eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora (immunocap 100 firmy Phadia) dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na 2 lata dla Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora (immunocap 100 firmy Phadia) dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na 2 lata dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-348

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: impx@imp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.imp.lodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.imp.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut naukowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora (immunocap 100 firmy Phadia) dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi na 2 lata dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-638f02ef-3e3c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366410/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZAMPUB/29/22/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) odczynników do automatycznego analizatora- ImmunoCap 100 firmy Phadia przeznaczonych do diagnostyki alergologicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykaz odczynników) stanowi załącznik nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy) do niniejszej SWZ.

Ze względu na prace prowadzone z wykorzystaniem automatycznego analizatora do diagnostyki alergologicznej ImmunoCap100 firmy Phadia, konieczne jest dokonanie zakupu odczynników przedmiotowej firmy Phadia. Odczynniki przeznaczone do wskazanego aparatu są kodowane, są to jedyne odczynniki, które mogą być wprowadzane do przedmiotowego aparatu.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał oprócz opisu numery katalogowe odczynników aktualnie używanych.
Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy przedmiotowej części zamówienia.
Ofertę może złożyć każdy Wykonawca spełniający kryteria określone przez Zamawiającego zainteresowany Wykonaniem przedmiotowego Zamówienia.

1. Odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadać wymagane atesty (certyfikaty), jeżeli są one wymagane przepisami prawa oraz odpowiednio oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przez odczynniki należy rozumieć odczynniki laboratoryjne i testy konieczne do wykonywania oznaczeń.
3. Odczynniki muszą posiadać stały poziom czystości, który nie zakłóci prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz zapewni powtarzalność wyników.
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, transportem Wykonawcy (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 13:00) w terminie do 10 dni roboczych na podstawie sukcesywnych zamówień składanych w formie pisemnej (tj. fax / e-mail) lub telefonicznie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
5. Wskazana przez Wykonawcę cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, w szczególności: koszty dostawy do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy odczynników z zachowaniem odpowiednich warunków (w szczególności temperatura) przechowania odczynników w czasie dostawy
6. Dostawa odbywać się będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
8. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru oryginalnie zapakowanego i oznaczonego w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, dane indywidualizujące tj. w szczególności marka i symbol).
9. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment posiadał minimalny okres ważności 12 miesięcy, a w przypadku asortymentu, dla którego okres ważności jest krótszy niż 12 miesięcy 90% maksymalnego terminu ważności producenta, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli: jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone; upływu terminu przydatności dostarczanego asortymenty lub okresu przydatności do użycia krótszej niż termin ważności zgodny z terminem wskazanym w ofercie od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad podczas odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego towaru. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad na swój koszt i niebezpieczeństwo w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87910,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87910,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87910,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HVD Holding AG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0011612275

7.3.3) Ulica: Ul. Piechoty Łanowej 9A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-951

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8791044 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.