eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do DDPS i z powrotem do miejsca zamieszkaniaOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do DDPS i z powrotem do miejsca zamieszkania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2510087

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do DDPS i z powrotem do miejsca zamieszkania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd58da78-5f53-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034058/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do DDPS i z powrotem do miejsca zamieszkania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,106769,4e51b70d7ae3e2a6194d23b399acb43d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy przetargowej Logintrade.Net pod adresem: https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,106769,4e51b70d7ae3e2a6194d23b399acb43d.html zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale XIII niniejszej SWZ.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikacji innego niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,106769,4e51b70d7ae3e2a6194d23b399acb43d.html W sytuacjach awaryjnych zamawiający dopuszczana komunikację przy użyciu poczty elektronicznej, której adres został wskazany w rozdziale I SWZ.
2. Ofertę, oświadczenie/a, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne odnośnie korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale XIII
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13, 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana/Wykonawcy/ Członka Organu/ Prokurenta/ Pełnomocnika/ Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy/ Pracownika lub osoby, którą dysponuje Wykonawca, danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Pana praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@mops.katowice.pl lub pod nr telefonu: 32 251 00 87 oraz za pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP, której adres jest dostępny na stronie internetowej http://www.mops.katowice.pl/node/3127.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, jak również w celach kontrolnych. Dane te są konieczne do przeprowadzenia postępowania w celu zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy P.Z.P. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawnione innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną, firmie: PZP24.pl Sp. z o.o. udostępniającej Platformę przetargową Logintrade, na której prowadzone jest przedmiotowe postępowanie. Informacje o tych podmiotach dostępne są na stronie http://www.mops.katowice.pl/node/3127. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10) Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
11) szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.261.2.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym osób na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 oraz ich odwożenia z ww. Dziennych Domów Pomocy Społecznej do miejsca zamieszkania.
1.2. Wykonawca zapewnia osoby świadczące opiekę podczas przejazdu uczestników z miejsca zamieszkania do DDPS-ów i z powrotem z DDPS do miejsca zamieszkania.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:

1 Cena brutto 60 %
2 Rok produkcji pojazdu 20 %
3 Emisja spalin pojazdu 20%

Ad. 1 - Cena brutto - waga 60% (Kc):
Kc = (Cmin / Cbad) x 60% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Kc - liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną liczba punktów - 60 - otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2 Rok produkcji pojazdu – waga 20% (KRP):
Przy ocenie oferty w kryterium - rok produkcji pojazdu oferta Wykonawcy otrzyma punkty, dla każdego z trzech pojazdów wykazanych w ofercie zgodnie z poniższymi zasadami:
• samochód z rocznika 2019-2022 – 6 pkt pierwszy i drugi pojazd, 8 pkt za trzeci pojazd
• samochód z rocznika 2018 – 5 pkt
• samochód z rocznika 2017 – 4 pkt
• samochód z rocznika 2016 – 3 pkt
• samochód z rocznika 2015 – 2 pkt
• samochód z rocznika 2014 i starsze – 0 pkt

Ad. 3 Emisja spalin pojazdu – waga 20% (KES):
Przy ocenie oferty w kryterium – emisja spalin pojazdu oferta Wykonawcy otrzyma punkty, dla każdego z trzech pojazdów wykazanych w ofercie zgodnie z poniższą punktacją:
• EURO 5 – 5 pkt.
• EURO 6 – 6 pkt pierwszy i drugi pojazd z normą EURO 6, 8 pkt za trzeci pojazd z normą EURO 6.
W zakresie kryterium – emisja spalin pojazdu – oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wymienione warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowymi.
Wyżej określony warunek, w zakresie posiadania uprawnień, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca samodzielnie albo co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę transportową w zakresie przewozu drogowego osób, której okres obowiązywania był nie krótszy niż 12 miesięcy, a wartość nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto;
b) dysponuje, co najmniej trzema środkami transportu zapewniającymi łącznie przewóz 20 osób, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym spełniającymi niżej wymienione szczegółowe wymagania:
- co najmniej jeden samochód musi być wyposażony w windę umożliwiającą wjazd wózka z osobą niepełnosprawną bądź najazdy, posiadające odpowiednie atesty, stacjonarne montowanie wózków oraz pasy służące do mocowania wózków;
- wszystkie samochody muszą posiadać pasy bezpieczeństwa zapewniające dodatkowo ochronę osoby niepełnosprawnej;
- wszystkie samochody muszą mieć przystosowane boczne drzwi (prawe) od strony pojazdu - do swobodnego wejścia dla osoby niepełnosprawnej ruchowo;
- wszystkie samochody muszą być wyposażone w klimatyzację;
- wszystkie samochody przeznaczone do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC i NNW.
c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej trzy osoby posiadające zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania pojazdami - prawo jazdy minimum kategorii B - uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Uwaga:
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólni mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
• w przypadku posługiwania się przez wykonawcę potencjałem innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz potencjału innych podmiotów warunek określony w pkt 2) lit b) - c) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum i/lub potencjał podmiotu trzeciego mogą spełniać łącznie,
• jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykazuje tylko takie usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz potencjału innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia musi być spełniony przez jednego konsorcjanta, jeden podmiot trzeci lub samodzielnie przez wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca sumował potencjał, warunku (doświadczenia) dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności w zakresie doświadczenia. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum i/lub potencjał podmiotu trzeciego mogą spełniać łącznie. (nie dotyczy warunku uprawnień).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający rekomenduje użycie znacznika czasu. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie – załącznik nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca;
b) każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- jeśli dotyczy;
c) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy.
3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Pzp), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - (jeśli dotyczy).
Wykonawcy składają oświadczenie w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności (jeśli dotyczy):
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
7) Wykaz rozwiązań równoważnych - jeśli dotyczy.
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa –jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność
za realizację zamówienia.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienie.
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w Rozdziale XXII SWZ.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11. W odniesieniu warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane/dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:
a) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, m.in. warunkami drogowymi,
b) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane w przypadkach określonych niniejszej umowie. Zapisu tego nie stosuje się do zmiany załącznika nr 1 do umowy, co zostało określone w §1 ust.5 niniejszej umowy.
Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po upływie 3 miesiącach od daty rozpoczęcia realizacji zadania w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w ofercie,
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie kwartalnych wskaźników cen w przypadku zmiany cen paliwa wykorzystywanych do realizacji zamówienia, które zostały ustalone w oparciu o dane sprzedawców paliw opublikowane na ich oficjalnych stronach internetowych; w przypadku pozostałych kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do kwartału, w którym złożono ofertę
3) przez zmianę ceny rozumie się wzrost odpowiednio cen względem ceny przyjętych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w ofercie wykonawcy są niższe aniżeli ceny na dzień składania wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wykonawca potwierdzi wzrost cen, składając szczegółowe wyliczenia, kalkulacje wraz z dowodami: np. faktury, umowy z dostawcami, z których będzie wynikać jakie koszty Wykonawca zakładał kalkulując cenę ofertową oraz jakie koszty ponosi w związku ze wzrostem cen,
4) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy, postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia ww limitu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać pod adresem: https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,106769,4e51b70d7ae3e2a6194d23b399acb43d.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie
wcześniej niż od 01.01.2023r.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1)Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę (art. 108 ust. 1 Pzp).
2.2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z
postępowania:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanego dalej „rozporządzeniem
269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2.3) Wykluczenie na podstawie przesłanek określonych w pkt 2) następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt
2).
Wykonawca składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.