eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Łódzki Wschodni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 3

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 633-71-91

1.5.8.) Numer faksu: 42 632-93-11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodzkiwschodni.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lodzkiwschodni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb722bdc-600a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024819/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.lodzkiwschodni.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „ Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
( BZP, lub ID postępowania).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
powiat@lodzkiwschodni.pl lub zamowienia@lodzkiwschodni.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:” Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty” oraz „ Formularz do komunikacji”
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z sytemu miniPortal oraz
warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ( ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 16 do SWZ. Dane postepowania można
wyszukać również na liście postępowań w miniPortalu lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, innych niż wskazane w pkt 1. zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID
postepowania).
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email powiat@lodzkiwschodni.pl
8. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „ Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w ust. 7 adres. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz.2452) .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42
633- 71-91, fa. 42 632-93-11 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email :
iod@lodzkiwschodni.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
późn. zm.)
dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**:
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRiD.272.1.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest :
Przebudowa obiektu budowlanego – pałacyku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania zlokalizowanego na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56 dz. nr 128/4 gmina Andrespol w ramach zadania pn. Przebudowa i
modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze w ramach zadania „ Termomodernizacja
Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” oraz „ Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby
regionu”.
2.2 Opis stanu istniejącego.
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, znajduje się przy ul. Tuszyńskiej 56, na działce nr ew. 128/4. Działka leży w
obszarze zabudowy UZ 2 (teren zespołu usług medycznych) w Wiśniowej Górze gm. Andrespol i ma dostęp do dróg
publicznych tj. ulic Tuszyńskiej
i 1- go Maja.
Na działce znajdują się:
1) budynek DPS z zapleczem gastronomicznym;
2) budynek techniczny z pralnią, kotłownią z węzłem cieplnym;
3) budynek pałacyku;
4) Dzienny Dom Pomocy;
5) Warsztat Terapii Zajęciowej;
6) infrastruktura techniczna, w tym:
a) komunikacja wewnętrzna,
b) doziemne instalacje elektryczne, wodociągowe (przystosowane do obowiązujących warunków p.poż.), kanalizacyjne,
ogrzewcze, gazowe i teletechniczne,
c) tereny zielone.
Pałacyk
Budynek składa się z części parterowej częściowo podpiwniczonej i części piętrowej całkowicie podpiwniczonej, ganków i
przybudówek.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
A. część piętrowa
1) powierzchnia zabudowy ok. 115 m2,
2) powierzchnia netto ok.187 m2,
3) kubatura ok. 1400 m3,
4) wysokość od poziomu terenu ok. 11,5 m.
B. część parterowa
1) powierzchnia zabudowy ok. 305 m2,
2) powierzchnia netto ok. 200 m2,
3) kubatura ok.1800 m3,
4) wysokość od poziomu terenu ok. 8,0 m,
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej otynkowane.
Ściany wewnętrzne, działowe z cegły pełnej oraz dziurawki.
Nad piwnicami stropy odcinkowe, na nich układane podłogi na legarach drewnianych, pokryte płytami drewnopochodnymi i
wykładzinami elastycznymi, strop między kondygnacyjny i pod poddaszem nieużytkowym w konstrukcji drewnianej.
Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu papą, brak ocieplenia.
Stolarka okienna z PVC z okleiną drewnopodobną.
Przylegające ganki drewniane z bogatym detalem snycerskim, o wysokich walorach architektonicznych, wraz ze stolarką
okienną drewnianą podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Andrespol. Teren inwestycji oraz pałacyk nie są wpisane do rejestru zabytków, pałacyk objęty jest
indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie zapisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol przyjętego uchwałą Nr XXXII/ 340/05 Rady Gminy Andrespol z
dnia 12 kwietnia 2005 r..
Wejście od strony wschodniej przylegającymi do budynku schodami i pochylnią wykonaną w konstrukcji żelbetowej na
ścianach murowanych, wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej, krytej blacho - dachówką.
Murowane wejście na ganek od strony południowej wraz z zadaszeniem.
Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku w złym stanie technicznym, nie spełniające wymogów w zakresie izolacji
termicznej, klasy reakcji na ogień i innych walorów użytkowych.
Budynek wyposażony w instalacje:
1) wodno – kanalizacyjną;
2) elektryczną;
3) centralnego ogrzewania;
4) wentylację grawitacyjną;
5) instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru;
6) instalację przyzywową.
Ze względu na stan techniczny instalacje nie nadają się do użytku.
2.3 Zakres rzeczowy zamówienia:
Opis stanu projektowanego.
Pałacyk
Wykonanie przebudowy wolnostojącego budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy przewidziany do
dziennego pobytu dla 25 osób i personelu zatrudnionego na stale.
Podstawowy zakres robót obejmuje w szczególności :
1) demontaże i rozbiórki, w tym:
a) instalacji sanitarnych i elektrycznych,
b) pokrycia i poszycia dachu,
c) stolarki okiennej i drzwiowej,
d) skucie luźnych tynków,
e) ścianek działowych,
f) posadzek i wylewek,
g) podłóg drewnianych z wypełnieniem polepą,
h) wewnętrznej drewnianej klatki schodowej,
i) schody zewnętrzne z pochylniami;
2) roboty budowlane, w tym:
a) zabezpieczenie i obróbki ścian fundamentowych, w tym izolacje przeciwwilgociowe,
b) impregnacje i zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego,
c) zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu nad piwnicą,
d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
e) wykonanie nowego poszycia i pokrycia dachowego,
f) wykonanie żelbetowej klatki schodowej,
g) wykonanie nowych warstw podłogowych,
h) wykonanie ścianek działowych,
i) wykonanie nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych,
j) ocieplenia ścian zewnętrznych z wyprawami elewacyjnymi,
k) odtworzenie detali snycerskich werand i ganków, w tym elementów szklonych i sufitów,
l) wykończenie wewnętrzne posadzek, ścian i sufitów,
m) wykonanie schodów zewnętrznych, uzupełnienie ubytków w nawierzchniach, odtworzenie balustrad,
n) zamontowanie dwóch platform dla transportu pionowego osób niepełnosprawnych (wewnętrznej i zewnętrznej).
Szczegółowy opis przebudowy pałacyku objętej niniejszym zamówieniem zawarty jest w załączonym projekcie budowlanym
i wykonawczym z 2015 r. pn. „Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania Termomodernizacja Budynków DPS w
powiecie łódzkim wschodnim; Obiekt: Pałacyk w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska nr 56, działka nr ew. 128/4” obejmującym
część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną oraz w projekcie wykonawczym – zamiennym do ww. projektu
z 2018 r. pn.: „ Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania „Termomodernizacja Budynków DPS w powiecie
łódzkim wschodnim” oraz „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”.
Teren wokół pałacyku został wydzielony i oznakowany w grudniu 2018 r. W grudniu 2020 r. rozpoczęto prace
przygotowawcze, uporządkowano teren z gruzu i odpadniętego tynku. Rozpoczęto rozbiórkę kostki brukowej wokół budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami ofert: cena – 60%; okres gwarancji – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę od jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100);
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:
a) doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 3 roboty budowlane na 3 budynkach, w tym co najmniej na jednym obiekcie użyteczności publicznej, w ramach, których wykonano budowę, przebudowę lub remont w tym termomodernizację o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00* zł brutto dla każdej roboty.
Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego).
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje,
b) kwalifikacji zawodowych:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, dla co najmniej 2 robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej w ramach, której wykonano budowę, przebudowę lub remont, w tym termomodernizację , o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00* zł brutto dla każdej roboty oraz osobą( osobami) kierownika robót w branży sanitarnej i elektrycznej posiadającym co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w wyżej wymienionych branżach dla co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości 100 000, 00 zł
** Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;”;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w ust. 5.3. pkt 3) ppkt a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w formie oryginału z załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Uwaga:
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość robót budowlanych oraz podać ich wartość w zakresie wymaganym warunkiem.
2) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w ust. 5.3. pkt 3) ppkt b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) polisy ubezpieczeniowej w zakresie niezbędnym do wykazania warunku, sytuacji ekonomicznej lub finansowej , potwierdzającej, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia od jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, wadium utrzymuje się
nieprzerwanie do dnia terminu upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust. 1 pkt
2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
2. Forma wadium.
1) wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. 2020, poz.299 ze zm.);
2) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest
przechowywane na rachunku bankowym;
3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do : zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.128 ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.106
ust.1,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ,innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczenia, określonego w ust.8.2 pkt 1 ppkt d)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia i dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub
przez spółkę cywilną:
1) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust 6.1 pkt. 1) i ust.
6.2.1 pkt 1) – 3) SWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w ust.
6.1 pkt 2) SWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00357317/01 z dnia 2022-09-21
2022-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w ust 6.2.2 SWZ, formularz oferty oraz załącznik nr 8 - doświadczenie kierownika
budowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo;
4) Wykonawcy występujący wspólnie w postepowaniu zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej niniejszego zamówienia, zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę należy złożyć na skrytkę ePUAP Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust.1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz. 835), zwaną dalej „ ustawą o szczególnych rozwiązaniach”,
który mówi o wykluczeniu.
2. Zamawiający wymaga, by na okoliczność niepodlegania wykluczeniu na podstawie w/w ustawy Wykonawca złożył
oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w zał. nr 2, a w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zał. nr
2a.
Uwaga:
Zadanie będzie dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2/2021
Polski Ład z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „ Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.