eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Bircza › Wykonanie robót remontowych: Część 1 - Roboty budowlane w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze. Część 2 - Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skład Leśnictwo Wojtkówka.Ogłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych: Część 1 - Roboty budowlane w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze. Część 2 - Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skład Leśnictwo Wojtkówka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/web/bircza

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych: Część 1 - Roboty budowlane w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze. Część 2 - Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skład Leśnictwo Wojtkówka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65ebaaf9-399f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260715/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, naprawa dojazdów na składy drewna oraz naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Bircza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361128/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 157492,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze nr
inw. 220/1166 celem nadania jej właściwych parametrów i przywrócenia do stanu pierwotnego.
W wyniku eksploatacji, działania warunków atmosferycznych, upływu czasu oraz braku regularnych zabiegów
konserwacyjnych tłuczniowa nawierzchnia drogi uległa degradacji. Nastąpiło poluźnienie górnej warstwy nawierzchni na
skutek ruchu pojazdów i czynników atmosferycznych spowodowane wysysaniem przez opony samochodów miału
kamiennego, drobnego klińca, itp. ze spoin. Wyssany materiał został częściowo odłożony na poboczach, częściowo
rozpylony przez podmuchy wiatru i przejeżdżające pojazdy i częściowo wymyty przez wodę opadową. W wyniku tego w
nawierzchni wytworzyły się koleiny w miejscach przejazdu kół, a na powierzchni odkryły się luźne ziarna kruszywa. Zmianie
uległy też spadki poprzeczne nawierzchni uniemożliwiając odpływ wody opadowej do rowów.
W związku z powyższym należy przywrócić nawierzchni i poboczom stan pierwotny poprzez uzupełnienie ubytków
kruszywem łamanym 0-31,5mm wraz z wyprofilowaniem odpowiednich spadków poprzecznych, wyplantowaniem poboczy z
nadaniem im prawidłowych spadków poprzecznych. Dla poprawienie odpływu wody z nawierzchni planuje się montaż
wodospustów poprzecznych.
Przywrócenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego. Naprawiona nawierzchnia powinna mieć cechy nawierzchni
tłuczniowej w zakresie równości podłużnej i poprzecznej oraz spadków poprzecznych z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 101884,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejącego dojazdu na szlaki zrywkowe i skład w leśnictwie Wojtkówka
Nadleśnictwo Bircza
Istniejący dojazd na szlaki zrywkowe i skład drewna w oddz. 112 h zlokalizowany jest przy końcu drogi leśnej Wojtkowa -
Turze o nawierzchni tłuczniowej. Dojazd był częściowo utwardzony kruszywem, lecz w wyniku eksploatacji nawierzchnia
uległa degradacji i wymaga naprawy umożliwiającej bezpieczne użytkowanie oraz możliwość dojazdu i zawracanie przez
pojazdy wysokotonażowe wywożące drewno.
Projektowany zakres robót.
Projektuje się wykonanie utwardzenia dojazdu na szlaki zrywkowe i skład drewna częściowo kruszywem łamanym na
szerokości 5,0m, częściowo płytami drogowymi na długość 24.0m wraz z ukształtowaniem skosów umożliwiających
zawracanie pojazdom. Pod nawierzchnie z płyt należy wykonać koryto, a urobek wbudować w powierzchnie składu. Pyty
należy ułożyć na podsypce z pospółki 0-31,5mm gr. 10cm na odpowiednio przygotowanym, wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu. Przy płytach należy utwardzić pospółką 0-31,5mm uskoki płyt. Dla prawidłowego odprowadzenia
wody układać płyty ze spadkiem min. 3% w kierunku zgodnym z ukształtowaniem terenu. Odcinek pomiędzy utwardzeniem
z płyt drogowych a końcem nawierzchni drogi leśnej wyrównać kruszywem łamanym warstwą średniej grubości 7cm po
zagęszczeniu. Po zakończeniu prac teren uporządkować.
Szczegółowy zakres robót opisano w Przedmiarze. Sytuację i wymiary wraz z projektowanymi elementami przedstawiono
na załączonych rysunkach.
Warunki techniczne wykonania robót.
Prace prowadzić zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualną wiedzą techniczną, sztuką
budowlaną, przepisami prawa, normami i wytycznymi dotyczącymi budowy dróg leśnych z zachowaniem przepisów ochrony
środowiska, BHP i P.Poż.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 55607,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99332,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144221,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99332,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo – Handlowa Center-Bud Jakub Krzysztofik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871958962

7.3.3) Ulica: Lipińskiego

7.3.4) Miejscowość: Sanok

7.3.5) Kod pocztowy: 38-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99332,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-05

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56280,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68128,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56280,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-DROGOWYCH I BUDOWLANYCH EUGENIUSZ KOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951053146

7.3.3) Ulica: Mjr Kusiaka

7.3.4) Miejscowość: Bircza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-740

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56280,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.