eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa materiałów medycznych, stomatologicznych, opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznegoOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów medycznych, stomatologicznych, opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 448 52 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joannabronisz1@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umlub.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów medycznych, stomatologicznych, opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-213460a0-29ba-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021055/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa materiałów medycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330596/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-44/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 136522,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 1 – Materiały medyczne - leki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 21676,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 2 – Materiały medyczne jednorazowe - strzykawki, igły, kaniule, opatrunki, rękawice
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 53670,18 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 3 – Materiały medyczne - zestawy do terapii obrzęku limfatycznego
2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/
Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 2220,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 4 – Materiały medyczne - materiały do pobierania krwi S-Monovette
2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/
Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 2481,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 5 – Materiały medyczne - płyny do dezynfekcji
2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/
Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 6583,69 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 6 – Materiały medyczne - Fizelinowe
2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/
Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 17732,78 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 7 – Materiały medyczne - opatrunki Urgo i piankowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 999,80 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 8 – Materiały medyczne - opatrunki ConvaTec
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 485,10 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 9 – Materiały medyczne - jednorazowe do żywienia Flocare
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1466,85 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 10 – Materiały medyczne - Albis cewnik dwubalonowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1547,60 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 11 – Materiały stomatologiczne - Zęby fanfomowe Frasaco
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 14019,10 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 12 – Materiały stomatologiczne - materiały zużywalne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141320-9 - Igły medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 13639,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Uzasadnienie faktyczne:
W zakresie Zadania nr 1, została złożona jedna oferta przez Wykonawcę SALUS INTERNATIONAL Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, którego oferta została odrzucona, w związku z czym z powodu braku ważnych ofert, postępowanie w ww. zakresie unieważniono, jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46345,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46345,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46345,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIS-MED Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9820364421

7.3.3) Ulica: ul. Kolumny 226 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-613

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46345,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2413,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2413,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2413,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIS-MED Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9820364421

7.3.3) Ulica: ul. Kolumny 226 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-613

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2413,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1763,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1763,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1763,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SARSTEDT Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7870001085

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego

7.3.4) Miejscowość: Stare Babice

7.3.5) Kod pocztowy: 05-082

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1763,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5419,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6589,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5419,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIS-MED Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9820364421

7.3.3) Ulica: ul. Kolumny 226 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-613

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5419,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12146,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34514,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12146,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6921008620

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 4A

7.3.4) Miejscowość: Lubin

7.3.5) Kod pocztowy: 59-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12146,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1578,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1578,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1578,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neomed Barbara Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230018984

7.3.3) Ulica: Kajki 18

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-501

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1578,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:
Do przedmiotowego postepowania w zakresie Zadania nr 8, w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 16.09.2022 r. do godziny 11:00, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Z uwagi na brak złożonych ofert w zakresie Zadania nr 8, postępowanie unieważniono, jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:
Do przedmiotowego postepowania w zakresie Zadania nr 9, w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 16.09.2022 r. do godziny 11:00, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Z uwagi na brak złożonych ofert w zakresie Zadania nr 9, postępowanie unieważniono, jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALBIS MAZUR SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182139326

7.3.3) Ulica: STAWISZYŃSKA 10 LOK.2

7.3.4) Miejscowość: KALISZ

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16754,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16754,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16754,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Intertech dental Ryszard Drobik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6461014115

7.3.3) Ulica: ul. Nowokościelna 26

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16754,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Uzasadnienie faktyczne:
W zakresie Zadania nr 12, zostały złożone cztery oferty, które zostały odrzucone, w związku z czym z powodu braku ważnych ofert, postępowanie w ww. zakresie unieważniono, jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.