eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w ŁaskuOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łask

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 43 676 83 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 43 676 83 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5785a6f2-5f5c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023882/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego - Urząd Miejski w Łasku:
/5228wuxejz/skrytka) oraz poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i
wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej email: zp_oferta@lask.pl (nie dotyczy składania ofert). Maksymalny
rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415). Dopuszczalny podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany, zaufany i osobisty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14,
98-100 Łask, tel. +48 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl.
2. Inspektorem danych osobowych w Gminie Łask jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iod@lask.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej" RO.271.40.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku”, polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji oraz dostosowaniu budynku Urzędu Miejskiego do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.
2) Realizacja zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 643/2021 z dnia 01.10.2021r.
3) W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót/czynności:
a) Branża ogólnobudowlana:
 Montaż windy wraz z wykonaniem podestu na podwyższony parter
 Docieplenie ścian zewnętrznych
 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 Docieplenie stropodachu nad łącznikiem i stropu nad przejazdem (podłoga łącznika)
 Demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ( zewnętrznej i wewnętrznej)
 Wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachowej
 Wykonanie instalacji oddymiania oraz zabudowa obu klatek schodowych (dostosowanie do przepisów p.poż, wymiana okładzin/płytek, balustrad, malowanie)
 Przebudowa układu pomieszczeń sanitarnych ( w tym wykonanie nowych węzłów sanitarnych, montaż urządzeń sanitarnych, ułożenie glazury, malowanie),
 Przebudowa sekretariatu z powiększeniem pomieszczenia
 Przebudowa portierni
 Przebudowa strefy wejścia( w tym demontaż paneli ściennych, skucie i wyrównanie ścian i sufitów, ułożenie posadzek)
 Wykonanie pomieszczenia socjalnego w łączniku na I p. wraz z wykonaniem niezbędnych przeróbek i podejść
 Wykonanie sufitów podwieszanych ( w tym demontaż istniejących i montaż nowych)
 Wymiana posadzek ( w tym skucie i wyrównanie poziomu posadzek, ułożenie nowych posadzek)
b) Branża sanitarna:
 Wymiana i modernizacja instalacji c.o.
 Wymiana instalacji c.w.u.
 Montaż klimatyzacji
 Wymiana instalacji hydrantów wewnętrznych
 Wymiana żeliwnej części instalacji kanalizacji sanitarnej
 Wykonanie wentylacji mechanicznej awaryjnej kotłowni

c) Branża elektroenergetyczna:
 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego ( podstawowego)
 Montaż oświetlenia ewakuacyjnego
 Przebudowa rozdzielnic elektrycznych
 Przebudowa instalacji elektrycznej gniazd ogólnego przeznaczenia
 Wymiana instalacji odgromowej
 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej ( w tym uzyskanie dokumentacji i uzgodnień- zakres nie objęty podstawowa dokumentacją projektową)

Uwaga!
Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć kosztorys ofertowy.
Poza pracami opisanymi w podstawowym projekcie budowlanym należy uwzględnić ponadto:
1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 38,22 kW (panele fotowoltaiczne, monokrystaliczne w ilości 84 szt.), w tym sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, dostawa i montaż urządzeń.

W harmonogramie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:
1) konieczność zachowania ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Łasku,
2) wykonanie całości prac związanych z dostawą i montażem windy, przebudową strefy wejścia oraz przebudową wschodniej klatki schodowej do wysokości I piętra w sposób umożliwiający komunikację (w tym dostosowanie klatki do przepisów p.poż., wymiana okładzin/płytek, balustrad) w terminie do 20.06.2023r.

W kosztach oferty należy uwzględnić dodatkowo:
1) wycinkę 3 drzew zlokalizowanych przed budynkiem Urzędu oraz nasadzenia zastępcze w ilości 9 szt. ( gat. lipa drobnolistna, klon kulisty) o obwodzie min. 10 cm na wysokości 100 cm każde; drzewa należy opalikować (3 paliki połączone z pniem taśmą elastyczną tuż pod koroną drzewa), poprzez wprowadzenie w kosztorysie ofertowym odrębnej pozycji,
2) pomniejszenie wartości oferty o wartość drewna pozyskanego z wycinki, poprzez wprowadzenie w kosztorysie ofertowym odrębnej pozycji,
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 5 i 6 do SWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 7 do SWZ.
5) Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa (60%)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
PC = Cn/Cbo x 100 x 60%
gdzie:
PC - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2) Okres gwarancji (40%)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
PG = Gbo / Gn x 100 x 40%
gdzie:
PG - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium
Gn – najdłuższy termin gwarancji spośród ważnych ofert
Gbo – termin gwarancji badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

UWAGA:
Minimalny, wymagany i punktowany termin gwarancji wynosi 60 miesięcy, maksymalny termin 72 miesiące. Gwarancja powyżej 72 miesięcy będzie traktowana jako 72 miesiące. Zaoferowany okres gwarancji będzie jednocześnie okresem rękojmi. Zaoferowanie terminu krótszego niż 60 miesięcy będzie niezgodne z SWZ.

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach ustalonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa ten warunek w następujący sposób – w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku o kubaturze co najmniej 1 500 m3 każda, a wartość każdej z wykonanych robót przekroczyła 500 000,00 zł brutto;
b) dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji (kierownik budowy).
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
UWAGA dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków
dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ).
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty
wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.
2) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej formie lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. W tytule przelewu zaleca się podanie sygnatury postępowania: RO.271.45.2022. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie zamawiającego.
4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP zamawiającego (Urząd Miejski w Łasku): /5228wuxejz/skrytka,
c) poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie wynikać musi, że jest on bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądanie zamawiającego.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści dokumentu musi wynikać, że zlecającymi są wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z wskazaniem ich danych (nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów) lub z treści dokumentu ustanawiającego gwarancję/poręczenie musi wynikać, że przez wykonawcę/zlecającego należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie, ale i wszystkich, z którymi zdecyduje się złożyć ofertę. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji
zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy ( w szczególności paragraf 11 wzoru). Dopuszcza się ponadto
w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. L 78 z 17.03.2014, s. 6 z późn. zm.) albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn, zm.);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.