eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kudowa-Zdrój › Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa Zdrój w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa Zdrój w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zdrojowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kudowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa Zdrój w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a520cf1b-409c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032431/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372691/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1. MIASTO pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych, będących w zarządzie gminy Kudowa-Zdrój w sezonie 2022/2023”:
Jezdnie: liczba lokalizacji – 48, łączna długość – 36,93 km, łączna powierzchnia - 193 062,50 m2;
Chodniki: liczba lokalizacji - 23, łączna długość – 13,93 km, łączna powierzchnia - 21 376,50 m2;
Inne (parkingi, zatoczki, kładki itp.) liczba lokalizacji - 13, łączna powierzchnia - 4 330,50 m2;
Kładki i schody - oczyszczanie ręczne: liczba lokalizacji - 9, łączna powierzchnia - 235,00 m2
Łączny szacowany limit dniowy na realizację zadania w sezonie 2022/2023 do wyliczenia ceny oferty - 74 dni w tym limit w dniach na sprzątanie pozimowe - 13 dni. Standard ZUD – III.
Wykonawca, w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania ZUD, ustawi 14 szt. skrzyń, określonych w załączniku nr 1 wraz z piaskiem, będących własnością Zamawiającego. Przez cały okres ZUD Wykonawca będzie sukcesywnie uzupełniał piasek w skrzyniach. Po zakończeniu Zimowego Utrzymania Dróg (dalej ZUD) Wykonawca przewiezie skrzynie do wskazanego przez Zamawiającego magazynu na terenie gminy Kudowa-Zdrój

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 306508,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2. BRZOZOWIE pn.: „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg w Kudowie-Zdroju w sezonie 2022/2023” Kilometraż drogi objętej oszacowaniem - łączna długość ulicy Brzozowie – 5,8 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań- do 5,5 godz. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadania w sezonie 2022/2023 do wyliczenia ceny oferty – 254,5 godz. w tym limit czasowy w godz. na sprzątanie pozimowe - 40 godz. Standard ZUD – III

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 74488,38 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3.CZERMNA–PSTRĄŻNA pn.: „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg w Kudowie-Zdroju w sezonie 2022/2023”: Kilometraż drogi objętej oszacowaniem - łączna długość ulicy Kościuszki i Pstrążnej –6,6 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań- do 7 godz. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadania w sezonie 2022/2023 do wyliczenia ceny oferty – 691 godz. w tym limit czasowy w godz. na sprzątanie pozimowe - 50 godz. Standard ZUD – III

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 230476,14 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4.UL. PSTRĄŻNA–BUKOWINA pn.: „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg w Kudowie-Zdroju w sezonie 2022/2023”: Kilometraż dróg objętych oszacowaniem - łączna długość ulic 3 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań- do 5 godz. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadania w sezonie 2022/2023 do wyliczenia ceny oferty – 499,5 godz. w tym limit czasowy w godz. na sprzątanie pozimowe - 40 godz. Standard ZUD – III

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 166603,23 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 5.UL. JAKUBOWICE pn.: „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg w Kudowie-Zdroju w sezonie 2022/2023”: Kilometraż dróg objętych oszacowaniem - łączna długość ulic 4,05 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań- 5,5 godz. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadania w sezonie 2022/2023 do wyliczenia ceny oferty – 484,5 godz. w tym limit czasowy w godz. na sprzątanie pozimowe - 40. Standard ZUD- III

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 169012,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 359640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 359640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 359640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8831665605

7.3.3) Ulica: ul.Fredry

7.3.4) Miejscowość: Kudowa-ZdróJ

7.3.5) Kod pocztowy: 57-350

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 359640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający na podstawie Art. 255 ust. 1 ustawy PZP unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty w związku z powyższym spełniona została przesłanka unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, o której mowa w Art. 255.1. ustawy PZP.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 294034,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 294034,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 294034,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8831859019

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki

7.3.4) Miejscowość: Kudowa-Zdrój,

7.3.5) Kod pocztowy: 57-350

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294034,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 212547,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 212547,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 212547,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8831859019

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki

7.3.4) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-350

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 212547,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206164,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206164,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206164,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8831859019

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki

7.3.4) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-350

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206164,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.