eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Druk i dostawa albumu "Literkolekcja" dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Druk i dostawa albumu „Literkolekcja” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/667375

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa albumu „Literkolekcja” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6613af8a-3b28-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078079/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Druk i dostawa albumu "Literkolekcja" oraz publikacji realizowanej w ramach projektu badawczego WG Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370705/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-2630-40/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 22000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Druk i dostawa albumu "Literkolekcja" dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) niezbędne czynności przygotowawcze,
2) druk, oprawę publikacji zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
4. Dostawę nakładu czasopisma rozumianą jako transport wydrukowanych czasopism oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 16.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bądź nie spełniające wymaganego minimalnego poziomu jakości, określonego w SWZ, zostaną odrzucone.
5. Odbiór wydrukowanego nakładu czasopisma objętego zamówieniem, będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia. 6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 7. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Druk nakładu jednej publikacji w tym postepowaniu stanowi integralną całość i nie da się go podzielić na odrębne zamówienia. Zapewniona zostaje jednocześnie odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Zamawiający nie postawił w niniejszym postępowaniu wymagań, które uniemożliwiałyby dostęp do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom.
Jest to jednak zamówienie udzielane w częściach, a przedmiotem odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia są kolejne publikacje wydawane przez ASP.
9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ, bądź załącznikach do SWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów wymienionych w specyfikacji druku - opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. (jeśli dotyczy) Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ materiału (papieru).
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
10. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 Ustawy uprawnienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
4) Brak wskazania w ofercie, zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia.
5) Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zmianami), osób wykonujących czynności związane z obsługą wszelkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi maszyn i urządzeń drukarskich, będą zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę jako jego pracownicy, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
Uwaga: Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych usług na rzecz spółki.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22 § 1(2) Kodeksu pracy: „nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy”. Oznacza to, że jeżeli praca jest wykonywana w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, to należy stosować umowę o pracę. Postawienie warunku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę przez Zamawiającego jest uzasadnione, ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
12. Sposób dokumentowania zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oraz sposoby weryfikacji, w tym zakresie przez Zamawiającego, jak również sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, szczegółowo uregulowano w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22711,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26522,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22711,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Petit - skład - druk - oprawa, Wojciech Guz i Wspólnicy spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7120105426

7.3.3) Ulica: Tokarska 13

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-210

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22711,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.