eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedliszcze › Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowychOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEDLISZCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 15A

1.5.2.) Miejscowość: Siedliszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@siedliszcze,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.siedliszcze.pl/artykuly/326-2022-pw.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze - wykonanie prac wykończeniowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c70ed1a-3a53-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002035/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa budynku wielofuncyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359731/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GT.272.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2723577,24 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1709536,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu - wykonanie prac wykończeniowych:
- prace ogólnobudowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa)
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262520-2 - Roboty murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1912650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3259298,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1912650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.R.B. HONORATA PĘDZISZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641715787

7.3.3) Ulica: Wyżynna

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-560

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1912650 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.