eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głowno › "Budowa ulic na terenie miasta Głowna: ul. Grzybowa, część ul. Zagajnikowej, II etap ul. Południowej"Ogłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa ulic na terenie miasta Głowna: ul. Grzybowa, część ul. Zagajnikowej, II etap ul. Południowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.glowno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://glowno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa ulic na terenie miasta Głowna: ul. Grzybowa, część ul. Zagajnikowej, II etap ul. Południowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db20908a-2adc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526773/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa ulic na terenie miasta Głowna - ul. Grzybowa, część ul. Zagajnikowej, II etap ul. Południowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00324539

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.34.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1505726,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Budowa ul. Grzybowej
W zakresie zamówienia znajduje się budowa jezdni o długości 256,60 m i szerokości 5,50 m o spadku daszkowym wynoszącym 2 %, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka szara) oraz hydrofugi 20x20x8 cm (kostka grafitowa z wypełnieniem spoin grysem granitowym 2/5 do połowy wysokości kostki)
Należy wykonać obustronne pobocza, o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym 8 %, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Jezdnia obustronnie ograniczona krawężnikami betonowymi 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 1 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Dodatkowo w ramach zadania należy wykonać dojścia do furtek (kostka szara) i zjazdy indywidualne (kostka czerwona) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
W zakresie zamówienia znajduje się także projektowany kanał technologiczny (ciąg osłonowych elementów obudowy i studni kablowych) zgodnie z art. 4 pkt. 15a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2021, poz. 1376) służył będzie m. in. do umieszczenia w nim w przyszłości urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 256,60 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 636044,32 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Budowa ul. Zagajnikowej na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Zachodniej
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Zagajnikowej, na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Zachodniej, o długości 232 m.
Dla przebudowywanej drogi przyjęto parametry jak dla drogi klasy technicznej „L”. Należy wykonać
- jezdnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka szara) oraz hydrofugi 20x20x8 cm (kostka grafitowa z wypełnieniem spoin grysem granitowym 2/5 do połowy wysokości kostki) o szerokości 5,50 m o spadku daszkowym wynoszącym 2,00 %.
- chodnik wraz z dojściami do furtek i ze zjazdami (jednostronny chodnik, fragmentarycznie obustronny w miejscach przejść dla pieszych) z dojściami do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka szara) wraz ze zjazdami indywidualnymi gr. 8 cm (kostka czerwona).
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również budowę kanału technologicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 738611,27 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 Budowa ul. Południowej – II etap
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Południowej w Głownie w granicach istniejącego pasa drogowego – etap II o długości ok 83 m (odcinek od ul. Moczydła do ul. Zamiejskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zamiejską) Roboty należy zakończyć na wysokości skrzyżowania z ul. Zamiejską. Wykonawcy winni uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej zmniejszony zakres robót, w stosunku do informacji podanej w dokumentacji projektowej i załączonym przedmiarze o ok. 43 mb drogi.
Należy wykonać jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,50 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m, jak również obustronny w okolicach skrzyżowań z drogami gminnym o szerokości 2,00 m, zjazdy do posesji i dojścia do furtek.Uwaga:
1. W zakresie zamówienia Części 3 nie znajduje się wycinka drzew, o których mowa w dokumentacji projektowej.
2. Roboty należy zakończyć na wysokości skrzyżowania z ul. Zamiejską (skrzyżowanie należy wykonać). Dodatkowy rysunek przedstawiający zmianę zakresu robót do wykonania w II etapie stanowi załącznik nr 14 do swz. Wykonawcy winni uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej zmniejszony zakres robót, w stosunku do załączonego przedmiaru o ok. 43 mb drogi wraz z chodnikiem i jednym zjazdem do posesji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 131071,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1001419,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1463700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1001419,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane KAL-BRUK Skrzatek Zbigniew

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731992770

7.3.3) Ulica: Gałkówek Parcela 38

7.3.4) Miejscowość: Gałków Duży

7.3.5) Kod pocztowy: 95-041

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1001419,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1205400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1287374,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1205400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Raf-Det Rafał Kalinowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751262193

7.3.3) Ulica: Plac Wolności 16

7.3.4) Miejscowość: Żychlin

7.3.5) Kod pocztowy: 99-320

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1205400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 393600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 452199,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 393600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Raf-Det Rafał Kalinowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751262193

7.3.3) Ulica: Plac Wolności 16

7.3.4) Miejscowość: Żychlin

7.3.5) Kod pocztowy: 99-320

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 393600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.