eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45671786-2dc3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335098/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 10034283,39 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 761137,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieszyno. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem działkę nr 82/6 obręb Oskowo. Dla zadania została wydana decyzja nr 238/22 z dnia 2022-06-22 Starosty Lęborskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Obszar inwestycji znajduje się na obrzeżach miejscowości Oskowo przy głównej drodze dojazdowej – droga wojewódzka nr 212. Teren inwestycji leży w obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy PLH 220036. Rodzaj i charakter inwestycji nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na powyższy obszar Natura 2000, stąd nie jest wymagane wykonanie raportu oddziaływania na środowisko naturalne.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewnianej w miejscowości Unieszyno w Gminie Cewice. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach 13,54mx9,54m i wysokości 6m. jest to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Zaprojektowany budynek świetlicy wiejskiej składa się z jednego głównego pomieszczenia świetlicy oraz z zaplecza gospodarczego, na które składają się kolejno: - wiatrołap, - pomieszczenia gospodarcze, - kuchnia, - toalety (damska, męska, dla osób o szczególnych potrzebach). Całość zwieńczona dachem dwuspadowym, symetrycznym o kącie nachylenia połaci 280. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 100,16m2, zaś kubatura 443,47 m3.
Strefy wejściowe do budynku zaprojektowane zostały z uwzględnieniem wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych: wszystkie dojścia do budynku zostały zaprojektowane o nachyleniu nie przekraczającym 5% spadku. W drzwiach nie zastosowano progów, uniemożliwiających dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Osoby niepełnosprawne oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony dostęp do całego budynku, w tym do sanitariatu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się także wykonanie instalacji wewnętrznych, zgodnie z projektami branżowymi.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy. Na terenie opracowania znajduje się wiata przeznaczona do spotkań mieszkańców, oraz tereny rekreacyjne z utwardzeniami i małą architekturą. Brak obiektów do rozbiórki.
Projektuje się zjazd na działkę z drogi położonej na dz. nr 79/5 (droga wojewódzka) o szerokości 4,0m o nawierzchni z kostki betonowej min gr. 8 cm. Dojazd kołowy do budynku realizowany będzie projektowanym zjazdem o szerokości 4m z drogi wojewódzkiej. Drogi wewnętrzne projektuje się o szerokości 4,0m z kostki betonowej lub granitowej gr. 8cm. Chodniki i dojścia do budynku powinny zostać wykonane z płyty MEBA o min gr. 8cm. Projekt przewiduje budowę 8 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymiary pojedynczego miejsca postojowego wynoszą 2,5m x 5m.
Teren jest uzbrojony w media: a) Sieć elektroenergetyczna; b) Sieć wodociągowa; c) Sieć kanalizacji sanitarnej. Planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego. Powinno ono zostać włączone do istniejącej sieci wodociągowej w dz. 82/6 obręb Oskowo za pomocą trójnika oraz zasuwy. Obiekt powinien zostać przyłączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłącze kanalizacji sanitarnej powinno włączać się projektowaną rurą kanalizacji sanitarnej do najbliżej położonej studzienki kanalizacyjnej od inwestycji, za pośrednictwem studzienki rewizyjnej Przyłącze elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia EOP-5-083161-2021. Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzeń odprowadzone zostaną na teren inwestycji – na przyległe trawniki. W ramach inwestycji nie planuje się przebudowy istniejących mediów.
Śmietnik odpadów komunalnych zaprojektowano jako wydzielony plac na kontenery o wymiarach ca 1,5 x 2 m przy projektowanym budynku. Śmietnik należy osłonić poprzez nasadzenia: krzewów i roślin średniowysokich. na podbudowie spoinowanej piaskiem.
Na działce należy wykonać nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, zgodnie z projektem.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji dołączonej do dokumentów zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia prac budowlanych, ogrodzenie terenu budowy
2. Realizacji robót zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi PN-EN oraz zasadami wiedzy technicznej
3. Stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
4. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, w szczególności geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie.
5. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
6. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody
i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
7. W przypadku uszkodzenia kamieni granicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.
8. Uporządkowanie terenu budowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich niezbędnych instytucji oraz zarządców sieci o rozpoczęciu prac budowlanych na co najmniej
7 dni wcześniej wraz z uzyskaniem odpowiednich oświadczeń po zakończeniu robót.
10. Wykonanie kosztorysu powykonawczego i różnicowego po zakończeniu robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1. Projekty budowlane branżowe
2. Projekty wykonawcze branżowe
3. Projekty techniczne branżowe
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót będzie obowiązywać następująca kolejność n/w dokumentów:
1.dokumentacja projektowa
2.STWiORB
3.przedmiar robót
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby roboty w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych zostały wykonane w sposób, który nie będzie utrudniał późniejszej komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się, ani też nie będzie powodował jakichkolwiek trudności z korzystaniem z powstałej infrastruktury.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Roboty ziemne, brukarskie, bitumiczne i ogrodnicze
2. Roboty betoniarskie, izolacyjne, malarskie, murarskie, posadzkarskie, stolarskie, tynkarskie, zbrojeniowe
3. Roboty w zakresie instalacji i montażu urządzeń wod.-kan
4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, okablowania elektrycznego i oświetlenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 569000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1169730,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 569000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OGÓLNOEUROPEJSKA FIRMA WIELOBRANŻOWA “UTENA” MAREK LOEWNAU

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881981040

7.3.3) Ulica: TADZINO 2

7.3.4) Miejscowość: GNIEWINO

7.3.5) Kod pocztowy: 84-251

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 569000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.