eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych.Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300904130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 65376224

1.5.8.) Numer faksu: +48 655467064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.becela@szpitalrawicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d029861-5f66-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalrawicz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344). Ofertę, oświadczenia,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w ogólnie dostępnych formatach danych. Rekomenduje się format .txt, .rtf,
.pdf, .doc., docx. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną na adres : agata.becela@szpitalrawicz.pl; 2) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/. Zasady przygotowania i złożenia oferty w tym instrukcja korzystania z miniPortalu dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO" - tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NLO-3822-06/TP/22 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r.
poz. 1710), a także art. 6 ustawy z6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLO-3822-06/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenie i profilaktyki medycznej powstających w wyniku działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Szacunkowa ilość odpadów - 57 000 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524100-7 - Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada :
• wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
• aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i niebezpiecznymi o kodach objętych niniejszym zamówieniem, tzn. ich transport, unieszkodliwianie i prowadzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
z 2020r. poz. 10).
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania
niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych (polisa lub inny dokument ubezpieczenia).
3) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
• minimum jedną spalarnią odpadów medycznych zgodnie z zachowaniem „zasady bliskości” określonej art. 20 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4-6 Ustawy o odpadach;
• minimum jedną instalacją termicznego przekształcania odpadów;
• minimum jednym monitorowanym samochodem specjalistycznym do przewozu odpadów medycznych o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach;
• minimum dwoma kierowcami posiadającym przeszkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) decyzję właściwego organu o spełnianiu wymagań i dopuszczeniu do prowadzenia działalności, odpowiednio do przedmiotowego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach, obejmującą:
- transport odpadów - wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2022 poz. 699)
- zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych, wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2022 poz. 699) na spalarnię wskazaną w ofercie.
2) aktualne pozwolenie na użytkowanie wskazanej w ofercie instalacji termicznego przekształcania odpadów (wydane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego).
3) zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydane zgodnie z art. 33 ust. 8 Ustawy w dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
4) Potwierdzenie (udokumentowanie) wpisu do BDO.
5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
6) wykaz osób wykonujących świadczenie usług odbioru i transportu odpadów medycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem ADR z przeszkolenia wskazanych w wykazie kierowców przewożących towary niebezpieczne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
7) wykaz samochodów niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi oraz załączeniem kserokopii dowodów rejestracyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
2) Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy),
2) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie;
2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
3) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
4) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
5) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
jej zawarcia;
6) zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;
7) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Zmiany te
następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie wprowadzających je przepisów;
8) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany
przepisów prawa;
9) zmiany terminu umowy, jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub jest
skutkiem siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.