eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanów › "Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy - Nadleśnictwo Polanów"Ogłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Polanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 318 82 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-303da0a1-3f42-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00199272/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budfowa Punktu Czerpania Wody w leśnictwie Puławy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369003/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 184252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu czerpania wody w formie schodów z kostki brukowej o wym. 7x18x38cm, szer. 5 m oraz podestu o szer. 1,0 m wraz ze wzmocnieniem linii brzegowej na dł. całkowitej 22 mb oraz dna zbiornika, w postaci materacy gabionowych wypełnionych kruszywem grubym, materace gabionowe należy zabezpieczyć wykonując palowanie. Ponadto należy przy punkcie czerpania wody wybudować plac manewrowy o wym. 20,0 x 20,0 m wykonany z płyt zbrojonych wielotorowych betonowych o wymiarach 100x75x12,5 cm. Plac manewrowy należy ograniczyć od skarpy poboczem o nawierzchni z kruszywa i szerokości 75 cm oraz krawężnikiem drogowym 15x30 cm (w miejscu zaprojektowanych schodów wskazanych w dokumentacji projektowej) oraz krawężnikiem najazdowym 15x22 cm w pozostałej części na szerokości umocnienia brzegowego.
Dodatkowo zostanie wybudowana droga wewnętrzna łącząca istniejącą drogę leśną z placem i punktem czerpania wody oraz zjazdy. Nawierzchnia drogi dojazdowej należy wykonać w układzie śladowym z płyt zbrojonych wielootworowych betonowych (miejscowo w układzie pełnym), wypełnienie pomiędzy płytami należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3. Zjazdy należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem jej do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w celu wniesienia jej na mapę zasadniczą (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w tym w szczególności mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; w terminie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK). Koszty tych czynności (w tym dokumentacji geodezyjnej) należy uwzględnić w cenie oferty.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załącznikach nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 PZP. Zgodnie z art. 255 pkt 3 PZP Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty..

W związku z powyższym ziściła się przesłanka unieważnienia Postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 3 PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 424101,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 462845,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”.

Uzasadnienie prawne unieważnienia Postępowania
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 PZP. Zgodnie z art. 255 pkt 3 PZP Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty..

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia Postępowania:
W dniu 01 września 2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 222630,-zł brutto.
W Postępowaniu złożono 2 oferty przez Wykonawców:
1) BUD-DRÓG Ryszard Płatek, ul. Dworcowa 5/5, 76-010 Polanów za cenę
462 845,74 zł brutto.
2) IMKOP SP. Z O.O., ul. CIECHOLEWY 22, 89-607 KONARZYNY za cenę
424 101,90 zł brutto.
Ceny ofert w/w Wykonawców przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, odpowiednio, o 240215,74zł i 201471,90zł (brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości najkorzystniejszej ceny jaką zaoferowali Wykonawcy.
W związku z powyższym ziściła się przesłanka unieważnienia Postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 3 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.