eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maciejowice › Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice - etap XVI.Ogłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice - etap XVI.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maciejowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Maciejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@maciejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.maciejowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://maciejowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice - etap XVI.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e11c0b33-4591-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022027/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00370074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 128862,74 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 87222,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice-etap XVI.
Zakres zamówienia:
1. Utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice w ilości 157 Mg.
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania, odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia i przygotowania do transportu oraz przetransportowania odpadów do zakładu unieszkodliwienia.
3. W ramach zadania zostanie zutylizowane 157 Mg płyt azbestowo-cementowych; kod odpadu 17 06 05. (rozliczenie w Mg /wagowe/)
4. Szczegółowy wykaz adresów gospodarstw objętych zamówieniem dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.
5. Przyjmuje się, że 1 m2 płyty azbestowej waży 15 kg. Przelicznik ten pozostaje niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe, na podstawie faktycznie zdemontowanej
i odebranej ilości płyt azbestowo-cementowych.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram odbioru i utylizacji płyt azbestowo cementowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na bieżąco monitorował wagę i ilość odbieranych wyrobów azbestowych i informował o ewentualnych różnicach.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówienia, w ramach posiadanych środków finansowych. Zwiększenie ilości zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego aneksu, po cenach ustalonych w niniejszym postępowaniu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby punktów odbioru w trakcie realizowania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74945,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108518,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74945,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HUBER Hubert Wieczorek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8121642322

7.3.3) Ulica: Powiśle 29

7.3.4) Miejscowość: Góra Puławska

7.3.5) Kod pocztowy: 24-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74945,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.