eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Regionalna w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363823200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 2a

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815282016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: barbara.brus@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/pr-lublin

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9cbce0b-3f25-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli biurowych i gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9cbce0b-3f25-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072051/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa mebli biurowych dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368765/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2005-7.261.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 86642,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż mebli biurowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie przy ul. Okopowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 81542,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa i montaż mebli gabinetowych w budynku Prokuratury Regionalnej w Lublinie przy ul. Okopowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 1780,49 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna w Lublinie, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 uPzp. informuje o odrzuceniu oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu przez Wykonawcę:
MIKOMAX Meble Biurowe Marcin Szczepaniuk, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,
z uwagi na fakt, że ww. oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sporządzania oferty określonymi przez Zamawiającego w Rozdziałach 11 i 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 255 pkt 2 uPzp. Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż odrzucona oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.