyczne odśnieżanie i interwencyjne posypywanie dróg gminnych i chodników w Podsarniu
b) systematyczne odśnieżanie i posypywanie drogi gminnej do kościoła w Podsarniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 74074,07 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg w miejscowościach Bukowina Osiedle i Harkabuz w okresie do 30.04.2023 r.
Obejmuje: systematyczne odśnieżanie oraz interwencyjne posypywanie dróg gminnych i chodników w Bukowinie Osiedlu i Harkabuzie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 74074,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 80 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną wynosiła 129 168,00 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 1, do ceny ofert z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 80 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną wynosiła 137 808,00 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 2, do ceny ofert z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 106920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 106920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWA WOJCIECH ŁUKASZKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352887052

7.3.4) Miejscowość: RABA WYŻNA

7.3.5) Kod pocztowy: 34-721

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 106920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104241,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109166,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104241,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbigniew Dziwisz Usługi Ogólnobudowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351229631

7.3.4) Miejscowość: Raba Wyżna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-721

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104241,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa BÓR Wojciech Szewczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352573566

7.3.4) Miejscowość: Bielanka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-723

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GGD POLSKA SP Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352887253

7.3.4) Miejscowość: SZAFLARY

7.3.5) Kod pocztowy: 34-424

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 80 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną wynosiła 155 520,00 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 7, do ceny ofert z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132148,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane Król Piotr Król

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352287659

7.3.4) Miejscowość: Raba Wyżna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-721

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75240,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.