eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy PrzasnyszOgłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZASNYSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7522709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d0eba39-64c9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031879/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.przasnysz.pl/redir,przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
7) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: ugprzasnysz@przasnysz.pl .
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: Magdalena Tworkowska Łada i Irena Czarzasta, adres email: ugprzasnysz@przasnysz.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z przepisem art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz , e-mail: ugprzasnysz@przasnysz.pl .
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony , e-mail: iod@przasnysz.pl , tel. 29 752 27 09. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz”;
3) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem art. 78 ustawy Pzp;
5) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
b) na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych*;

c) na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z przepisem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia RODO* – informuje się, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz , e-mail: ugprzasnysz@przasnysz.pl .
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony , e-mail: iod@przasnysz.pl , tel. 29 752 27 09. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz”;
3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) oraz zawarciem i realizacją umowy.
4) Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zawarte w złożonej ofercie - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
5) Posiada Pani/Pan prawo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
8) Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Dotyczy osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.2 Zakres prac modernizacji:
1.2.1. Demontaż 933 szt. opraw oświetleniowych i montaż 933 szt. nowych opraw LED wykonanych w drugiej klasie ochrony p. por., zastosowanie opraw LED zgodnie z zestawieniem wyposażonych w autonomiczny układ redukcji mocy z możliwością sterowania za pomocą urządzeń montowanych w przebudowanych skrzynkach SO. W ramach zamówienia przewidziano demontaż i montaż 285 szt. wysięgników wraz z konstrukcją mocującą wysięgników oraz 933 kpl. przewodów wysięgnikowych, zacisków prądowych, gniazd bezpiecznikowych, wkładek bezpiecznikowych na terenie Gminy Przasnysz, zgodnie z SWZ, umową i dokumentacją projektową wraz z załącznikami.
1.2.2. Demontaż sterowania oświetleniem ulicznym wraz z licznikami energii elektrycznej z rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowych oraz montaż nowych szaf SO kompletnie wyposażonych z zainstalowanymi urządzeniami systemu sterowania i zarządzania oświetleniem z pozycji komputera zlokalizowanego wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z SWZ, umową i dokumentacją projektową wraz z załącznikami.
1.2.3. Modernizacja systemu sterowania oświetleniem polegająca na montażu urządzeń systemu sterowania i układu soft start do istniejących szafek SO, zgodnie z SWZ, umową i dokumentacją projektową wraz z załącznikami.
1.3 W ramach ww. zamówienia należy wykonać następujące roboty:
1.3.1. Demontaż 933 szt. opraw oświetleniowych, przewodów zasilających oprawy, zabezpieczeń słupowych. Zdemontować należy istniejące oprawy sodowe o mocach:
1. Oprawa sodowa wraz z źródłem 70 W – 597 szt.
2. Oprawa sodowa wraz z źródłem 100W – 144szt.
3. Oprawa sodowa wraz z źródłem 110 W – 1 szt.
4. Oprawa sodowa wraz z źródłem 150W – 191 szt.
1.3.2. Montaż 933 szt. opraw oświetleniowych LED wyposażonych w autonomiczny układ redukcji mocy z możliwością sterowania za pomocą urządzeń montowanych w przebudowanych skrzynkach SO:
1. Oprawa LED 15 W - 119 sztuk
2. Oprawa LED 20 W – 336 sztuk
3. Oprawa LED 28 W - 165 sztuk
4. Oprawa LED 38 W - 65 sztuk
5. Oprawa LED 53 W - 67 sztuk
6. Oprawa LED 55 W - 31 sztuk
7. Oprawa LED 77 W - 35 sztuk
8. Oprawa LED 94 W – 71 sztuk
9. Oprawa LED 101 W - 39 sztuk
10. Oprawa LED 125 W – 5 sztuk
1.3.3. Zainstalowanie przewodów zasilających nowe oprawy oświetleniowe wraz z zabezpieczeniami i nowymi zaciskami odpowiednio dla rodzaju sieci.
1.3.4. Wymiana przewodów wysięgowych, zacisków prądowych, gniazd i wkładek bezpiecznikowych.
1.3.5.Demontaż i montaż szaf oświetleniowych 12 szt.
1.3.6. Montaż urządzeń systemu sterownia i układu soft start.
1.3.7. Zdemontowany materiał przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.8. Wykonanie pomiarów elektryczne – skuteczności zerowania pomiarów, skuteczności ochrony przeciwpożarowej dla słupów kablowych oraz wysięgników dla sieci napowietrznej, pomiary luminacji oświetlenia.
1.3.9. Moc nominalna oferowanych opraw nie może być wyższa od mocy zaprojektowanej.
1.3.10. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia Gminy Przasnysz (inwentaryzacja w formie papierowej oraz elektronicznej – pdf).
1.3.11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres został opisany w Dokumentacji Projektowej Oświetlenia Ulicznego- Instrukcji Wykonania Prac, STWIOR oraz Przedmiarach. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia w tym zakresie.
1.4 Rozwiązania równoważne
Wykonawca składający ofertę z wykorzystaniem materiałów innych niż wskazane w załączniku, w swojej ofercie musi wykazać spełnienie minimalnych wymagań określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.
1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa, na którą składają się: (poniższe dokumenty stanowią załącznik do SWZ )
1) Dokumentacja projektowa - Instrukcja wykonania prac modernizacyjnych,
2) Obliczenia fotometryczne,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
4) Przedmiar robót.
1.6 Roboty budowlane związane z określonym zakresem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami PN-IEC lub równoważnymi, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Należy w sposób właściwy zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robot, ustalić rozpoczęcie prac z właścicielem sieci oraz właściwym zarządcą drogi (o zajęcie pasa drogowego) przy której usytuowane jest oświetlenie uliczne.
Po zakończeniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:
- uprzątnięcie terenu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją,
- wykonanie protokołów pomiarów wymaganych parametrów ( rezystancji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, rezystancji uziemień,
- uczestniczyć w odbiorach,
- dostarczenie oprogramowania koniecznego do zmiany czasu oraz wielkości redukcji mocy opraw oświetleniowych wraz z koniecznymi złączami.
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3 - Wykonywanie badań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w przepisie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
a) co najmniej dwie dostawy wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek spełniają łącznie Łącznie należy interpretować w ten sposób, że każdy z Wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z Wykonawców zwalnia pozostałych z obowiązku. Sformułowania łącznie nie należy utożsamiać z sumowaniem rodzajów i wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku.
w zakresie potencjału osobowego

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje / będzie dysponował co najmniej:

a) jedną osobą [Kierownik robót elektrycznych] posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach*.
Wykonawca skieruje do wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do zakresu prac jakie zostaną im powierzone.
*Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wykazu zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zadania te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających parametry funkcjonalne opraw (np. karty katalogowe)
2) Certyfikat ENEC (wraz z zestawieniem komponentów dopuszczonych do stosowania w zakresie przedmiotowego badania ENEC i ENEC+ dla oferowanych opraw oświetleniowych ulicznych
3) Raport z badań LM80-08 z załączoną prognozą techniczną strumienia w czasie dla 100 000h świecenia, zgodnie z wzorem matematycznym stosowanym w memorandum technicznym TM21-11.
4) Deklaracje zgodności CE
5) Obliczenia fotometryczne dla oferowanych opraw oświetleniowych w zakresie zgodnym z załączonymi obliczeniami bazowymi. Prezentacja obliczeń musi być zgodna z prezentacją obliczeń w obliczeniach bazowych, a wyniki obliczeń nie mogą być niższe niż w normie PN-EN 13201 wskazanej w projekcie bazowym, natomiast mogą być wyższe.
UWAGA: Obliczenia bazowe mają charakter pomocniczy w przygotowaniu oferty w zakresie parametrów oświetleniowych opraw, a nie ich nazw bądź parametrów funkcjonalnych.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć także:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeśli dotyczy (według wzoru załącznika nr 6 do SWZ);
6) Wykaz rozwiązań równoważnych – jeśli dotyczy.
10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 89 8924 0007 0008 0015 2005 0104. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
4. Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka udzielona zostanie w wysokości 5% - wkład własny Zamawiającego w ramach Programu Polski Ład

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami paragrafu 14 wzoru umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Strona: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Pzp i SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.